Podatek od nieujawnionych dochodów dotyczy tylko Polski

Z uzasadnienia: Podatek od dochodów nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodów (przychodów) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powołana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodów ukrytych, a osiągniętych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczędnościach. Jeśli ustawodawca nie objął podatkiem od dochodów nieujawnionych korzyści mających źródła poza terytorium Polski, jednakże uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie będą miały zastosowania, wynikające z umów międzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ w ogóle nie pojawia się tu problem podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Romała, Sędziowie Sędzia WSA Irena Wesołowska, Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Fabińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi R. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 19 listopada 2015 r. nr [...] [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w na rzecz skarżącego kwotę 24.537 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 19 listopada 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie przepisów art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej jako "O.p."), art. 1, art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i 3, art. 30 ust. 1 pkt 7 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm., dalej jako "u.p.d.o.f.") i art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588), po rozpatrzeniu odwołania R. J. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 25 czerwca 2012 r. ustalającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok w kwocie 1.013.651 zł, utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny i prawny:
Jak wynika z akt sprawy na podstawie danych będących w posiadaniu Naczelnika Urzędu Skarbowego o transakcjach dokonanych w 2007 roku przez Pana R. J. ustalono, że w badanym roku poniósł on wydatki na nabycie nieruchomości położonej w P. oraz samochodu osobowego marki BMW M3 rok produkcji 2001-kabriolet. Z uwagi na to, że z informacji zamieszczonych w komputerowej ewidencji czynności majątkowych urzędu nie wynikała cena nabycia przedmiotowego pojazdu, wobec powyższego na podstawie ogłoszeń zamieszczonych na portalu www.otomoto.pl oraz www.mobile.de ustalono, iż jego wartość rynkowa oscyluje w granicach 60.000 zł -70.000 zł. Przy czym po zapoznaniu się z dokumentem źródłowym dotyczącym zakupu nieruchomości tj. aktem notarialnym Rep. A nr [...] z dnia 8 lutego 2007 r.- umową sprzedaży nieruchomości położonej w P. stanowiącej działkę nr [...] opisaną jako teren zabudowany, teren niezabudowany, grunty orne o obszarze 9.952 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr [...] oraz nieruchomości położonej w P. stanowiącej działkę nr [...] opisaną jako grunty orne o obszarze 836 m², objętej księgą wieczystą Kw nr [...] prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że łączne wydatki związane z dokonaniem tej transakcji stanowiły kwotę 1.330.365,00 zł (łącznie z kosztami sporządzenia umowy). Pan R. J. nie złożył do organu podatkowego pierwszej instancji zeznania podatkowego za 2007 r., nie wpłynęło też roczne obliczenie podatku dokonane przez płatnika, ani żadna informacja o dochodach dotycząca badanego okresu, w systemie brak również danych dotyczących dochodów z lat poprzednich. Jedyne natomiast zeznanie podatkowe (PIT-30) złożone przez Pana R. J. dotyczyło dochodu uzyskanego w roku 1997 (przychód z wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniósł 3.821,00 zł, zaliczka pobrana przez płatnika wyniosła 495,40 zł, w wyniku obliczenia podatku powstała nadpłata w kwocie 92,80 zł).

W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, organ podatkowy pierwszej instancji ustalił, iż wydatki w łącznej kwocie 1.351.534,16 zł, na którą składają się następujące kwoty:

 • 1.330.365,00 zł zakup nieruchomości położonej w P. dokonany w dniu 8 lutego 2007 r.
 • 11.449,76 zł zakup w dniu 20 stycznia 2007 r. samochodu marki BMW M3 rok produkcji 2001, kabriolet,
 • 9.719,40 zł - koszty poniesione w 2007 r. na bieżące utrzymanie ustalone na podstawie danych GUS, w całości pochodziły ze środków nieznajdujących pokrycia w przychodach opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania bowiem podatnik takowych nie osiągał.

Wobec czego Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 25 czerwca 2012 r. ustalił Panu R. J. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok w kwocie 1.013.651 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 19 listopada 2015 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

W uzasadnieniu organ przywołał mające zastosowanie w sprawie przepisy art. 20 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 i ust. 8 u.p.d.o.f. oraz wyjaśnił kwestię niezgodności przepisu art. 20 ust. 3 z Konstytucją, stwierdzoną wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. P 49/13.

Kolejno Dyrektor przedstawił przebieg dotychczasowego postępowania, z którego wynika, że pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 155 § 1 O.p. wezwał stronę do złożenia wyjaśnień w sprawie dotyczącej udokumentowania wysokości i źródeł pochodzenia przychodów wydatkowanych na zakup nieruchomości w 2007 roku. Przedmiotowe pismo zostało zwrócone przez Pocztę Polską z adnotacją, zwrot nie podjęto w terminie. W dniu 2 grudnia 2008 r. do organu podatkowego pierwszej instancji wpłynęło pismo Pani M. J. (babci Pana R. J.), w którym poinformowała, że wnuk przebywa za granicą (Włochy). Pani M. J. zobowiązała się powiadomić ww. o konieczności zgłoszenia się do urzędu. Pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. organ wezwał Pana R. J. o dostarczenie dokumentów potwierdzających status rezydencji podatnika oraz inne dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie Włoch jak również poproszono o określenie miejsca centrum interesów życiowych strony. Ponadto Naczelnik wystąpił do Kartoteki Adresowej Urzędu Miasta oraz do Wydziału Ewidencji Ludności Departamentu Rejestrów Państwowych Łączności i Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskami o podanie aktualnego miejsca zameldowania strony. W odpowiedzi na powyższe wskazano następujący adres zameldowania: [...] G., ul. [...].

Następnie przy piśmie z dnia 10 marca 2009 r. Pan R. J. złożył następujące dokumenty:

 • umowę kupna samochodu marki BMW M3 wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem,
 • dokumenty dotyczące wwozu z zagranicy samochodu wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem z języka niemieckiego dokumentów celnych.
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy,
 • certyfikat własności samochodu,
 • akty urodzenia dzieci sporządzone w języku włoskim wraz z uwierzytelnionymi tłumaczeniami tych dokumentów.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w rozpatrywanej sprawie organ I instancji zasadnie przyjął, że Pan R. J. w 2007 roku z tytułu zakupu samochodu osobowego marki BMW M3, rok produkcji 2001 wydatkował łącznie kwotę 11.449,76 zł. Na podstawie przedłożonych do akt sprawy dokumentów tj. umowy z dnia 20 stycznia 2007 r., zgodnie z którą przedmiotowy samochód został nabyty za kwotę 2.500 USD, potwierdzenia uiszczenia opłat celnych i potwierdzenia zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym ustalono bowiem, że całkowity koszt zakupu wyniósł 11.449,76 zł.

Na niniejszą kwotę składa się:

 • cena zakupu pojazdu w wysokości 2.500 USD przeliczona wg średniego kursu waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 14/A/NBP/2007 z dnia 19 stycznia 2007 (1 USD = 2,9677 zł) co stanowi 7.419,25 zł,
 • opłaty celne uiszczone w dniu 15 marca 2007 r. w wysokości 776,22 Euro, co po średnim kursie waluty stanowiło kwotę 3.021,51 zł (tabela kursu 53/A/NBP/2007 1 Euro = 3,8926 zł),
 • zapłata akcyzy w kwocie 1.009,00 zł.

Ponadto organ podatkowy pierwszej instancji zasadnie także z uwagi na fakt, że Pan R. J. pomimo wezwania, nie przedłożył wypełnionych formularzy oświadczeń (oświadczenia o wysokości i źródłach uzyskanych w 2007 r. dochodów, oraz o poniesionych w 2007 roku wydatkach) przyjął przeciętne miesięczne wydatki na bieżące utrzymanie 1 osoby (ustalone na podstawie danych statystycznych opublikowanych w małym roczniku statystycznym Polski) w gospodarstwie domowym ogółem w kwocie 809,95 zł, co w stosunku rocznym stanowi kwotę 9.719,40 zł.

Organ podatkowy pierwszej instancji podjął również próbę skontaktowania się z konkubiną Pana R. J. - Panią A. L., jednakże korespondencja nieodebrana w terminie wracała do organu. Pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. Pani A. L. wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie postępowania w sprawie Pana R. J. z uwagi na jego pobyt w Areszcie Śledczym. W odpowiedzi na organ podatkowy pierwszej instancji poinformował Panią A. L. o braku podstawy prawnej do zawieszenia prowadzonego wobec Pana R. J. postępowania podatkowego. Kolejne wezwania do Pani A. L. nie zostały podjęte w terminie. Organ pierwszej instancji wysłał także wezwanie do strony postępowania na adres Aresztu Śledczego, jednakże zostało ono zwrócone z uwagi na fakt zwolnienia Pana R. J. w dniu 28 sierpnia 2009 r. Z treści pisma wynika, że zwolniony z aresztu podał następujący adres zamieszkania: P., ul. [...]. Kolejna korespondencja wysyłana na wyżej wskazany adres zarówno do Pana R. J. jak i do Pani A. L. nie została podjęta.

Zmierzając do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, mając na uwadze wyjaśnienia Pani M. J., z których wynikało, że wnuk przebywał na terenie Włoch, zaś sam Podatnik dostarczył dokumenty świadczące o narodzinach jego dzieci na terenie Włoch, organ wystąpił do włoskiej administracji podatkowej o udzielenie informacji z zagranicy.

Z odpowiedzi otrzymanej od włoskiej administracji podatkowej, która wpłynęła do organu podatkowego w dniu 5 lipca 2011 r. wynika, że "Pan R. J. nie jest zarejestrowany we Włoszech ani dla celów podatkowych ani też nie jest zarejestrowany w Rejestrze Zarządu Miasta C. R., z którego wynika, że Pani A. L. jest rezydentem od 14 grudnia 2004 r. W związku z powyższym włoska administracja podatkowa nie ma dokumentacji dowodowej potwierdzającej dochód, który Pan R. J. mógł osiągnąć ze źródeł włoskich."

Po wysłaniu kolejnej korespondencji do strony postępowania w dniu 1 sierpnia 2011 r. skontaktowała się telefonicznie Pani A. J. (wcześniej L.) z informacją, iż jej małżonek Pan R. J. obecnie jest we Włoszech w celu skompletowania dokumentacji dotyczącej jego zatrudnienia, a po ich zgromadzeniu zostaną one przesłane pocztą. Następnie w piśmie z dnia 8 sierpnia 2011 r. Pan R. J. wyjaśnił, że przesyła dokumenty potwierdzające jego pracę zarobkową we Włoszech i do przedmiotowego pisma przedłożył kopię umowy depozytu nieprawidłowego zawartą w dniu 13 stycznia 2000 r. pomiędzy G. G.(obecnie J. matką strony) zam. w G. przy ul. [...] Składającym, a R. J. zam. G. ul. [...] Depozytariuszem. Przedmiotem umowy jest przekazanie na przechowanie Depozytariuszowi depozyt w kwocie 110.000 zł, jak wynika z treści umowy zwrot depozytu ma nastąpić nie później niż przed 1 stycznia 2003 r. Do przedmiotowego pisma dołączono także kopie trzech potwierdzeń odbioru pieniędzy (Ricevuta) w dniu 10 stycznia 2002 r. w kwocie 18.000 Euro, w dniu 4 grudnia 2002 r. w kwocie 10.000 Euro oraz w dniu 5 maja 2002 r. w kwocie 15.000 Euro. Celem weryfikacji powyższego organ podatkowy pierwszej instancji zwrócił się do strony o udzielenie wyjaśnień dotyczących zawartej umowy depozytu oraz okoliczności i określenie z jakiego tytułu nastąpiło przekazanie kwot Panu R. J., od trzech różnych osób. Zwrócono się również o przedłożenie oryginałów przedłożonych dowodów, których strona nie dostarczyła.

Pełnomocnik strony w piśmie z dnia 9 września 2011 r. złożył stanowisko w sprawie udokumentowania przychodów wydatkowanych na nabycie nieruchomości położonej w P., wyjaśniając, że :

 • centrum życiowe Pana R. J. w latach 2000-2008 znajdowało się na terenie Włoch,
 • był rezydentem Republiki Włoskiej,
 • osiągał tam przychody,
 • posiadał tam rodzinę, przebywał w stałym związku z A. L. (obecną żoną), urodziło się w R. dwoje ich dzieci.

Na potwierdzenie powyższych faktów do przedmiotowego pisma pełnomocnik dołączył dokumenty (w języku włoskim), zaświadczenie udzielenia chrztu córce w parafii (dokument w języku polskim) oraz odbitki zdjęć dowodzących stałej rezydencji we Włoszech.

W trakcie postępowania podatkowego przesłuchano w charakterze świadka: Pana P. D., Pana Z. L., Panią G. J., Panią A. J. i Panią J. K.

Ze sporządzonych protokołów przesłuchań świadków (w tym również obecnej żony Pani A. J., która przebywała za granicą razem z Panem R. J.) uzyskano informację, że:
- Pan R. J. przebywał w latach 2000-2007 w Republice Włoskiej,
- pracował w budowlance, nikt jednak nie potrafił wskazać ani miejsca ani pracodawców u których pracował podatnik,
- żaden ze świadków nie potwierdził faktu czy strona pracowała legalnie posiadając stosowne zezwolenia administracji włoskiej czy też nie (z protokołu przesłuchania Pani A. J. odp. na pytanie 10 " nie pracował na zezwoleniu o pracę, nie wiem czy był to dochód opodatkowany "...),
- świadkowie jednogłośnie określili status majątkowy przebywającego we Włoszech Pana R. J. z rodziną na dość wysoki, gdyż było ich stać na zaspokojenie potrzeb o trochę wyższym standardzie życiowym, a czego miarą miały być np. wyjścia do kina, restauracji, siłowni, basen, wyjazdy na wakacje,
- odkładane pieniądze przechowywane były w domu, a zgromadzone oszczędności jakimi dysponowała strona to 1.500.000 zł - 2.000.000 zł,
- nieruchomość w P. została nabyta z pieniędzy zarobionych we Włoszech,
- pieniądze zostały przetransferowane do Polski przez samego Pana R. J., który rzadko przyjeżdżał do kraju podczas pobytu za granicą, oraz jego ojca Pana P. D., (nie przedłożono jednak dokumentu zgłaszającego przywóz tych pieniędzy na polski obszar celny).

Dyrektor ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »