Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.12.2012

Podatek od nieruchomości: Powstanie obowiązku podatkowego przed zakończeniem budowy

Z uzasadnienia: Z treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości nowo budowanych budynków może powstać także przed zakończeniem ich budowy o ile doszło do rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Zatem, w sytuacji, gdy podatniczka nie zakończyła budowy budynku, nie wykończyła go ostatecznie, ale rozpoczęła użytkowanie jego części (tu I piętro), obowiązek podatkowy powstaje tylko w zakresie tej części użytkowanego budynku, a nie w zakresie całości. Wyraźnie bowiem ww. przepis stwierdza "w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części". Jeżeli by obowiązek podatkowy wówczas powstawał w zakresie całości budynku, to użycie w tym przepisie określenia "lub jego części" byłoby zbędne.

SENTENCJA

Dnia 4 października 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędziowie: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda (spr.) Sędzia WSA Cezary Koziński Protokolant: Asystent sędziego Joanna Skrzypczak-Zajger po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2012 roku sprawy ze skargi D. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 rok:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;
3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 117 (sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2005.

Organ I instancji ustalił D. A. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości położonej w Ł. przy ul. [...] w kwocie 5.869,60 zł.

W uzasadnieniu wskazał, iż ze złożonej w dniu 10 marca 2005 roku korekty deklaracji (informacja w sprawie podatku od nieruchomości rok 2005), pisemnego uzasadnienia jej przyczyn oraz pisma wyjaśniającego przyczyny korekty wynika, iż Podatniczka jest właścicielem budynku handlowego-usługowego w Ł. przy ul. [...] i w związku z tym jest zobowiązana do płacenia podatku od nieruchomości według najwyższych stawek dla całego budynku. Organ podatkowy nie uwzględnił okoliczności podnoszonych przez podatniczkę o częściowym wykorzystaniu budynku na użytek prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Powołując się na treść art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podkreślił, iż okoliczność, w której właścicielem budynku jest podmiot gospodarczy przesądza o istnieniu związku budynku z działalnością gospodarczą. Organ pierwszej instancji podniósł, iż co prawda z dokonanych w dniu 18 sierpnia 2005 r. oględzin nieruchomości wynika, iż parter budynku nie jest użytkowany, to jednak stoi na stanowisku, iż opodatkowaniu powinien podlegać cały obiekt, a nie tylko użytkowana część. W ocenie Prezydenta Miasta Ł. dla ustalenia zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie ma fakt, iż właścicielem nieruchomości jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Z tego względu opodatkowaniu najwyższą stawką podatkową podlega całość budynku, w tym jego część, która nie została wykończona, czy przekazana do użytkowania. Tym samym, zdaniem organu podatkowego, fakt, iż parter budynku nie jest użytkowany nie ma znaczenia dla objęcia całości budynku obowiązkiem podatkowym w najwyższej stawce.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem Podatniczka wniosła odwołanie, zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach i wniosła o jej uchylenie w całości.

W uzasadnieniu Skarżąca wskazała, że organ pierwszej instancji mylnie przyjął dla części budynku niewykończonego, nie posiadającego tynków, posadzek, instalacji elektrycznej stawkę maksymalną dla budynków w których faktycznie wykonywana jest działalność gospodarcza. W ocenie Podatniczki dla tej części budynku organ podatkowy powinien przyjąć, co najwyżej stawkę 6,01 zł za m2. W zaistniałych okolicznościach, zdaniem Odwołującej się, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest brak zwolnienia jej z podatku od nieruchomości od części budynku będącego w stanie surowym.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...] r. utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Podatniczka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Łd 975/06 uchylił zaskarżoną decyzję Kolegium.

W konsekwencji wiążący charakter wskazań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wyrażonych w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 sierpnia 2008 r. sprawił, że Kolegium obowiązane było zastosować się do nich zgodnie z treścią art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i przeprowadziło uzupełniające postępowanie dowodowe.

W niniejszej sprawie natomiast, w ocenie organu, Skarżąca nie wykazała niemożności wykorzystywania przedmiotu opodatkowania do prowadzonej działalności gospodarczej ze względów technicznych. Wskazał on, iż przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. dopuszcza opodatkowanie budynku będącego w posiadaniu przedsiębiorcy według niższej stawki tylko wtedy gdy łącznie spełnione są dwa warunki: - przedmiot opodatkowania nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, - z tych samych względów przedmiot opodatkowania nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Spełnienie tylko pierwszego z tych warunków przy jednoczesnym niespełnieniu drugiego, powoduje konieczność zastosowania wyższej stawki. Sam fakt, że parter budynku był w 2005 roku w stanie surowym zamkniętym (brak tynków i instalacji) nie stanowi "względów technicznych" wyłączających opodatkowanie tej części budynku stawkami najwyższymi. W pojęciu "względów technicznych ustawodawca zawarł przesłankę trwałości jako przeszkodę w wykorzystaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, powodującej zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. Nie stanowią one przeszkody o charakterze przejściowym, wynikającej z podjętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej decyzji np. o remontach.

Organ podniósł, że w myśl art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej jako "p.b.") określone zadania nadzoru budowlanego wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Do jego podstawowych obowiązków należy m.in. zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b p.b. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych. Organ podkreślił, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. w pismach z dnia 20 sierpnia 2008 r. oraz z dnia 14 października 2010 r. informował, że w wyniku oględzin budynku przy ul. [...] dokonanych w dniu 28 października 2009 r. "nie stwierdzono żadnych usterek, mogących mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia". Następnie w piśmie z dnia 17 maja 2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. stwierdził, że nieprawidłowości występujące w budynku handlowo-usługowym, stwierdzone podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 31 marca 2011 r. nie uniemożliwiają prowadzenia działalności gospodarczej - biuro rachunkowe. Z protokołu oględzin przeprowadzonych w dniu 16 maja 2011 r. wynika, że parter budynku wykorzystywany jest jako magazyn materiałów budowlanych. Zdaniem Kolegium przesądza to, że "względy techniczne", wyłączające opodatkowanie budynku stawkami najwyższymi w przedmiotowej sprawie nie zaszły.

Prawidłowość opodatkowania pozostałych budynków, gruntów i budowli nie budzi zastrzeżeń Kolegium. W informacji w sprawie podatku od nieruchomości za 2005 r. D. A. zgłosiła do opodatkowania powierzchnię 818 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powierzchnię 65,50 m2 budynku gospodarczego wg stawek dla budynków pozostałych i budowlę o wartości 20.467 zł. Zobowiązanie podatkowe w tym zakresie, zgodnie z art. 21 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. dalej jako "o.p."), zostało ustalone zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji.

Organ podniósł również, że w przypadku gdy decyzję wymiarową doręczono podatnikowi w terminie, a następnie odwołał się on od niej i w trakcie postępowania odwoławczego upłynął termin prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »