Podatek od nieruchomości za gabinet kancelarii

Tezy: Gabinet radcy prawnego czasowo nie zajęty na potrzeby jego kancelarii, który nie utracił charakteru lokalu biurowego, należy uznać w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu najwyższą stawką podatku od nieruchomości.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Marek Olejnik, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 września 2016 r. sygn. akt I SA/Sz 701/16 w sprawie ze skargi I. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 701/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (dalej: "WSA") oddalił skargę I. S. (dalej: "Skarżąca") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie (dalej: "SKO") z dnia 19 kwietnia 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Podstawą prawną orzeczenia był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm., dalej: "p.p.s.a.").

Z uzasadnienia wyroku WSA wynika, że SKO decyzją z dnia 19 kwietnia 2016 r. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 9 lutego 2016 r. ustalającą Skarżącej wymiar podatku od nieruchomości należnego za 2016 r. w łącznej kwocie 1.979,00 zł. SKO wskazało, że przedmiotem opodatkowania jest lokal użytkowy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o łącznej pow. 91,06 m², który opodatkowany został stawką jak za budynki związane z działalnością gospodarczą oraz udział w gruncie związanym z tym lokalem o pow. 78 m² opodatkowanym również stawką jak za grunt związany z działalnością gospodarczą. Sporna w sprawie jest kwestia kwalifikacji podatkowej poszczególnych składników przedmiotu opodatkowania, co jest związane z rodzajem stawki podatkowej. Zdaniem SKO, istotny jest fakt posiadania przez Skarżącą statusu osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Ustawa podatkowa nie wiąże najwyższej stawki podatkowej ze sposobem wykorzystania budynku czy gruntu, w świetle przepisów podatkowych wystarczy, że budynek jest w posiadaniu przedsiębiorcy. Wysokość podatku od nieruchomości zależna jest od posiadanego przez przedsiębiorcę majątku nieruchomego. Zdaniem SKO nie ma znaczenia okoliczność wprowadzenia przedmiotowego majątku do ewidencji środków trwałych i jego amortyzacja. Te okoliczności mają znaczenie dla podatku dochodowego, a nie podatku od nieruchomości. Nie jest również istotne dla ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości to, że cześć lokalu nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej (stoi pusta). Ważne jest, że jej posiadaczem jest osoba mająca status przedsiębiorcy. Ponadto los prawny lokalu dzielą ściśle związane z nim udziały w gruncie i w częściach wspólnych budynku.

W skardze złożonej do WSA Skarżąca zarzuciła naruszenie:
– art. 124, 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm., dalej: "o.p."), polegającym na braku uzasadnienia decyzji organu I instancji i niewłaściwym uzasadnieniu SKO;
– art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm., dalej: "u.p.o.l.") w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), polegającym na niewłaściwym zastosowaniu powyższych norm przez nieuzasadnione przyjęcie, że będące samodzielnym przedmiotem opodatkowania grunt oraz części wspólne budynku mieszkalnego, dzielą byt prawny lokalu użytkowego, co uzasadnia zastosowanie dla tych przedmiotów opodatkowania stawki właściwej dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą, co miało istotny wpływ na wynik sprawy;
– art. 1a ust. 1 pkt 3 w zw. 1a ust. 2a pkt 1 u.p.o.l., przez jego niezastosowanie w zakresie dotyczącym gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi, a co za tym idzie błędne uznanie, że będący przedmiotem opodatkowania grunt winien zostać opodatkowany według stawki dla nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, co miało istotny wpływ na wynik sprawy;
– art. 1a ust. 2a pkt 1 w zw. art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.p.o.l., przez ich niezastosowanie, a co za tym idzie błędne uznanie, że podlegające opodatkowaniu części wspólne budynku mieszkalnego winny być opodatkowane według stawki dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podczas gdy zastosowanie tych przepisów prowadzi do wniosku, że budynki mieszkalne i ich części znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy, niezajęte na prowadzoną działalność gospodarczą, nie są traktowane jak budynki związane z działalnością gospodarczą;
– art. 1a ust. 2a pkt 1 w zw. art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.p.o.l., przez ich niezastosowanie, a co za tym idzie błędne uznanie, że podlegający opodatkowaniu lokal użytkowy w części 28,71 m² winien być opodatkowany według stawki dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podczas gdy zastosowanie tych przepisów prowadzi do wniosku, że budynki mieszkalne i ich części znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy, niezajęte na prowadzoną działalność gospodarczą, nie są traktowane jak budynki związane z działalnością gospodarczą.

W odpowiedzi na skargę, SKO wniosło o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wyroku WSA zauważył, że kwestią sporną w sprawie jest opodatkowanie gruntów stawką podatku właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, tj. 0,85 zł od 1 m² powierzchni oraz całości powierzchni lokalu użytkowego stawką podatku właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. 21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

WSA wskazał na art. 21 ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w myśl którego podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że co do zasady o sposobie kwalifikacji budynku (gruntu) dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości decyduje nie tyle sposób rzeczywistego wykorzystania nieruchomości, ile jej funkcje (przeznaczenie) wskazane w ewidencji gruntów i budynków. Do czasu, gdy w ewidencji gruntów i budynków sporny lokal będzie miał przypisaną funkcję niemieszkalną, dane te będą wiązać organy podatkowe przy ustalaniu stawki podatku od nieruchomości właściwej dla wymiaru podatku. Skoro w rozpoznawanej sprawie do dnia wydania decyzji przez SKO nie dokonano zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie przeznaczenia spornego lokalu, to organy podatkowe nie miały podstaw i nie były uprawnione do dokonywania w tym zakresie odmiennych ustaleń w ramach postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r. Prawidłowo zatem organy podatkowe uznały, że przedmiotowy lokal niemieszkalny opodatkować należy w 2016 r. stawką właściwą dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Decydujące znaczenie dla takiej klasyfikacji ma fakt, że lokal użytkowy należy do Skarżącej posiadającej status przedsiębiorcy. Jest to okoliczność wystarczając...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »