Podatek od budynku z częściowym dachem

Definicja budynku, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje cztery przesłanki, zaistnienie których warunkuje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Musi być to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Przyjęcie, że obiekt posiadający 50% dachu, stanowi budynek w rozumieniu powołanego przepisu, rozszerza jasną literalnie jednoznaczną definicję budynku, na budynki, które posiadają cześć dachu, tworząc tym samym dodatkowy przedmiot opodatkowania.

Wykładnia taka narusza art. 217 Konstytucji. Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca. W prawie podatkowym obowiązuje nakaz wykładni ścisłej, a w szczególności zakaz takiej wykładni rozszerzającej przepisów prawa podatkowego, która zwiększałaby zakres obciążeń podatkowych podatnika. Dopuszczalna jest jednak wykładnia rozszerzająca na korzyść podatnika.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska Sędziowie: sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Protokolant: asystent sędziego Katarzyna Chowańska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 listopada 2013 r. sprawy ze skargi S. sp. z o.o. w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2012 rok:

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości,
3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. na rzecz S. sp. z o.o. w G. kwotę 2.840 (dwa tysiące osiemset czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T.utrzymało w mocy decyzję Prezydenta G.z dnia [...]. określającą S.-M. sp. z o.o. z siedzibą w G. (skarżąca) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 rok w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy podał, że obiekt budowlany, mieszczący się w definicji budynku zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) - dalej jako: "u.p.o.l.", pozostaje budynkiem w rozumieniu przepisów tej ustawy nawet wówczas, gdy ze względów technicznych, prawnych czy faktycznych, nie jest i nie może być wykorzystywany, w tym zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają między innymi budynki lub ich części.

W ocenie Kolegium organ I instancji w sposób prawidłowy zastosował przepis art. 3 ust. 2 i u.p.o.l. zakwalifikował obiekt budowlany położonego przy ul. Metalowców 1-3 w Grudziądzu o powierzchni 2.672 m2 jako budynek. Jak podał organ odwoławczy z zebranego materiału dowodowego wynika, czego nie kwestionuje skarżąca, że w 2012 r. powyższy obiekt budowlany nie był pozbawiony dachu w całości - dach ten przykrywał powierzchnię większą niż 50% powierzchni obiektu budowlanego.

W ocenie SKO w T. jeżeli obiekt budowlany posiada dach nawet w części, zaś w pozostałej jest jego pozbawiony - bez względu na przyczyny - to, jako budynek, podlega opodatkowaniu w całości. Skoro istnieje jedna konstrukcja budowlana (jeden obiekt budowlany), to brak jest podstaw prawnych do tego, aby wyodrębnić z niej część spełniającą kryteria budynku i część nim niebędącą. Organ wyjaśnił, że obiekt budowlany pozbawiony w części dachu (np. z zawaloną, zdewastowaną częścią dachu, usuniętą przejściowo w trakcie remontu częścią dachu) jest budynkiem w złym stanie technicznym. Okoliczność ta może rzutować na zasady opodatkowania budynku, ale tylko w jednym przypadku - gdy jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Zły stan techniczny budynku innego niż mieszkalny, będącego w posiadaniu przedsiębiorcy (spółki z o.o.), skutkuje znacznie niższym opodatkowaniem. Podkreślić przy tym należy, że budynek i grunt to odrębne przedmioty opodatkowania. Oznacza to, że jeżeli nawet budynek jest w stanie grożącym katastrofą budowlaną, to znajdujący się pod nim grunt opodatkowany będzie najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości. Względy techniczne dotyczą bowiem odrębnie budynku i gruntu.

W ocenie Kolegium organ I instancji słusznie przyjął, że przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem w trakcie remontu, na co wskazywał zakres robót określony decyzją z dnia [...]r. udzielającej S.-D. sp. z o.o. pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Ponadto, jak zaznaczyło SKO przedstawiona wraz z odwołaniem opinia nr [...] z dnia [...]r. i orzeczenie techniczne budynku magazynowo-produkcyjnego przy ul. D. M. 1-3 w G. z dnia [...]r. sporządzone przez mgr. inż. P. K. zostały sporządzone na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu podatnika, informacji uzyskanych od inwestora oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu [...]. Z dokumentów tych wynika niezbicie, że stan techniczny budynku i dachu w kwietniu 2013 r. nie jest tożsamy ze stanem w 2012 r. objętym postępowaniem podatkowym. Pomimo, iż jest to ocena stanu istniejącego w momencie sporządzania opinii (kwiecień 2013 r.) organ podatkowy I instancji nie kwestionował złego stanu technicznego budynku w 2012 r. i opodatkowania powierzchni użytkowej budynku według stawek właściwych dla budynków pozostałych. Organ odwoławczy zgodził się z organem I instancji, że utrata cech użytkowych obiektu nie jest jednak tożsama z wygaśnięciem obowiązku podatkowego wobec przedmiotowego budynku.

Organ odwoławczy podał, że fakt, iż w październiku 2012 r. dach na przedmiotowym budynku istniał wynika zarówno orzeczenia technicznego p. P. K. oraz przedłożonego przez S.-D. Sp. z o.o. projektu budowlanego na remont budynku magazynowo - produkcyjnego - zmiana konstrukcji dachu, w którym opisano stan budynku w tym dachu.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, w której wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, zarzucając:

1) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. poprzez dokonanie błędnej kwalifikacji obiektu budowlanego położonego przy ul. M. 1-3 w G. o powierzchni 2.672 m2 i ustalenie, że powyższy obiekt budowlany spełnia kryteria budynku,

- art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 u.p.o.l. poprzez określenie wysokości zobowiązania podatkowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego niezgodnego z rzeczywistą kwalifikacją przedmiotowego obiektu.

2) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 122 oraz art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich naruszenie i niepełne zebranie oraz rozpoznanie materiału dowodowego, a także nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego.

W uzasadnieniu skargi strona wskazała na definicję budynku zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy prawo budowlane. Podkreśliła, ze wobec braku ustawowej definicji dachu koniecznym jest odwołanie się do znaczenia tego pojęcia nadanego mu przez język techniczny, zgodnie z którym dach to więźba dachowa oraz poszycie, przy czym oba elementy muszą wystąpić łącznie. W potocznym znaczeniu tego pojęcia, jak podała strona, dach to element budynku, który chroni przed opadami atmosferycznymi oraz utratą ciepła.

W ocenie skarżącej organ dokonał błędnej kwalifikacji przedmiotowej nieruchomości określając ją jako budynek, albowiem status ten utraciła już w kwietniu 2012 r. z uwagi na pozbawienie dachu w znacznej części nieruchomości.

Skarżąca podkreśliła, że prezentowane przez nią stanowisko, co do kwalifikacji prawnej przedmiotowego obiektu budowlanego potwierdza opinia mgr. inż. P. K. z dnia [...]. dołączona do akt postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »