Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.08.2012

Podatek od odziedziczonych jednostek funduszy inwestycyjnych

Dochody uzyskane przez podatnika z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nabytych w drodze dziedziczenia (art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) po dniu 1 grudnia 2001 r., nie zostały objęte zwolnieniem na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska- Nowacka, Sędzia NSA del. Teresa Porczyńska, Protokolant Agata Han, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt I SA/Kr 1201/09 w sprawie ze skargi M. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości;
2) oddala skargę;
3) zasądza od M. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił indywidualną interpretację Ministra Finansów, z dnia 2 kwietnia 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie ze skargi M.K.

2. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2009 r. skarżąca wskazała, że jej małżonek, z którym pozostała w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, nabył przed dniem 1 grudnia 2001 r. jednostki inwestycyjne w Otwartym Funduszu Inwestycyjnym. Po śmierci męża w dniu 21 grudnia 2006 r. wnioskodawczyni odziedziczyła ½ części spadku i złożyła wniosek o odkupienie przez otwarty fundusz inwestycyjny 6000 jednostek inwestycyjnych, których stała się wyłącznym właścicielem. W związku z powyższym sformułowała pytanie: czy odziedziczone po mężu jednostki uczestnictwa podlegają zwolnieniu, o którym mowa w treści art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 134 poz. 1509 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.). W ocenie skarżącej przychody z tytułu odkupienia przez Otwarty Fundusz Inwestycyjny jednostek uczestnictwa nabytych wskutek dziedziczenia po zmarłym mężu podlegają zwolnieniu, przewidzianym w art. 52a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., z treści którego wynika, że dochody te zwolnione są od opodatkowania, jeśli umowa nabycia została zawarta przed 1 grudnia 2001 r. Natomiast zwrot "lub zapisów dokonanych przez podatnika" nie odnosi się do sformułowania "umów zawartych" - tj. umowy nie muszą być zawarte przez podatnika otrzymującego dochód z umorzenia jednostek. Wnioskodawczyni wskazała także, że zwolnienie z art. 52a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. ma charakter przedmiotowy i z tego powodu istotny jest sam fakt zawarcia umowy przed dniem 1 grudnia 2001 r., a nie tożsamość osoby podpisującej umowę i osoby, na rzecz której wypłacane są środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. Skarżąca powołała się także na art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zgodnie z którym spadkobiercy podatnika, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Skarżąca stwierdziła, że dziedzicząc spadek po zmarłym mężu wstąpiła w całość jego praw i obowiązków. W konsekwencji odziedziczyła prawo do skorzystania ze zwolnienia w zakresie odziedziczonych 6000 jednostek uczestnictwa w Otwartym Funduszu Inwestycyjnym.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 2 kwietnia 2009 r. Minister Finansów stwierdził, że dochody z tytułu odkupienia przez Otwarty Fundusz Inwestycyjny jednostek uczestnictwa nabytych wskutek dziedziczenia po zmarłym mężu nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w treści art. 52a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., które dotyczy dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Z tego powodu przedmiotem sukcesji nie mogło być zwolnienie, które w momencie nabycia spadku nie istniało, ponieważ przedmiotem spadku nie były dochody z tytułu uczestnictwa w funduszu kapitałowym, a jedynie jednostki uczestnictwa w tym funduszu. Powołując się na treść 922 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm., dalej k.c.) podkreślono, że ulga i zwolnienie ma charakter osobisty i nie podlega dziedziczeniu.

W wezwaniu do usunięcia naruszenie prawa z dnia 16 kwietnia 2009 r. skarżąca powtórzyła swoją argumentację przedstawioną we wniosku. Wskazała także, że nieuzasadnione było twierdzenie organu, iż przedmiotem sukcesji nie mogło być zwolnienie przedmiotowe określone w art. 52 a ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f. W jej ocenie organ pomylił unormowania dotyczące dziedziczenia zawartych w kodeksie cywilnym oraz Ordynacji podatkowej.

W odpowiedzi na wezwanie Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji.

3. W skardze do WSA skarżąca zarzuciła:

naruszenie art. 52a ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez niewłaściwą wykładnię zakładającą, że sformułowanie "lub zapisów dokonanych przez podatnika" użyte w treści tego przepisu odnosi się do sformułowania "umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r.",

naruszenie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez błędne przyjęcie, iż skarżąca nie wstąpiła na w prawa i obowiązki męża, w skład których wchodziło także zwolnienie przedmiotowe z art. 52a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylając zaskarżoną interpretację wskazał, że zwolnienie z art. 52a ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f. ma charakter przedmiotowy, a więc dla objęcia zwolnieniem istotny jest fakt otrzymania dochodu z umorzenia jednostek oraz zawarcia umowy z OFI przed dniem 1 grudnia 2001 r. Z tego powodu, zdaniem sądu pierwszej instancji, nie była wymagana tożsamość podmiotów - zawierającego umowę oraz osoby, na rzecz której wypłacane są środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. WSA uznał, że wykładnia art. 52a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. przeprowadzona przez skarżącą nie prowadziła do rozszerzenia zakresu stosowania ulgi wynikającej z tego przepisu. Wskazano także, że prawo do zwolnienia od podatku z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa istniało w chwili śmierci spadkodawcy jako prawo majątkowe, o którym mowa w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, które następnie przejęła skarżąca.

5. Od powyższego wyroku Minister Finansów wywiódł skargę kasacyjną, w której zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.

art. 52 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. przez przyjęcie, że o nabyciu prawa do zwolnienia nie decydował moment uzyskania dochodu, lecz przepis prawa określający warunki jakie powinny być spełnione, aby móc skorzystać ze zwolnienia. Zdaniem organu podatkowego wykładnia językowa ww. przepisu wskazuje, że aby wymienione w nim zwolnienie miało zastosowanie, przesłanki w nim określone muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych muszą zostać wypłacone podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przed dniem 1 grudnia 2001 r., po drugie dochody te wypłacane są na podstawie umów, czy też zapisów powinny być zawarte (umowa) lub też dokonane (zapis) przez tego podatnika;

art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przez niewłaściwe zastosowanie polegające na jego zastosowaniu i przyjęciu, że prawo do zwolnienia z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa (w pewnych uwarunkowaniach) istniało w chwili śmierci spadkodawcy jako prawo majątkowe i przejęła je skarżąca. Zdaniem organu przepis ten w sprawie nie ma zastosowania, bowiem skarżąca nie odziedziczyła po mężu dochodu, lecz jednostki uczestnictwa. Zdaniem Ministra Finansów to skarżąca, a nie jej mąż, uzyskała dochód z tytułu odkupienia tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe autor skargi kasacyjnej wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego orzeczenie i oddalenie skargi oraz zasądzenie od skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

6. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługiwała na uwzględnienie. Za oparte na usprawiedliwionych podstawach należało uznać podniesione w skardze kasacyjnej organu zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego (art. 52 a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., oraz art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej) przez błędną ich wykładnie polegającą na przyjęciu, że zwolnienie od podatku dochodowego obejmowało dochody z tytułu udziałów w funduszach kapitałowych w przypadku, jeżeli jednostki uczestnictwa zostały nabyte w wyniku objęcia spadku po dniu 1 grudnia 2001 r.

1. Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej: p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej. Z powyższego wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny jest związany zawartymi w niej podstawami i wnioskami (art. 174 pkt 1 i 2 oraz art. 176 p.p.s.a.). Związanie wnioskami skargi kasacyjnej oznacza niemożność wyjścia poza tę część wyroku Sądu pierwszej instancji, której strona nie zaskarżyła. Związanie natomiast podstawami skargi kasacyjnej polega na tym, że Naczelny Sąd Administracyjny jest władny badać naruszenie jedynie tych przepisów, które zostały wyraźnie wskazane przez stronę skarżącą. W tym zakresie sąd odwoławczy ma obowiązek odniesienia się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze kasacyjnej (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2009 r., sygn. akt I OPS 10/09, publ. ONSAiWSA 2010, nr 1 (34), poz. 1). Nie jest natomiast dopuszczalna wykładnia zakresu zaskarżenia i jego kierunków oraz konkretyzowanie zarzutów skargi kasacyjnej ani ich uściślanie.

Druga uwaga o charakterze ogólnym odnosi się do przedmiotu rozpoznawanej sprawy, w której na indywidualny wniosek zainteresowanego (skarżąca) Minister Finansów wydał interpretację indywidualną w oparciu o przepisy art. 14 b i nast. Ordynacji podatkowej. W tym kontekście należy przypomnieć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o interpretację jest obowiązany m.in. do ..."wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego...". Podany we wniosku stan faktyczny stanowi jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne (A.Kabat {w:} J S. Babiarz, B.Dauter, B.Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa, komentarz wydanie 5, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 105). Skutkiem tego, ani organ wydający interpretację, ani sąd administracyjny j...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »