Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.03.2013

Podatek dochodowy od drobnych zleceń

Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować uzyskane należności z tytułu zawartych umów zlecenia w przypadku gdy wynagrodzenie wynikające z umowy zawartej na czas nieokreślony ustalono w wysokości 100 zł miesięcznie, ale które może ulec zwiększeniu do wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę 200 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura - 27 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności z tytułu zawartych umów zlecenia, uzyskanych w kwocie wyższej niż podstawowa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu opodatkowania należności z tytułu zawartych umów zlecenia, uzyskanych w kwocie wyższej niż podstawowa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (Spółka) wykonuje między innymi czynności opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i osobami w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania podopiecznych. W celu prawidłowego świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej Spółka współpracuje z osobami fizycznym (rezydentami podatkowymi Polski) na podstawie umów zlecenia. Umowy zlecenia zawierane są na czas nieokreślony.

Umowa zlecenia zawierana ze zleceniobiorcami przewiduje wykonywanie różnych czynności. W pierwszej kolejności umowa przewiduje, że zleceniobiorcy będą wykonywali czynności promocyjno-reklamowe dla Spółki, polegające na prezentowaniu usług świadczonych przez Spółkę, poszukiwaniu klientów zainteresowanych usługami Spółki, oraz osób, które mogą świadczyć w imieniu Spółki usługi. Z tytułu świadczenia usług strony ustaliły wynagrodzenie miesięczne w wysokości poniżej 200 złotych brutto miesięcznie - najczęściej w wysokości 100 złotych miesięcznie. Nie jest to jednak całe wynagrodzenie tych osób, ponieważ w zależności od okoliczności może zostać ono zwiększone. Tak więc kwota wynagrodzenia w wysokości 100 złotych miesięcznie jest jedynie podstawą wynagrodzenia, które może ulec zwiększeniu.

Umowa przewiduje również sposób kalkulacji wynagrodzenia zleceniobiorców, czyli okoliczności i warunki, w których wynagrodzenie podstawowe zleceniobiorców może ulec zwiększeniu. Umowa zlecenia wskazuje, że wynagrodzenie to może zostać zwiększone, w sytuacji, gdy:

a. zleceniobiorca doprowadzi do zawarcia umowy z potencjalnym klientem Spółki, w ramach której Spółka będzie świadczyła na rzecz tej osoby usługi opiekuńcze, lub
b. zleceniobiorca doprowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Spółką a osobą, która w imieniu Spółki będzie wykonywała czynności opiekuńcze nad podopiecznym wskazanym przez Spółkę, lub
c. jednocześnie ze świadczeniem usług promocyjno-reklamowych zleceniobiorca będzie wykonywał czynności opiekuńcze nad podopiecznym wskazanym przez Spółkę (jednoczesne świadczenie usług promocyjno-reklamowych oraz opiekuńczych jest uzasadnione tym, że usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznych Spółki, w związku z czym zleceniobiorcy mają możliwość kontaktu z przyjaciółmi i rodziną podopiecznych, a więc potencjalnymi klientami Spółki, wśród których reklamują usługi Spółki zachęcając ich do zawarcia umowy ze Spółką).

W każdym z wyżej wymienionych przypadków łączne wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenia zostanie zwiększone do kwoty przekraczającej miesięcznie kwotę 200 złotych.

Mogą również wystąpić sytuacje, gdy - w danym miesiącu - nie wystąpi żadna z okoliczności uzasadniających zwiększenie wynagrodzenia zleceniobiorcy, w związku z tym za świadczenie czynności promocyjno-reklamowych zleceniobiorca otrzyma jedynie kwotę 100 zł.

W nielicznych przypadkach może również wystąpić sytuacja, gdy - z przyczyn niezależnych od Spółki, takich jak choroba zleceniobiorcy lub członka jego rodziny, wykonanie usług w sposób niesatysfakcjonujący Spółkę, etc. - umowa zlecenia będzie obowiązywać tylko przez krótki okres (przykładowo 1 miesiąc, w którym nie wystąpią okoliczności powodujące wzrost wynagrodzenia), w związku z czym zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie nieprzekraczające 100 zł. Będą to jednak incydentalne przypadki, ponieważ Spółka zainteresowana jest stałą współpracą ze zleceniobiorcami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% od wynagrodzeń z umowy zlecenia, których wartość nie przekracza 200 zł miesięcznie (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też bez względu na wysokość miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego za dany miesiąc Spółka powinna potrącać podatek dochodowy na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka powinna w oparciu o opisaną powyżej umowę w każdym przypadku obliczać i pobierać zaliczkę na podatek dochodowy według zasad ogólnych, czyli zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę z tytułu umowy zlecenia nie znajdzie zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy. Stanowisko Spółki wynika z poniższych okoliczności.

Zasadą jest, że wynagrodzenia zleceniobiorców z umów zlecenia zawartych z podmiotami prowadzącymi działalności gospodarczą (a więc z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy), podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli według skali), zaś płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasad ogólnych nie stosuje się jednak w ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach. Taki wyjątek od opodatkowania wynagrodzeń z umów zlecenia według zasad ogólnych zawiera art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy, zgodnie z którym „od dochodu pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu”. Jeżeli więc zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy, to Spółka jako płatnik obowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Z drugiej jednak strony, jeżeli nie zostaną spełnione warunki wymienione w tym przepisie, to Spółka będzie obowiązana do poboru zaliczek na podatek według zasad ogólnych.

Z art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy wynika więc, że podatek ryczałtowy pobiera się, jeżeli:

a. kwota należności zostanie określona w umowie, i
b. kwota ta nie przekracza 200 zł.

Wyżej wymienione warunki są warunkami łącznymi, co oznacza, że w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z nich nie będzie możliwe zastosowanie zryczałtowanej formy opodatkowania.

Ad. a)

Spółka uważa, że warunek wynikający z litery a) powyżej nie będzie spełniony w przypadku zawieranych przez nią umów zlecenia. Kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy tylko w pewnym zakresie została zdefiniowana w umowie, ponieważ strony przewidziały, że za wykonywanie czynności promocyjno-reklamowych zleceniobiorca otrzyma kwotę w wysokości około 100 złotych brutto dodając jednocześnie w umowie, że wynagrodzenie zleceniobiorcy za dany okres może zostać zwiększone - do kwoty przekraczającej kwotę 200 zł - w trzech przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym, tj.:

a. doprowadzenia do zawarcia umowy pomiędzy Spółką a osobą, która byłaby zainteresowana współpracą ze Spółką na takich samych zasadach jak zleceniobiorca, czy zawarłaby ze Spółką umowę zlecenia, lub
b. doprowadzenia do zawarcia pomiędzy Spółką a osobą zainteresowaną nabyciem usług opiekuńczych dla siebie lub członka swojej rodziny - umowy o świadczenie usług opiekuńczych, lub
c. wykonywania w danym okresie usług opiekuńczych.

Tak więc, umowa zlecenia nie określa wynagrodzenia zleceniobiorcy, lecz jedynie wskazuje pewne ramy, w których wynagrodzenie to może się mieścić, czy też sposób kalkulacji tego wynagrodzenia. Może więc wystąpić sytuacja, gdy wynagrodzenie zlece...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100