Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.06.2016

Podatek od nieruchomości do zmiany?

Interpelacja nr 2646 w sprawie zmiany ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Szanowny Panie Ministrze,
Do mojego biura w ostatnich dniach wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Gubina Pana Bartłomieja Bartczaka. Zwraca się w nim z prośbą o podjęcie inicjatywy w sprawie zmian ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia jest odpowiednio wójt, burmistrz czy prezydent właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Przepis ten powoduje, iż każda opłata wniesiona przez mieszkańca terenu, na którym nie znajduje się siedziba Urzędu Skarbowego lub Starostwa Powiatowego trafia na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie których owe siedziby się znajdują. Sytuacja ta występuje w wielu gminach w Polsce. W związku z tym, czy istnieje możliwość zmiany przepisu poprzez wskazanie jako organu podatkowego właściwego, odpowiednio: wójta, burmistrza czy prezydenta miejsca zamieszkania osoby występującej z wnioskiem o wydanie zaświadczenia bądź w przypadku pozwolenia wydanego w oparciu o przepisy prawa budowlanego – miejsca lokalizacji inwestycji?

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zgodnie jednak z przepisami ustawy ze składania wspólnej dla wszystkich właścicieli nieruchomości informacji podatkowej i solidarnej odpowiedzialności z tytułu podatku od nieruchomości zwolniono współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych oraz członków wspólnot mieszkaniowych będących współwłaścicielami gruntów oraz pozostałych części wspólnych nieruchomości. Czy zatem istnieje możliwość poszerzenia katalogu braku stosowania odpowiedzialności solidarnej o współwłasność dróg wewnętrznych? Obecnie przepisy wymagają od współwłaścicieli składania wspólnej informacji lub deklaracji w przypadku gdy przynajmniej jeden ze współwłaścicieli jest osobą prawną. Współwłasność dróg wewnętrznych ma miejsce głownie przy drogach stanowiących dojazd do domków jednorodzinnych lub garaży. W tym przypadku współwłaścicieli często jest kilkunastu, kilkudziesięciu, co powoduje ogromny chaos.

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 roku miała na celu między innymi zaprzestanie płacenia podatku od nieruchomości przez gminy na zasadzie samoopodatkowania. Wprowadzony został zapis art. 7 ust. 1 pkt 15, który stanowi, iż zwalnia się z opodatkowania grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będącą w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Zapis ten nie przewiduje zwolnienia niewyodrębnionych na odrębną własność mieszkalnych lokali komunalnych, które są zajęte przez pozostałe podmioty, tj. najemców. W tym przypadku obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości nie przechodzi na najemcę lokalu, a zapis ustawowy nie dopuszcza zwolnienia gminy. Zatem od powierzchni użytkowej tych lokali gmina jest zobowiązana zapłacić podatek sama sobie. Czy istnieje zatem możliwość przeredagowana treści wskazanego artykułu w taki sposób, aby zwolnieniu podlegały także niewyodrębnione mieszkalne lokale komunalne?

Ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, dotyczy opodatkowania lub nieopodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości. Kwestia ta budzi wiele wątpliwości, a organy podatkowe mają w tym względzie ogromne problemy z rozstrzyganiem, czy dany obiekt budowlany może być budowlą. Czy w związku z tym nie należałoby rozważyć możliwości wprowadzenia do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zapisu mówiącego wprost, że obiekty budowlane będące tymczasowymi obiektami budowlanymi należy opodatkować podatkiem od nieruchomości tak jak budowle albo że w ogóle nie podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem bądź są z niego zwolnione?

Z poważaniem
Artur Zasada
Poseł na Sejm RP

Odpowiadając na interpelację nr 2646 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana Artura Zasady, Posła na Sejm RP, w sprawie zmiany ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przesłaną elektronicznie przez Marszałka Sejmu, uprzejmie wyjaśniam.

W odniesieniu do możliwości zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) prowadzących do zmiany zasad dystrybucji wpływów z tytułu opłaty skarbowej, pragnę wskazać, że kwestia ta była wielokrotnie analizowana podczas prac nad nowelizacją tej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek  samorządu  terytorialnego  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  198),  zwanej  dalej  „ustawą      o dochodach j.s.t.”.

Systemowe rozwiązania dotyczące ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz dystrybucji wpływów z podatków i opłat zostały uregulowane w ustawie o dochodach j. s. t. Zgodnie z art. 14 tej ustawy, co ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »