Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.03.2014

Podatek od nieruchomości: Wakacje podatkowe także dla nabywcy budynku

Z uzasadnienia: Wykładnia językowa, systemowa i celowościowa art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzasadnia twierdzenie, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Alicja Polańska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Lidia Maląg, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 lutego 2014 r. sprawy ze skargi S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2013 r. :

1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r. nr [...],
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,
3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego S. S. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Aktem notarialnym z dnia 14 maja 2013 r. Repertorium A numer [...] S S nabył dwa apartamenty numer [...] i [...] położone w K przy ul. S. Przy zawieraniu umowy sprzedaży przedłożono, m.in. ostateczną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K D J ([...]) z dnia 4 marca 2013 roku, w sprawie pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku sanatoryjnego "V" przy ulicy S w K, zaświadczenie Starosty K podpisane z upoważnienia przez Naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w K z dnia 22 marca 2013 roku ([...]) stwierdzającego, m.in., że objęte w zestawieniu zbiorczym lokale położone w K w budynku przy ulicy S nr [...], w tym lokale niemieszkalne - apartamentowe o numerach [...] i [...], są samodzielnymi lokalami w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 80 z 2000 roku poz. 903),oświadczenie Banku [...]Oddział w K, obejmujące zgodę na wyodrębnienie z księgi wieczystej kw. numer [...] samodzielnego lokalu niemieszkalnego apartamentowego, zlokalizowanego na II piętrze, oznaczonego numerem [...] o powierzchni użytkowej [...]m2 jako odrębnej nieruchomości lokalowej i założenia dla niej księgi wieczystej i nie obciążania jej hipoteką łączną oraz oświadczenie Banku [...]. Oddział w K obejmujące zgodę na wyodrębnienie z księgi wieczystej kw. numer [...] samodzielnego lokalu niemieszkalnego apartamentowego, zlokalizowanego na [...]piętrze, oznaczonego numerem [...] o powierzchni użytkowej [...]m2 jako odrębnej nieruchomości lokalowej i założenia dla niej księgi wieczystej i nie obciążania jej hipoteką łączną.

W dniu 24 maja 2013 r. podatnik złożył w organie podatkowym I instancji, dwie informacje o nieruchomościach i obiektach budowalnych (IN-1) wskazując w nich nabycie ww. lokali w dniu 14 maja 2013 r.

Decyzją z dnia 3 czerwca 2013 r. Prezydent K ustalił S S, wymiar podatku od nieruchomości na 2013 rok, na kwotę [...]zł począwszy od czerwca 2012 roku. W decyzji wskazano, iż podatek od nieruchomości na rok 2013 r. obejmuje za miesiące czerwiec- grudzień:

- budynki pod działalność gospodarczą, powierzchnia [...]m2, stawka [...]zł, kwota podatku [...]zł,

- budynki pod działalność gospodarczą, powierzchnia [...]m2, [...]zł, kwota podatku [...]zł,

- grunty pod działalność gospodarczą, powierzchnia [...]m2, stawka [...]zł, kwota podatku [...]zł,

- grunty pod działalność gospodarczą, powierzchnia [...]m2, stawka [...]zł, kwota podatku [...]zł.

Ustalając terminy płatności rat wskazano: [...] zł.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem S S wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, zarzucając naruszenie przez organ podatkowy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz.613 ze zm., zw. dalej: "u.p.o.l.") przez zastosowanie art. 6 ust. 1 u.p.o.l. i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od czerwca 2013 roku mimo, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia 2014 roku. Na poparcie swojego stanowiska przedstawił tezę z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 15/12) oraz poglądy przedstawicieli doktryny prawa w zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku nowo wybudowanych budynków lub budowli. Odwołujący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie decyzją z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr [...]utrzymało w mocy decyzję Prezydenta K z dnia 3 czerwca 2013 r.

Uzasadniając swoje stanowisko podjęte w sprawie organ odwoławczy wskazał, że decyzja organu I instancji wydana została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym sprawy. Treść decyzji pozostaje w zgodzie z dokumentami urzędowymi stanowiącymi źródło danych przyjętych jako podstawa opodatkowania. Podatek został wyliczony z zastosowaniem właściwych stawek podatkowych wynikających z przepisów zawartych w ustawach podatkowych, tj. ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i ustawie o podatku rolnym. Podatek od nieruchomości został w decyzji obliczony w prawidłowej i należnej wysokości.

Kolegium za chybiony uznało zarzut naruszenia przez organ podatkowy art. 6 ust. 2 u.p.o.l., przez zastosowanie art. 6 ust. 1 ww. ustawy oraz ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od czerwca 2013 r. Powołując treść obu przepisów prawnych wskazało, iż z brzmienia art. 6 ust. 1 u.p.o.l. wynika, że zasadnicze znaczenie dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wystąpienia "okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku". Zgodnie z regułą wynikającą z tego przepisu, obowiązek podatkowy powstaje od początku miesiąca następującego po miesiącu powstania tych okoliczności. Od tej zasady jest wyjątek dotyczący specyficznej okoliczności skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego, a mianowicie -"istnienia budowli, budynku lub jego części". Gdy okolicznością rzutującą na powstanie obowiązku jest istnienie budowli lub budynku (części), obowiązek powstaje od początku roku następującego po roku zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania.

Kolegium podzieliło stanowisko organu I instancji, że w rozpatrywanej sprawie zastosowanie ma art. 6 ust. 1 u.p.o.l. Okolicznością decydującą o powstaniu obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.o.l. jest nabycie prawa własności budynku (budowli), a w niektórych przypadkach - ich posiadania. Osoba fizyczna kupująca budynek (lokal) lub budowlę jest zobowiązana do zgłoszenia obowiązku podatkowego w ciągu 14 dni od dnia nabycia prawa własności przez złożenie stosownej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Faktem przesądzającym o konieczności płacenia podatku jest posiadanie tych obiektów. Ten rodzaj okoliczności decydujących o powstaniu obowiązku podatkowego, a więc nabycie własności lub posiadania, można określić jako nabycie władania nad istniejącym fizycznie budynkiem (budowlą), a nie zaś zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku lub budowli. Ust. 2 powołanego przepisu adresowany jest bezpośrednio do osoby inwestora. W rozpatrywanym przypadku nie będzie miał on zastosowania. W ocenie organu odwoławczego, nabycie istniejących już apartamentów wyłącza możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 6 ust. 2 u.p.o.l. Nabycie w/w nieruchomości stanowi okoliczność inną od wybudowania nowego budynku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w rozpatrywanej sprawie nie dopatrzyło się naruszeń prawa ani uchybień proceduralnych popełnionych przez organ pierwszej instancji. Nadto wskazało, iż organ podatkowy I czy II instancji nie jest związany stanowiskiem sądu administracyjnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, S S wniósł o uchylenie decyzji w całości.

Zaskarżonej decyzji zarzucił:

- naruszenie przepisu art. 6 ust. 2 u.p.o.l. przez zastosowanie art. 6 ust. 1 u.p.o.l. i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od czerwca 2013 roku mimo, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia 2014 r.

- oraz przepisów art. 120 i art. 121 § 1 oraz 122 i 187 ustawy Ordynacja podatkowa.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, iż przepis art. 6 ust. 2 u.p.o.l, został naruszony przez ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od czerwca 2013 roku mimo, iż obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 stycznia 2014 r., czyli z dniem 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Z analizy art. 6 ust. 2 u.p.o.l. wynika, iż zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego jest istnienie budynku i budowli, bez odwoływania się do podmiotu, do którego zdarzenie to się odnosi. Stan, o którym jest mowa w art. 6 ust. 2 u.p.o.l., jest...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »