Podatek od nieruchomości przy działalności leczniczej

Z uzasadnienia: Okoliczność, że podatnik prowadzi czterogwiazdkowy hotel i wykorzystuje części budynku w postaci basenu, sauny, sali fitness oraz pomieszczenia z nimi związane (szatnia) również do prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania przez niego z preferencyjnej stawki podatkowej z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli są one równocześnie wykorzystywane przez nią do prowadzenia działalności leczniczej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Elżbieta Woźniak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 maja 2014 r. sprawy ze skargi H. [...] SA z siedzibą w Dź. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 rok:

I. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] roku nr [...], dotyczącej określenia podatku od nieruchomości za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
II. w pozostałym zakresie skargę oddala,
III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w uchylonej części, IV. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego H. [...]r SA z siedzibą w Dź. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2012 r. H SA z siedzibą w D, dalej "spółka" złożyła w Urzędzie Gminy Kołobrzeg korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2007-2012.

W dniu 12 lutego 2013 r. spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2013 r.

Po przeprowadzeniu szeregu czynności sprawdzających Wójt Gminy Kołobrzeg wszczął w dniu 10 czerwca 2013 r. z urzędu postępowanie w sprawie określenia spółce wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2008-2013. Postanowienie doręczono spółce w dniu 13 czerwca 2013 r.

Wójt Gminy Kołobrzeg wydał w dniu 27 sierpnia 2013 r. decyzję, w której określił spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości:

1. za 2008 r. w kwocie [...] zł z zaznaczeniem odpisu z kartoteki podatnika [...] zł;

2. za 2009 r. w kwocie [...] zł z zaznaczeniem odpisu z kartoteki podatnika [...] zł;

3. za 2010 r. w kwocie [...] zł z zaznaczeniem odpisu z kartoteki podatnika [...] zł;

4. za 2011 r. w kwocie [...] zł z zaznaczeniem odpisu z kartoteki podatnika [...] zł;

5. za 2012 r. w kwocie [...] zł z zaznaczeniem odpisu z kartoteki podatnika [...] zł;

6. za 2013 r. w kwocie [...] zł.

Organ podatkowy podał, że korekta deklaracji za 2007 r. nie podlegała rozpoznaniu z uwagi na upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), dalej "op". Organ podatkowy podał, że postępowanie podatkowe toczyło się z urzędu z uwagi na brak wniosku spółki o stwierdzenie nadpłaty. Organ podatkowy wskazał, że przeanalizował dokumenty złożone przez spółkę oraz protokół z oględzin nieruchomości spółki. Organ podatkowy podał, że spółka posiada wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nazwa Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Odnowy Biologicznej "" oraz statut jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Organ podatkowy wskazał, że jego zastrzeżenia wzbudziła ujęta w korektach deklaracji powierzchnia związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez spółkę. Organ podatkowy uznał, że wskazana przez spółkę powierzchnia gabinetów, pomieszczeń lekarzy, pomieszczeń, w których znajdują się wanny, bicze szkockie, kriokomora, sale gimnastyczne na piętrze pawilonu VII korzystają z preferencyjnej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości. Organ podatkowy omówił treść art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), dalej "upol", przed i po 1 stycznia 2011 r. oraz po 1 lipca 2011 r., a także wpływ tych zmian na przedmiot sprawy. Zdaniem organu podatkowego, powierzchnia basenu, sauny i sali fitness nie korzysta z preferencyjnego opodatkowania, gdyż służy przede wszystkim celom komercyjnym spółki, tj. powadzeniu działalności hotelowej. Powyższa powierzchnia jest opodatkowana stawkami podatku od nieruchomości jak od powierzchni zajętej na działalność gospodarczą. Organ przedstawił wyliczenie należnego od spółki podatku od nieruchomości za poszczególne lata.

Spółka złożyła odwołanie od powyższej decyzji i wniosła o jej uchylenie. Zarzuciła organowi naruszenie art. 80 § 1, art. 121 § 1 i 2, art. 125 § 1 i 2, art.120, art. 122, art. 187 § 1 op oraz art. 5 ust. 1 pkt 2b i 2d upol. Podała, że organ nie rozpoznał korekty deklaracji za 2007 r., mimo, iż spółka złożyła ją w dniu 28 grudnia 2012 r. Zdaniem spółki, organ podatkowy powinien ją powiadomić, że należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, gdyż organ miał świadomość, iż wolą strony było otrzymanie nadpłaconego podatku. Spółka podała, że nie jest sporne, iż jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych, które rzeczywiście wykonuje. Według spółki, korzysta ona z preferencyjnego opodatkowania powierzchni basenu, sauny, sali fitness oraz szatni basenowych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie wydało w dniu 12 listopada 2013 r. decyzję, w której utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy przedstawił stan faktyczny w sprawie. Organ odwoławczy wskazał, że przedmiotem zaskarżonej decyzji nie było zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2007 r. Organ odwoławczy wyjaśnił, że w niniejszej sprawie postępowanie podatkowe toczyło się z urzędu na skutek złożonych korekt deklaracji podatkowych, a nie w trybie o zwrot nadpłaty z art. 75 op. Rok 2007 nie mógł być objęty postępowaniem podatkowym prowadzonym przez organ pierwszej instancji z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 70 op.

Organ odwoławczy podał, że spółka jest wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej przez Wojewodę zachodniopomorskiego jako Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Odnowy Biologicznej "". Jednak na wyposażeniu spółki nie ma basenu, saun ani sali fitness. Spółka jest hotelem czterogwiazdkowym i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169), taki hotel musi posiadać zespół odnowy biologicznej: basen kąpielowy, saunę, siłownie, solarium, świadczyć masaże i inne usługi rekreacyjne. Zd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »