Podatek od nieruchomości. Decyzja dla każdego podatnika

Tezy: Z zasady o solidarnym obowiązku podatkowym, wyrażonej w przepisie art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wynika że każdemu z podatników podatku od nieruchomości, powinna zostać doręczona identyczna decyzja podatkowa określająca (ustalająca) całą wysokość zobowiązania podatkowego od danej całej nieruchomości.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędzia NSA (del.) Zbigniew Romała, Protokolant Natalia Narejko, po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt III SA/Po 1140/13 w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa [...] "P." S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 22 maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do marca 2010 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu, 2) zasądza od Przedsiębiorstwa [...] "P." S.A. z siedzibą w W. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1140/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (dalej: "WSA") uchylił zaskarżoną przez P. Spółka Akcyjna w W. (dalej: "Spółka") decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu (dalej: "SKO", "Kolegium") z dnia 22 maja 2013 r. w przedmiocie określenia solidarnego zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres od stycznia do marca 2010 r. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm., dalej: "p.p.s.a.").

Z uzasadnienia wyroku WSA wynika, że decyzją z dnia 8 lipca 2011 r., Prezydent Miasta P. (dalej: "organ I instancji"), określił Spółce oraz trzydziestu siedmiu osobom fizycznym wysokość solidarnego zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres od stycznia do marca 2010 r. na kwotę 779,00 zł. Organ I instancji wyjaśnił, że przedmiotem opodatkowania jest garaż wielostanowiskowy, położony w budynku przy ul. J. [...] w P., do którego przynależą pomieszczenia piwniczne (osiem piwnic), o łącznej powierzchni (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 425,56 m², dla którego Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi KW [...]. Do lokalu przynależy, jako prawo związane z jego własnością, udział [...] części w prawie współwłasności gruntu stanowiącego działki o nr [...] oraz [...], o łącznej powierzchni 7.938 m², wynoszący 479,54 m². W okresie od stycznia do marca 2010 r., nieruchomość stanowiła współwłasność osoby prawnej oraz trzydziestu ośmiu osób fizycznych. Ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, usytuowanego w przyziemiu budynku, dokonano na mocy aktu notarialnego z dnia 21 września 2009 r., natomiast ostatni udział Spółka sprzedała na mocy aktu notarialnego z dnia 18 marca 2010 r., z którym to dniem nieruchomość stała się współwłasnością wyłącznie osób fizycznych. Organ I instancji wskazał, że podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia garażu – 425,56 m² oraz przynależny do niego udział w gruncie – 479,54 m². Stwierdził, że lokal niemieszkalny, jakim jest garaż będący odrębnym przedmiotem własności umiejscowionym w większej całości, a więc w budynku mieszkalnym, posiadający własną księgę wieczystą, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla budynków lub ich części pozostałych, a nie budynków mieszkalnych. Lokale stanowiące odrębne nieruchomości, zawsze są samodzielnym i odrębnym od budynku przedmiotem podatku od nieruchomości. Ze zgromadzonych w toku postępowania dokumentów, w tym wypisu z rejestru lokali prowadzonego przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego G., wynika natomiast, że lokal położony przy ul. J. w P., posiada funkcję niemieszkalną i zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez organ I instancji dnia 18 sierpnia 2009 r., jest samodzielnym lokalem użytkowym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Zdaniem organu I instancji przedmiotowa nieruchomość jako współwłasność osoby prawnej oraz osób fizycznych, stanowiła odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od niej ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, z kolei osoby fizyczne składają deklaracje oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Na koniec organ I instancji wskazał, że z uwagi na fakt, iż obowiązek podatkowy w stosunku do A. K. powstał w ciągu roku, organ ten wyda odrębną decyzję, w której określi wysokość zobowiązania dla tej osoby.

Po rozpoznaniu odwołania złożonego przez Spółkę, SKO utrzymało w mocy powyższą decyzję. W motywach podjętego rozstrzygnięcia podzieliło stanowisko, zgodnie z którym lokal stanowiący halę garażową z miejscami postojowymi, winien zostać dla celów podatkowych zaszeregowany do kategorii budynków pozostałych (niemieszkalnych). Na poparcie powyższego stanowiska, SKO przywołało uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.

W skardze złożonej do WSA Spółka zarzuciła: 1) naruszenie art. 3 ust. 4 w zw. z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm., dalej: "u.p.o.l."), w zakresie jakim na współwłaściciela odrębnego lokalu nakłada obowiązek podatkowy od całego lokalu, a nie jego części, oraz 2) naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

W odpowiedzi na skargę, Kolegium wniosło o jej oddalenie, podtrzymując w całości stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wyroku WSA stwierdził, że w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia wymaga to, czy w wyżej opisanym stanie faktycznym i prawnym, co do sposobu opodatkowania hali garażowej, należy stosować reguły sposobu opodatkowania wynikające z art. 3 ust. 4 u.p.o.l., czy z art. 3 ust. 5 u.p.o.l. Analiza wymienionych przepisów prowadzi do wniosku, zgodnie z którym obowiązek podatkowy właścicieli wyodrębnionych lokali w zakresie dotyczącym współwłasności gruntu oraz części wspólnych budynku określa art. 3 ust. 5 u.p.o.l. Wynika to z zastrzeżenia zawartego w ust. 4, które oznacza, że przepis ten nie ma zastosowania w okolicznościach określonych w ust...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »