Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.11.2013

Podatki 2014: Odliczenie VAT od rat leasingowych samochodu

Pytanie podatnika: Czy w okresie od 1 stycznia 2014 r. Spółka będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymywanych faktur dokumentujących czynsz najmu i serwis samochodów, oddawanych przez Spółkę do dalszego odpłatnego używania przez osoby trzecie, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 86a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 27 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2013 r. (data wpływu 17 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingu oraz wydatki na serwis samochodów oddawanych do dalszego odpłatnego używania przez osoby trzecie na zasadzie podnajmu - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingu oraz wydatki na serwis samochodów oddawanych do dalszego odpłatnego używania przez osoby trzecie na zasadzie podnajmu - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 września 2013 r. (data wpływu 17 września 2013 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe oraz o dowód wpłaty dodatkowej opłaty za wydanie interpretacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X S.A. (dalej jako: „Spółka”) w ramach prowadzonej działalności przyjęła odpłatnie do używania samochody na podstawie umowy ramowej leasingu, w którą Spółka wstąpiła w wyniku przelewu na Spółkę praw i obowiązków korzystającego. Przyjęte samochody nie stanowią składników majątku Spółki, ponieważ pozostają one własnością wynajmującego (finansującego).

Spółka ponosi koszty z tytułu nabycia prawa do korzystania z samochodów na podstawie umowy zawartej z podmiotem będącym ich właścicielem. Kosztem tym jest czynsz najmu/rata leasingowa. Spółka otrzymuje od usługodawcy faktury dokumentujące powyższą opłatę. Warunki płatności, okres rozliczeniowy oraz wysokość należności z tytułu udostępnienia samochodów określają każdorazowo odpowiednie zapisy umowy. Spółka nie ponosi kosztów eksploatacji przedmiotowych samochodów osobowych, takich jak przede wszystkim koszty paliwa, koszty te są ponoszone przez użytkowników końcowych. Ponadto Spółka ponosi koszty ubezpieczenia samochodów przez cały okres wynajmu, którymi również obciąża końcowych użytkowników.

Spółka oprócz umowy prowadzącej do nabycia tytułu prawnego do dysponowania pojazdami, wstąpiła także w wyniku przelewu praw i obowiązków w odrębną od najmu umowę ramową serwisu. Umowa ta normuje zasady oraz warunki świadczenia na rzecz Spółki usług serwisowych i administracyjnych w odniesieniu do wynajmowanych pojazdów. W ramach omawianej umowy serwisant zobowiązany jest do świadczenia takich usług jak: usługi serwisowe, zarządzanie ogumieniem, assistance czy udostępnienie samochodów zastępczych. Spółka zobowiązana jest do uiszczania opłat z tytułu świadczonych na jej rzecz usług serwisowych.

Nabywane samochody są to samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, niespełniające warunków, określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, a od 1 stycznia 2014 r. określonych w art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o VAT”).

Spółka nabyła powyższe samochody wyłącznie w celu oddania ich do odpłatnego użytkowania swoim kontrahentom na okres wynoszący co najmniej 6 miesięcy. W żadnym przypadku samochody te nie są używane przez Spółkę na jej własne potrzeby czy też oddawane do użytku w jakiejkolwiek formie pracownikom Spółki.

Udostępnienie samochodów użytkownikom końcowym następuje zawsze odpłatnie na podstawie zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, np. w przypadku przedstawicieli handlowych na podstawie umowy o współpracy, której jednym z elementów jest określenie warunków odpłatnego użytkowania samochodu osobowego na warunkach odpowiadających warunkom umowy najmu.

Na podstawie zawartych umów, Spółka, w ustalonych okresach rozliczeniowych, obciąża osoby korzystające z samochodów opłatami za korzystanie z tych samochodów oraz opłatami z tytułu serwisu i ubezpieczenia, opłaty te są dokumentowane przez Spółkę fakturami. Warunki płatności, okres rozliczeniowy oraz wysokość należności za usługę udostępnienia samochodów, ubezpieczenie oraz serwis określają każdorazowo odpowiednie zapisy umowy.

Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z danymi zgłoszonymi do Krajowego Rejestru Sądowego, stanowi m.in. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; wynajem i dzierżawa pozostałych samochodów, z wyłączeniem motocykli.

Z pisma z dnia 11 września 2013 r. (data wpływu 17 września 2013 r.), stanowiącego uzupełnienie do wniosku wynika, że:

  1. Wnioskodawca (Spółka) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
  2. Samochody, o których mowa we wniosku, są wykorzystywane w prowadzonej przez Zainteresowanego (Spółkę) działalności gospodarczej wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie sprawy w okresie od 1 stycznia 2014 r. Spółka będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymywanych faktur dokumentujących czynsz najmu i serwis samochodów, oddawanych przez Spółkę do dalszego odpłatnego używania przez osoby trzecie, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 86a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony w okresie od 1 stycznia 2014 r. do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących czynsz najmu oraz faktur dokumentujących wydatki na serwis samochodów, oddawanych przez Spółkę do odpłatnego używania osobom trzecim.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. zasady odliczenia podatku naliczonego VAT, związanego z nabyciem oraz użytkowaniem samochodów będzie regulować art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nabycia samochodów osobowych, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Zgodnie z art. 86a ust. 3 ustawy o VAT, powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

Zgodnie z ust. 8 powyższego przepisu, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Zdaniem Spółki, art. 86a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT ograniczające prawo do odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur z tytułu czynszu najmu samochodów, nie będą miały zastosowania w przedstawionym stanie sprawy, ze względu na to, że zastosowanie znajdzie wyjątek przewidziany w art. 86a ust. 3 ustawy o VAT.

W świetle przytoczonych przepisów, zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie sprawy, będzie ona uprawniona do pełnego odliczenia podatku VAT, ponieważ spełnione będą łącznie dwie przesłanki, tj.:

  • przedmiotem działalności Spółki jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze;
  • przedmiotowe samochody są przez Spółkę przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na cel oddania w odpłatne używanie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W przedmiotowej sytuacji Spółka nabyła tytuł prawny do dysponowania samochodami na podstawie umowy ramowej leasingu, w którą Spółka wstąpiła w wyniku przelewu na Spółkę praw i obowiązków korzystającego. Nabycie to stanowi nabycie samochodu w rozumieniu art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. Pojazdy są przeznaczone wyłącznie do odpłatnego oddania do używania przez osoby trzecie na podstawie umów podnajmu zawartych ze Spółką przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Pojazdy nie są używane dla celów Spółki, ani jej pracowników. Umowy podnajmu zawierane są w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności opodatkowanej VAT, a oddawanie pojazdów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze jest podstawowym przedmiotem działalności Spółki, co wynika zarówno z wpisów ujawnionych w KRS, jak i faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności. Zatem wszystkie przesłanki uprawniające Spółkę do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT będą spełnione. Wobec powyższego, Spółka uprawniona jest do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących czynsz najmu samochodów, oddawanych przez Spółkę do odpłatnego używania osobom trzecim przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Zdaniem Spółki, jest ona uprawniona do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących wydatki na serwis, gdyż ograniczenie, o którym mowa w art. 86a ustawy o VAT, ma zastosowanie do płatności wynikających z zawartej umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, natomiast koszt serwisu nie jest ponoszony na podstawie zawartej umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, lecz na podstawie odrębnej umowy serwisowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że z uwagi na zakres pytania niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »