Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.01.2014

Podatki 2014: Obowiązek podatkowy w VAT dla dostaw energii elektrycznej

Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2014 r. wystawienie dokumentów typu faktura pro forma lub dokumentu, który nie może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług? Czy od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w VAT w zakresie dostaw energii elektrycznej będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury rozliczeniowej w odniesieniu do kwoty rozliczanej za przeszły okres rozliczeniowy, czy w stosunku do wymagalnej od klienta należności za prognozowane zużycie energii elektrycznej w następnym okresie rozliczeniowym, z chwilą upływu terminu płatności wynikającego z faktury pro forma lub dokumentu, który nie może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2013 r. (data wpływu 17 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw energii elektrycznej wg stanu prawnego na dzień 01.01.2014 r. oraz dokumentowania dostaw na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw energii elektrycznej wg stanu prawnego na dzień 01.01.2014 r. oraz dokumentowania dostaw na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi podstawową działalność w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o koncesję udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z uregulowaniami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012, Nr 1059). Spółka dokonuje sprzedaży energii elektrycznej m.in. na rzecz klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) (dalej Klienci). Z tytułu wykonywania ww. działalności Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawą dostawy energii elektrycznej jest umowa zawarta pomiędzy Spółką a Klientem. Niniejsza umowa może regulować samą sprzedaż energii elektrycznej lub świadczenie usługi kompleksowej, która polega na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji tej energii do miejsca poboru (dalej sprzedaż energii elektrycznej lub dostawa energii elektrycznej). Spółka stosuje w rozliczeniach z Klientami m.in. 12-miesięczne okresy rozliczeniowe (dalej rozliczenia prognozowe).

W przypadku rozliczeń prognozowych Spółka pobiera opłaty za dostarczoną energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie (dalej opłaty prognozowe).

W ramach rozliczeń prognozowych Spółka przewiduje w 2014 r. dwa modele rozliczeń:

Zdarzenie przyszłe I

W trakcie trwania okresu rozliczeniowego Klient będzie wnosił opłaty za energię elektryczną na podstawie dokumentów określających prognozowane zużycie energii elektrycznej oraz szacowaną za nią należność, nazwanych fakturami pro-forma. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego wystawiana będzie faktura rozliczeniowa, na podstawie której dokonywane będzie rozliczenie dokonanych na podstawie faktur pro-forma wpłat za prognozowane zużycie z faktycznym zużyciem energii w tym okresie (faktura rozliczeniowa). Ponadto, wraz z wystawieniem faktury rozliczeniowej, wystawione zostaną faktury pro-forma z prognozą zużycia na następny okres rozliczeniowy.

Zdarzenie przyszłe II

W trakcie trwania okresu rozliczeniowego Klient będzie wnosił opłaty za energię elektryczną na podstawie dokumentów określających prognozowane zużycie energii elektrycznej oraz szacowaną za nią należność, które nie mogą być uznane za faktury w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa VAT). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego wystawiana będzie faktura rozliczeniowa, na podstawie której dokonywane będzie rozliczenie dokonanych na podstawie dokumentów niestanowiących faktur wpłat za prognozowane zużycie z faktycznym zużyciem energii w tym okresie (faktura rozliczeniowa). Ponadto, wraz z wystawieniem faktury rozliczeniowej, wystawione zostaną dokumenty niestanowiące faktur z prognozą zużycia na następny okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy od 1 stycznia 2014 r. wystawienie dokumentów typu:
  1. faktura pro forma lub
  2. dokumentu, który nie może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT
 2. będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

 3. Czy od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w zakresie dostaw energii elektrycznej będzie powstawał:
  1. z chwilą wystawienia faktury rozliczeniowej w odniesieniu do kwoty rozliczanej (nadpłaty lub niedopłaty) za przeszły okres rozliczeniowy,
  2. w stosunku do wymagalnej od Klienta należności za prognozowane zużycie energii elektrycznej w następnym okresie rozliczeniowym, z chwilą upływu terminu płatności wynikającego z faktury pro forma lub dokumentu, który nie może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?
 4. Czy w przypadku dostawy energii elektrycznej dla osoby fizycznej, która nie poinformuje Spółki, że jest podatnikiem VAT, można nie wystawiać faktury?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1

W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a ustawy o VAT, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury. Jak stanowi art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę (...), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Ustawodawca wskazał wyraźnie, iż otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, z wyłączeniem dostaw towarów i usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do otrzymanej kwoty. W przypadku dostaw towarów takich jak energia elektryczna, cieplna lub chłodnicza oraz gaz przewodowy otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem dostawy nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w stosunku do otrzymanej kwoty. W przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach przewidzianych wyłącznie w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a, tj. z chwilą wystawienia faktury. Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku, gdyby jednak podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą upływu terminów wystawienia faktur określanych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Powyższe regulacje wpisują się w zasady rozliczeń na rynku masowych dostaw energii elektrycznej. Na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2011 r., Nr 189, poz. 1126 ze zm.) rozliczeń z odbiorcami za dostarczaną energię elektryczną i świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo usługi kompleksowe dokonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w taryfie i uzgodnionych w umowie. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem zgłoszonych przez odbiorcę istotnych zmian w poborze energii elektrycznej (§ 32 ust. 4 i 5).

Ponadto z przepisów powołanego rozporządzenia Ministra Gospodarki wynika, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji albo usługi kompleksowej ma obowiązek wystawić odbiorcy fakturę z wymaganymi przez prawo energetyczne informacjami, np. sposobie dokonania odczytu układu pomiarowego. Przepisy wskazują również jak rozlicza się nadpłatę i niedopłatę (§ 34 rozporządzenia Ministra Gospodarki). Z powyższymi zasadami rozliczeń zgodne są postanowienia Taryfy Spółki dla Energii Elektrycznej na rok 2012 dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr … z dnia … 2011 r. Przepisy wykonawcze do ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 1059) nie regulują wprost sposobu dokumentowania opłat za energię elektryczną określanej na podstawie prognozowanego zużycia. W tym wypadku należy odnieść się do ustawy o VAT, Taryf przedsiębiorstw energetycznych oraz umów zawartych z Klientami.

Przepisy art. 106a - 106q, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r., określają szczegółowe zasady wystawiania faktur, w tym również zakres i rodzaj danych zawartych w fakturze oraz terminy ich wystawiania. W myśl przepisów regulujących zasady wystawiania faktur nie ma obowiązku oznaczania faktur wyrazami „Faktura VAT". Za fakturę uznawany będzie dokument zawierający dane wymagane na podstawie ww. przepisów ustawy o VAT. Tym samym dokument, który nie będzie zawierał wszystkich wymienionych w art. 106e ustawy o VAT informacji, np. nie będzie zawierał ceny jednostkowej netto za energię elektryczną lub numeru, za pomocą którego dostawca energii elektrycznej jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT, nie będzie stanowił faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Przywołane przepisy art. 106a - 106q ustawy o VAT nie przewidują dla celów dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wystawiania dokumentów określanych mianem faktura pro-forma lub dokumentów, które w rozumieniu ustawy o VAT nie mogą być uznawane za faktury. Dokumenty te nie generują obowiązku podatkowego w dacie ich wystawienia - nie są fakturami w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Są to dokumenty wystawiane w ramach dopuszczalnych przez Prawo energetyczne oraz ustalonych w umowach z Klientami zasad pobierania przedpłat na dostawy energii elektrycznej. Ich celem jest między innymi poinformowanie Klienta o prognozowanych ilościach i wartościach dostawy w następnym okresie rozliczeniowym. Ponadto w rozliczeniach za dostawy energii elektrycznej dokumenty te służą do pobierania płatności jako zaliczki, czy przedpłaty na poczet dostaw w następnym okresie rozliczeniowym.

Również Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie umieszczonym w kwietniu 2013 r. na stronie Internetowej (…) prezentuje takie samo stanowisko: „Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »