Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.02.2013

Podatek od nieruchomości: Brak prądu i wody a względy techniczne

Z uzasadnienia: wyłączenie prądu i wody, przygotowywanie lokalu do sprzedaży, nie mogą być uznane za względy techniczne uniemożliwiające wykorzystywanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej. W przejściowe niewykorzystywanie przez podatnika nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej (np. na wskutek złego stanu technicznego budynku, braku mediów), nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości, nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.),, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.:

I. uchyla zaskarżoną decyzję,
II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] B. K. dokonał wymiaru podatku od nieruchomości na kwotę [...] zł należnego od W. W. w roku 2012 za budynki i grunty położone w K. przy ulicy K. Do obliczenia wysokości podatku zastosowano stawki jak za budynki i grunty związane z działalnością gospodarczą. Podstawę wymiaru podatku stanowiły dane zawarte w "Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych" złożonej, zgodnie z art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez Podatnika w dniu 29 marca 1996 r.

W odwołaniu od tej decyzji Podatnik wskazał, że w 2011 r. "w budynku o powierzchni[...] " nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. W budynku tym wyłączony jest prąd i woda. W piśmie z 22 marca 2012 r., odnosząc się do treści pisma organu I instancji do organu odwoławczego zawierającego stanowisko organu podatkowego wobec przedstawionych w odwołaniu zarzutów, Podatnik uzupełnił swą argumentację, wyjaśniając, że w K. "jego osoba nie istnieje jako przedsiębiorca", zaś lokal zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym. Powołując się na przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Podatnik uznał, że lokal nie jest związany z działalnością gospodarczą ze względów technicznych, ponieważ niemożliwe jest prowadzenie w nim działalności gospodarczej wykonywanej przez niego w Ś. pod nazwą [...] Po rozpatrzeniu sprawy na skutek wniesionego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., decyzją z dnia [...] r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

Uzasadniając takie rozstrzygnięcie organ odwoławczy wyjaśnił, że w sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tymi przepisami na rodzaj stawki podatkowej wpływ ma charakter budynku (mieszkalny, użytkowy) i status właściciela (przedsiębiorca, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, osoba nieprowadząca działalności gospodarczej). W myśl art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jeżeli właścicielem gruntu, budynku czy budowli jest przedsiębiorca, czyli osoba zarejestrowana, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w którymś z rejestrów lub ewidencji jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, konsekwencje podatkowe są takie, że wszystkie grunty posiadane przez taką osobę z mocy prawa związane są z działalnością gospodarczą.

Organ podatkowy nie bada przy tym, czy konkretne grunty i budynki niemieszkalne są faktycznie wykorzystywane na działalność gospodarczą - bada tylko, czy posiadacz gruntów, budynków niemieszkalnych lub budowli jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, czy też nigdzie w Polsce nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca. Bez znaczenia jest natomiast miejsce położenia nieruchomości i sposób ich wykorzystywania. Na wysokość podatku od nieruchomości wpływa tylko: powierzchnia gruntu i budynku, status przedsiębiorcy posiadany przez posiadacza oraz stawka podatkowa, która w przypadku budynków zależna jest od przeznaczenia budynku (mieszkalny, pozostały, związany z działalnością gospodarczą), zaś gruntów - pozostały lub związany z działalnością gospodarczą.

Organ odwoławczy stwierdził, że Podatnik jest przedsiębiorcą, co potwierdza wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez B. Miasta Ś.. Ten fakt pozwala na uznanie wszystkich posiadanych przez niego gdziekolwiek na terytorium Polski budynków niemieszkalnych i gruntów niezwiązanych z budynkiem mieszkalnym za związane z działalnością gospodarczą. B. K. dokonał prawidłowych ustaleń i co do charakteru nieruchomości (użytkowy) i co do ich wielkości oraz statusu Podatnika i zgodnie z prawem przyjął stawki podatkowe przewidziane dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą, bowiem te grunty i budynki są w posiadaniu przedsiębiorcy. Stawki podatkowe zastosowane w zaskarżonej decyzji zgodne są ze stawkami określonymi w Uchwale Nr XV/126/11 Rady Miejskiej w K. z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nadto zaskarżona decyzja w zakresie zawartych w niej danych zgodna jest z danymi z informacji IN-1 złożonej przez Podatnika w dniu 29 marca 1996 r.

Wobec powyższego organ odwoławczy uznał za chybiony zarzut Podatnika co do względów technicznych mających wykluczać związek przedmiotowego budynku z działalnością gospodarczą. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera wprawdzie definicji pojęcia "względy techniczne", ale treść tego pojęcia ukształtowała się w wyniku wieloletniego orzecznictwa sądowoadministracyjnego i wykładni stosowanych w doktrynie i praktyce prawa podatkowego. W związku z tymi poglądami, pojęcie "grunt, budynek, budowla nie jest i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych" oznacza obiektywne przeszkody sprawiające, że przedmiot opodatkowania nie jest i trwale nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej. Wskazany charakter przeszkod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »