Podatek od ubezpieczenia OC członków zarządu

Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, mającego swe źródło w art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, i stosunku łączącym ubezpieczającego z ubezpieczonym, którym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opłacenie przez ubezpieczającego składki, jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędziowie: NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), NSA del. Danuta Małysz, Protokolant Karolina Zarzycka, po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 174/10 w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę,
2) zasądza od C. S.A. w K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2010 r., I SA/Kr 174/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, uchylił zaskarżoną przez C. [...] S.A. w K. (zwaną dalej: spółką) interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 października 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynikało, że spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji i zadała organowi pytanie, czy kwoty składek, ponoszonych przez spółkę na ubezpieczenia członków zarządu i prokurentów od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy są obliczane w sposób ryczałtowy i nie można ich przypisać konkretnej osobie, stanowią dla tych osób przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej: u.p.d.o.f. - a jeżeli tak, to w jakim momencie powstanie ten przychód i w jakiej wysokości. Zdaniem spółki, zapłata składek nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Tak określone stanowisko Minister Finansów uznał za nieprawidłowe. Przytaczając treść art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. wskazał, że w pojęciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskał podatnik, a tą mogą być też kwoty składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla członków organów spółki, czy osób, zajmujących określone funkcje. Wobec braku wyraźnego zwolnienia, stanowią one przychód podlegający opodatkowaniu. Gdy składka opłacona jest przez osobę inną niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa, powoduje to powstanie przychodu u tej osoby, na rzecz której umowę zawarto. Członkowie zarządu oraz prokurenci osiągną zatem korzyść finansową, gdyż nie są osobami zobowiązanymi do zapłaty składki ubezpieczeniowej za własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zdaniem Ministra Finansów można - uwzględniając wysokość zapłaconej składki oraz okres ubezpieczenia - ustalić wysokość przychodu, przypadającego na konkretną osobę.

Minister Finansów po rozpoznaniu wniosku spółki zawierającego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, utrzymał w mocy powyższą interpretację.

3. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie spółka zarzuciła naruszenie przez organ interpretacyjny art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zwana dalej: ord. pod.

4. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

5. Uzasadniając wydany w sprawie wyrok sąd pierwszej instancji odwołując się do treści i wykładni art. 11 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. wskazał, że w stanie faktycznym, przedstawionym przez spółkę, świadczeniem nieodpłatnym może być dopiero usługa, z której członek zarządu bądź prokurent spółki faktycznie skorzystał, nie zaś samo uprawnienie do skorzystania z niej. O przychodzie pracownika można by mówić, gdyby uprawniony skorzystał z postawionych do jego dyspozycji np. usług medycznych i jednocześnie możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opłata ryczałtowa nie stanowi więc sumy kwot za faktycznie wykonane usługi, a w konsekwencji cena zakupu usług medycznych dla poszczególnego pracownika nie jest znana, a więc niemożliwe jest określenie wartości świadczenia na niego przypadającego. Jeżeli abonament obejmuje określoną grupę osób, ale nie zależy od liczby faktycznie wykonanych usług i jest płacony bez względu na korzystanie przez pracowników z usługi, nie można uznać, by przychodem konkretnej osoby była kwota wynikająca z ogólnej ceny usługi, podzielonej przez ilość objętych nią osób. Sąd podzielając ten pogląd uznał, że odnosi się on w całości również do przypadku, kiedy zakupioną w sposób ryczałtowy usługą jest objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego w ocenie sądu pierwszej instancji błędny był pogląd Ministra Finansów, jakoby kwoty składek, ponoszonych przez spółkę na ubezpieczenia członków zarządu i prokurentów od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy są obliczane w sposób ryczałtowy i nie można ich przypisać konkretnej osobie, stanowiły przychód tych osób, a kwotę przychodu należało obliczać, uwzględniając przypadającą na konkretną osobę ubezpieczoną część opłaconej składki. Zdaniem sądu stanowisko organu wydane zostało z naruszeniem art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f..

Sąd nie podzielił natomiast stanowiska strony skarżącej, jakoby doszło do naruszenia art. 14c § 1 ord. pod bowiem nie można utożsamiać wymogu oceny prawnej - jako części interpretacji - z poprawnością wywodów, jakie w niej są zawarte. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę prawną także wówczas, kiedy rozważania prawne organu są merytorycznie błędne, czy nawet niekompletne. Czym innym jest bowiem samo zamieszczenie wywodów prawnych, a czym innym - ich prawidłowość, rozważana pod kątem zgodności z prawem, w tym poprawnością i zupełnością dokonanej przez organ wykładni.

6. W skardze kasacyjnej Dyrektor Izby Skarbowej w K., działający z upoważnienia Ministra Finansów...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »