Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

25.10.2012

Podatek od nieruchomości od latarni przy drodze

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie są wyłączone zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych budowle w postaci słupów oświetleniowych, jeżeli są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej, niż eksploatacja autostrad płatnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędziowie NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), WSA del. Lidia Ciechomska-Florek, Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 13 września 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt I SA/Łd 780/10 w sprawie ze skargi P. [...] L spółki z o.o. (obecnie: P. S.A.) z siedzibą w L. na interpretację Prezydenta Miasta L. z dnia 27 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i skargę oddala,
2) zasądza od P. S.A. z siedzibą w L. na rzecz Prezydenta Miasta L. kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę P. Sp. z o.o. w L. i uchylił interpretację Prezydenta Miasta L. z dnia 27 kwietnia 2010 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości latarni oświetleniowych znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych.

Stan sprawy Sąd przedstawił następująco:

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca Spółka podała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy gminom usługi w zakresie oświetlania ulic i dróg. Słupy oświetleniowe znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych stanowią jej własność. W związku z powyższym zadała pytanie, czy znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych budowle - latarnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, czy też Spółka jest zwolniona od tego podatku na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 121, poz. 844 ze zm., obecnie: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm., dalej: u.p.o.l.), zajmując stanowisko, że korzysta ze zwolnienia podatkowego, ponieważ słupy oświetleniowe będące jej własnością spełniają oba warunki wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., to jest są zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych, zaś ich nadrzędnym celem jest zapewnienie oświetlenia dróg, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okoliczność, iż świadcząc gminom usługi skarżąca działa w charakterze przedsiębiorcy, w jej ocenie nie ma znaczenia w sprawie.

W interpretacji indywidualnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Prezydent Miasta L. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, stwierdzając, że z art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. wynika, że z opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie są wyłączone budowle znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych, jeśli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej, niż eksploatacja autostrad płatnych. Wymieniony przepis w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. nie stanowi o wyłączeniu z opodatkowania budowli związanych z zabezpieczeniem ruchu, co miało miejsce do końca 2006 r. Skarżąca niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą, a budowle w postaci latarni ulicznych są związane z działalnością gospodarczą inną, niż eksploatacja autostrad i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, zarzucając naruszenie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. i podnosząc, że usytuowanie latarni w pasach drogowych dróg publicznych wynika z nałożonego na zarządcę drogi publicznej (organy samorządowe) obowiązku utrzymania, między innymi, drogowych urządzeń inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą, do których zaliczają się latarnie oświetleniowe. Dla ustalenia, czy określona budowla jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie wystarczy stwierdzić, że właściciel budowli jest przedsiębiorcą, bowiem zasadnicze znaczenie ma ustalenie, jakim celom służy ta budowla. Skarżąca, realizując usługi w zakresie dystrybucji energii do zasilania latarni, działa wprawdzie jako przedsiębiorca i pobiera z tego tytułu przewidziane w umowach opłaty, lecz to na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia oświetlenia na określonych odcinkach dróg. Latarnie służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie zaś celom komercyjnym, wynikającym z działalności skarżącej.

W odpowiedzi na skargę organ interpretacyjny wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zaprezentowane w zaskarżonej interpretacji podatkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględniając skargę na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie: Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: P.p.s.a.) stwierdził, że słupy oświetleniowe znajdujące się w pasie drogowym są budowlami związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego. Przesądzają o tym przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), które jednoznacznie kwalifikują budowle instalacji oświetlenia drogowego jako urządzenia technicznego wyposażenia dróg. Dla stwierdzenia, czy określona...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »