Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.11.2015

Podatki 2016. Gdy wartość zobowiązania podatkowego jest zbyt niska

Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z 13 listopada 2015 r. znak: PL-LS.833.21.2015 skierowane do Burmistrza… w sprawie stosowania od 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów dotyczących niewszczynania i umarzania postępowań ze względu na niską wartość zobowiązania podatkowego oraz jednorazowej wpłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W odpowiedzi na pismo z 18 września 2015 r. znak F.310.1.2015.ZK w sprawie stosowania od 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów dotyczących niewszczynania i umarzania postępowań ze względu na niską wartość zobowiązania podatkowego oraz jednorazowej wpłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Stosownie do art. 6a ust. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.r., a także art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.l. oraz 6 ust. 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.o.l., nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym operatora wyznaczonego - Poczty Polskiej S.A., najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi łącznie 6,10 zł. W przypadku gdy kwota podatku, wynikająca ze zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym lub od nieruchomości wyniosłaby mniej niż 6,10 zł, należy zastosować wyżej wskazane przepisy.

Ponadto od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać art 6a ust. 10a u.p.r. (odpowiednio również art. 6 ust. 7a u.p.l. oraz art. 6 ust. 11a u.p.o.l.). w brzmieniu: w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W wystąpieniu wskazano następujące zagadnienia wymagające wyjaśnienia.

I. Czy wartość najniższych kosztów doręczenia (6,10 zł) odnosi się do sumy łącznego zobowiązania pieniężnego czy do każdego z podatków oddzielnie?

Na podstawie art. 6c ust. 1 u.p.r. osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy art. 6a ust. 6a i 10a stosuje się odpowiednio.

Odpowiednie stosowanie art. 6a ust. 6a u.p.r. oznacza, iż przy wydawaniu decyzji (nakazu płatniczego) należy mieć na względzie normę prawną wynikającą z tego przepisu. Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalanego przez organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym) na dany rok podatkowy, nie przekraczałaby określonych ustawowo kosztów.

Art. 6c ust. 1 u.p.r. należy odczytywać w ten sposób, iż wobec osoby która obciążona jest jednocześnie kilkoma obowiązkami podatkowymi (w podatku rolnym oraz w podatku leśnym lub podatku od nieruchomości) powstaje jedno zobowiązanie podatkowe. Wysokość tego należnego, jednego zobowiązania podatkowego jest pobierana w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Jest ono ustalane przez organ w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Kilka obowiązków podatkowych przekształca się zatem w jedno zobowiązanie podatkowe. Wydawana jest jedna decyzja na łączne zobowiązanie pieniężne, która przybiera odpowiednią formę - nakazu płatniczego. Istotą łącznego zobowiązania pieniężnego jest dokonanie łącznego wymiaru zobowiązania podatkowego osobie będącej podatnikiem podatków wskazanych w ustawie.

W przypadku kilku obowiązków podatkowych (wynikających z kilku ustaw) samorządowy organ podatkowy nie ma możliwości innego ukształtowania sytuacji prawnej osoby fizycznej, jak tylko przez wydanie jednej decyzji w formie nakazu płatniczego, ustalającego zobowiązanie pieniężne. Jeżeli jego wysokość, na dany rok podatkowy, nie przekraczałaby kwoty 6,10 zł, organ podatkowy nie wszczyna postępowania, a postępowanie wszczęte zostanie umorzone -niezależnie od tego, jaka jest jednostkowa kwota do zapłaty wynikająca z uregulowań dotyczących podatku rolnego, leśnego czy od nieruchomości. Łączne zobowiązanie pieniężne dotyczy sumy kwot wszystkich podatków.
Brak jest natomiast uzasadnienia dla takiej interpretacji przepisu, że zasada wynikająca z art. 6a ust. 6a u.p.r. stosowana będzie w odniesieniu do każdego z podatków objętych nakazem płatniczym. Takiej interpretacji sprzeciwia się wykładnia językowa art. 6c ust. 1 u.p.r., z którego wynika, że organ podatkowy ustala w decyzji (nakazie płatniczym) zobowiązanie podatkowe (jedno a nie zobowiązania w kilku podatkach). Wskazana interpretacja byłaby również niezgodna z istotą łącznego zobowiązania pieniężnego, którą jest dokonanie łącznego wymiaru zobowiązania podatkowego osobie będącej podatnikiem podatków wskazanych w ustawie. Pośrednio pogląd ten potwierdza orzecznictwo sądowe, w tym m.in. postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2014 r. II Ca 1/14, w którym Sąd stwierdził iż, z art. 6c ust. 1 u.p.r. wynika, że „nakaz płatniczy” jest odmianą decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, tj. decyzją ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »