Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.08.2013

Podatek od zamiany nieruchomości

Teza: Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. u każdej ze stron umowy przenoszącej własność przychodem jest wartość nieruchomości, innej rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. [...] S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 maja 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2602/10 w sprawie ze skargi P. [...] S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1.1. Wyrokiem z dnia 4 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2602/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. [...] S.A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

1.2. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że we wniosku o udzielenie interpretacji wnioskodawca podał, że jest Spółką Skarbu Państwa i użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w G. przy ul. C.. Od 2000 r. władze Miasta G. zabiegały u poprzednika prawego Spółki, a potem w Spółce, o pozyskanie wyżej wymienionej nieruchomości w zamian za przekazanie Spółce nieruchomości zamiennej, położonej w innym rejonie G.. Działania te miały na celu przejęcie na rzecz Gminy Miasta G. terenów znajdujących się w wieczystym użytkowaniu Spółki w związku zaplanowaną inwestycją celu publicznego, tj. Muzeum Miejskiego, centrum konferencyjnego i innych ważnych obiektów podnoszących rangę miasta. W 2008 r. Prezydent Miasta G. zwrócił się do organu nadzorującego Spółki oraz do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którym w obu przypadkach jest Minister Skarbu Państwa, z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia takiej zamiany, która dokonywana byłaby w oparciu o ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.; zwana dalej : "u.g.n."). Minister poinformował Spółkę, że zamiana nieruchomości biorąc pod uwagę m.in. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.; zwana dalej : "k.c.") oraz u.g.n. - jest możliwa. W piśmie wyraźnie wskazano, że w przypadku zamierzonej przez Spółkę transakcji, znajdzie zastosowanie art. 15 ust. 1 u.g.n., zgodnie z którym nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych. Skarżąca wskazała, że jej intencją nie była chęć zbycia posiadanej nieruchomości, lecz przekazanie jej Miastu G. na cel publiczny, w zamian za nieruchomość ekwiwalentną. W wyniku tej zamiany aktywa Spółki nie wzrosły, ani też Spółka nie uzyskała z tego tytułu przychodu. W związku z powyższym w ocenie Skarżącej takie ujęcie zamiany determinuje, że zamiana dokonywana jest między podmiotami, które mają do wykonania wspólne zadania, służące celom publicznym, których nie można mierzyć wartością pieniądza, lecz tylko miarą użyteczności publicznej. Pozyskanie terenów na Wyspie S. miało dla miasta G. olbrzymie znaczenie ze względu na lokalizację najbardziej prestiżowej inwestycji, która ma być symbolem tego miasta. Według operatów szacunkowych wykonanych w 2008 r. wartość nieruchomości położonych w G. przy ul. C. wynosiła 11.504.254 zł, a nieruchomości zamiennej przy ul. G. - 11.304.000 zł. Wobec różnicy w wartości nieruchomości Miasto zobowiązywało się dopłacić na rzecz wnioskodawcy sumę 200.254 zł. Podpisano umowę zamiany w wyniku której Gmina Miasta G. ustanowiła na rzecz Spółki prawo użytkowania wieczystego działki położonej w G. przy ul. G. i przeniosła na rzecz Spółki własność budynków, budowli i urządzeń na działce położonych, zaś Spółka w zamian przeniosła na Gminę Miasta G. prawo użytkowania wieczystego działek położonej w G. przy ul. C. wraz z prawem własności budynków i budowli położonych na tych działkach. Strony ustaliły ponadto, że z tytułu wyrównania wartości zamienianych praw Gmina Miasta G. zobowiązana jest do zapłaty Spółce kwoty 200.254 zł. Spółka zadała pytanie : Czy w przypadku opisanej w stanie faktycznym zamiany w Spółce wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Przedstawiając własne stanowisko stwierdziła, że w związku z zawarciem umowy zamiany nieruchomości nie wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu.

1.3. W indywidualnej interpretacji z dnia 1 lipca 2010 r. Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, że w celu określenia skutków podatkowych umowy zamiany nieruchomości z dopłatą należy mieć na uwadze treść umowy zawartej pomiędzy stronami w kontekście przepisów k.c. oraz u.g.n. Minister zauważył, że zgodnie z art. 604 k.c. do zamiany stosuje odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jednocześnie powołując się na art. 6 u.g.n. wskazał co należy rozumieć jako cele publiczne i podniósł, że nie ma uprawnień, by dokonywać kwalifikacji prawnej przedmiotowej transakcji zamiany nieruchomości z dopłatą w oparciu o zapisy u.g.n. W związku z powyższym w niniejszej sprawie skutki zamiany należało w ocenie Ministra Finansów rozliczyć na takich zasadach, jakie obowiązują w transakcji odpłatnego zbycia. W efekcie zamiana nieruchomości stanowi dla Spółki jedynie formę odpłatnego zbycia posiadanej nieruchomości oraz nabycia nieruchomości zamiennej, z zastosowaną dopłatą. Z podatkowego punktu widzenia po stronie Spółki - zbywcy nieruchomości, powstał przychód podatkowy. Minister Finansów stwierdził że Spółka do przychodu powinna zaliczyć cenę odpowiadającą wartości rynkowej zbywanych (przekazywanych w formie zamiany) składników majątkowych oraz wysokość przyznanej dopłaty, a do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ich nabycie, zaktualizowane, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

2.1. Po uprzednim wezwaniu organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa i stwierdzeniu przez niego braku podstaw do zmiany wydanej interpretacji, Spółka w skardze do WSA w Warszawie wniosła o uchylenie interpretacji indywidualnej oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Zaskarżonej interpretacji zarzuciła naruszenie art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; zwana dalej : "u.p.d.o.p.") poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, art. 14b § 1 oraz art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; zwana dalej : "Ordynacja podatkowa"). W uzasadnieniu podniosła, że nie uzyskała żadnego przysporzenia majątkowego stanowiącego przyrost jej aktywów. W konsekwencji nie powstał dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka podkreśliła, że w związku z faktem, że u.p.d.o.p. nie zawiera definicji umowy zamiany nieruchomości, należy wskazać, iż przychodem w przypadku zamiany będzie różnica pomiędzy wartościami rynkowymi zamienianych nieruchomości.

2.2. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie.

2.3. Uzasadniając swoje stanowisko WSA w Warszawie stwierdził, że podob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »