Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.05.2014

Podatek od nieruchomości a pozwolenie na użytkowanie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót, a więc powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku po spełnieniu warunków wskazanych w art. 54 i art. 55 Prawa budowlanego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia del. WSA Tomasz Adamczyk, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa "A" E. & R. s.c. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1737/11 w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa "A" E. & R. s.c. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia 26 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2012 r., I SA/Kr 1737/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Przedsiębiorstwa "A" E. & R. s.c. w B. (dalej: Skarżący), na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie (dalej: SKO lub Kolegium) z dnia 26 sierpnia 2011 r., nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Krakowie):

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania, WSA w Krakowie podał, że w dniu 5 stycznia 2011 r. do Burmistrza Miasta B. (dalej: Burmistrz), jako organu podatkowego pierwszej instancji wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. (dalej: PINB) z dnia 4 stycznia 2011 r., udzielającego pozwolenia na częściowe użytkowanie rozbudowy budynku handlowo-usługowego w miejscowości B. na działkach [...]-[...]. Z uzasadnienia tej decyzji wynikało, że wraz z wnioskiem z dnia 13 grudnia 2010 r. inwestor przedłożył niezbędne dokumenty do wydania pozwolenia na częściowe użytkowanie wspomnianej rozbudowy, w związku z czym orzeczono o udzieleniu pozwolenia na jej częściowe użytkowanie.

2.2. Skarżący złożyli w dniu 24 marca 2011 r. informację o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych, według której przedmiotami opodatkowania były grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 5.619 m² oraz budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 4.236,89 m².

2.3. Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2011 r. Burmistrz wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2011 r. od części budynku handlowo-usługowego Skarżących o powierzchni użytkowej 440,31 m² i po przeprowadzonym postępowaniu wydał decyzję, w której ustalił Skarżącym wymiar podatku od nieruchomości na rok 2011 w kwocie 7.045 zł. W uzasadnieniu Burmistrz podniósł, powołując się na art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: u.p.o.l.), że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od części budynku o powierzchni użytkowej 440,31 m², związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, powstał 1 stycznia 2011 r., tj. roku następującego po roku, w którym jego budowa została zakończona, co potwierdza fakt złożenia przez Skarżących w dniu 13 grudnia 2010 r. wniosku o pozwolenie na jego użytkowanie.

2.4. W odwołaniu od decyzji zarzucono, że powstanie obowiązku podatkowego przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie może być usankcjonowane jedynie w przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu, przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Zdaniem Skarżących, obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 stycznia 2012 r.

2.5. SKO w uzasadnieniu w decyzji przywołanej na wstępie stwierdziło, że sedno sporu w sprawie sprowadza się do wykładni art. 6 ust. 2 u.p.o.l. w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od ww. nieruchomości. Kolegium zaznaczyło, że zarówno organ podatkowy, jak i Skarżący, częściowo prezentują zbieżne stanowisko, a mianowicie, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do zaistnienia określonych ustawą zdarzeń, od których uzależnia się powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Sporne jest natomiast podejście do kwestii związanych z ustaleniem, kiedy nastąpiły owe zdarzenia, a więc kiedy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Burmistrz wskazuje na rok 2010, co implikowało wprost powstanie obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2011 r., zaś podatnicy wskazali na rok 2011, co implikowało wprost na powstanie obowiązku podatkowego począwszy do początku 2012 r.

Kolegium zwróciło uwagę, że decyzją z dnia 11 stycznia 2010 r. Starosta B. udzielił Skarżącym pozwolenia na rozbudowę budynku handlowo-usługowego. Nadto, w decyzji z dnia 28 października 2010 r. tenże Starosta dokonał zmiany własnej decyzji pierwotnej z 11 stycznia 2010 r., zatwierdzając projekt budowlany zamienny. W konsekwencji prowadzonych prac budowlanych, jak wynika wprost ze znajdującej się w aktach sprawy kopii dziennika budowy wydanego w dniu 27 stycznia 2010 r. w dniu 9 grudnia 2010 r. kierownik budowy dokonał wpisu o następującej treści: "Zakończono roboty budowlane wewnętrzne w pomieszczeniach (...) obiekt w powyższym zakresie nadaje się do użytkowania". Kolejno, w dniu 13 grudnia 2010 r. Skarżący złożyli do PINB wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej rozbudowy budynku handlowo-usługowego. Decyzją z dnia 4 stycznia 2011 r. wydaną w konsekwencji tego wniosku, PINB udzielił takiego pozwolenia na częściowe użytkowanie.

Dokonując analizy tak ustalonego stanu faktycznego oraz zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, SKO stanęło na stanowisku, że zaskarżona decyzja Burmistrza jest prawidłowa. Według Kolegium, do spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 2 u.p.o.l. w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości (części rozbudowy budynku) z całą pewnością doszło już w roku 2010. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są w szczególności: dziennik budowy zawierający wpis kierownika budowy o zakończeniu części budowy, czy też fakt złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na częściowe użytkowanie tej nieruchomości w grudniu 2010 r., czego konsekwencją była decyzja Starosty z dnia 4 stycznia 2011 r. W związku z tym obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstał z dniem 1 stycznia 2011 r. - jako roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie (Sądem pierwszej instancji):

3.1. W skardze wniesionej do WSA w Krakowie Skarżący zarzucili zaskarżonej decyzji: (1) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6 ust. 2 u.p.o.l., poprzez uznanie, że zakończenie robót budowlanych następuje w chwili dokonania wpisu w dzienniku budowy, czego efektem jest powstanie z tym dniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości; (2) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 77 i art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej w skrócie: k.p.a.), poprzez nierozpoznanie całego materiału dowodowego. W związku z zarzucanymi naruszeniami Skarżący wnieśli o uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonych decyzji w całości.

Zdaniem Skarżących, o zakończeniu robót budowlanych w konkretnym przypadku można mówić dopiero z chwilą uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie z dwóch powodów: (1) prawomocna decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie powoduje po stronie inwestora obowiązek zakończenia wszelkich robót budowlanych - od tego dnia budowa w sensie prawnym staje się budynkiem. Jeżeli PINB nie wyda decyzji pozwalającej na użytkowanie budynku może nakazać on przeprowadzenie robót dodatkowych według jego wskazówek. Z tego wynika, że wpis kierownika budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych nie przesądza wcale o zakończeniu robót w tym obiekcie, ponieważ roboty te mogą zostać wznowione na podstawie zaleceń PINB; w sensie prawnym wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót, może być jedynie wskazówką dla inwestora, że może on ubiegać się o uzyskanie stosownego pozwolenia na użytkowanie natomiast nigdy nie stanowi autorytatywnej i niezmiennej decyzji o zakończeniu robót na danym budynku; (2) prawomocna decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie ostatecznie decyduje nie tylko o fakcie definitywnego zakończenia robót budowlanych w budynku, lecz również określa sposób użytkowania budynku, co jednocześnie przekłada się na wymiar podatku od nieruchomości; ta decyzja określa bowiem ostatecznie, czy dany budynek służył będzie do celów mieszkalnych, czy też do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ww. okoliczności jednoznacznie wynika, zdaniem Skarżących, że wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych nie może mieć wpływu na powstanie obowiązku podatkowego, ponieważ fakt wpisu nie determinuje nigdy ostatecznego zakończenia robót budowlanych. Ponadto Skarżący podnieśli, że podatnik dopiero od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku może czerpać przychody z faktycznego jego użytkowania i dopiero od tego momentu powinien powstawać w stosunku do właściciela obowiązek podatkowy. Właściciel budynku nie może być obciąż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »