Podatek akcyzowy od samochodu

Z uzasadnienia: Średnia wartość rynkowa samochodu osobowego, jest to wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika, oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Tomasz Smoleń /spr./ Sędziowie WSA Grzegorz Panek WSA Jarosław Szaro Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2014r. sprawy ze skargi P. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] z dnia [...] kwietnia 2014r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 5.793 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Mercedes Benz ML 320 - oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie określenia P. G. ( dalej: Skarżącemu ) zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Mercedes Benz ML 320 o nr nadwozia: [...], pojemności silnika 2987 cm3, roku produkcji 2006, w wysokości 5 793,00 zł.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 233 § 1 pkt 1, art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)- dalej w skrócie: Ordynacja podatkowa, art. 2 pkt 9, art. 100 ust. 1 pkt 2, ust. 4, art. 101 ust. 2 pkt 1, art. 102 ust. 1, art. 104 ust.1 pkt 2, ust. 8, ust. 9, ust. 11, art. 105 pkt 1, art. 106 ust 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, ze zm.)- dalej w skrócie: ustawa o podatku akcyzowym.

W dniu 19 grudnia 2013 r. Skarżący złożył w Oddziale Celnym deklarację uproszczoną AKC-U w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego marki Mercedes Benz ML 320 o nr nadwozia: [...], pojemności silnika 2987 cm³, roku produkcji 2006, w której określił wartość pojazdu na kwotę 12.590,00 zł. Do deklaracji dołączył informację o danych identyfikacyjnych sprowadzonego pojazdu, kserokopię umowy kupna sprzedaży, kserokopię zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz sporządzoną przez biegłego sądowego wycenę. W sporządzonej wycenie rzeczoznawca określił wartość bazową brutto spornego pojazdu w stanie jak przed szkodą na kwotę 57. 200,00 zł., którą zweryfikował o korektę za wyposażenie dodatkowe (+ 4 558,00 zł.), korektę za pierwszą rejestrację (-1 238,00 zł.), korektę za przebieg (-2 401,00 zł.), korektę za ogumienie (- 398,00 zł.) oraz korekty różne (- 38 877,00 zł.) otrzymując wartość rynkową brutto 18.800,00 zł. w tym VAT (23%) 3.515,45 zł.

Zastawiając wartość rynkową pojazdu uszkodzonego w wysokości 18.800,00 zł z wartością przed szkodą w wysokości 57.200,00 zł organ stwierdził spadek wartości pojazdu o 67 %.

Dokonując w trybie art. 272 ust. 3 Ordynacji podatkowej wyrywkowej weryfikacji zamieszczonych w opinii pod pozycją - korekty różne - wielkości stwierdził, że są one znacznie zawyżone w stosunku do wartości występujących na stronie internetowej allegro.pl. I tak: wycena kosztów wymiany drzwi i tylnej szyby wyniosła 3.479,56 zł., podczas gdy na allegro 1.100,00 zł., wycena błotnika tylniego lewego 6.146,66 zł., cena z allegro 1.000 zł.

W związku z powyższym organ I instancji do ustalonej przez rzeczoznawcę średniej wartości rynkowej brutto 18.844,00 zł. dodał niesłusznie odliczoną kwotę korekty 10.553,00 zł. ( stwierdzone przykładowe zawyżenie ), a następnie odjął kwotę 2200 zł., ustaloną na podstawie serwisu allegro. W ten sposób uzyskał kwotę 27.197,00 zł., która po pomniejszeniu o należności publicznoprawne ( VAT oraz podatek akcyzowy) wyniosła 18.644,00 zł.

Porównując tą kwotę z kwotą zadeklarowaną przez Skarżącego stwierdził, że odbiega ona od średniej wartości rynkowej tego samochodu o 32 %, co uzasadniało w ocenie organu wezwanie Skarżącego w trybie art. 104 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym do zmiany wysokości podstawy opodatkowania, bądź do wykazania przyczyn uzasadniających tą różnicę.

Równocześnie zwrócił się do Skarżącego o uzupełnienie przedłożonej wyceny przez wyliczenie wartości pojazdu metodami określenia wartości rynkowej pojazdu uszkodzonego, tj. metodą stopnia uszkodzenia pojazdu, metodą urealnionego kosztu naprawy i metodą zredukowanego kosztu naprawy lub wskazania z jakiej metody korzystał rzeczoznawca dokonując kalkulacji.

W odpowiedzi Skarżący przedłożył opinię, w której rzeczoznawca w miejsce "korekt różnych" dokonał szczegółowego wyliczenia wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. Przyjmując, że wartość pojazdu nieuszkodzonego wynosiła 57. 700,00 zł., stopień uszkodzenia (0,0450) 55.103,00 zł., współczynnik stopnia uszkodzenia (0,85) 46.837,00 zł., współczynnik uszkodzeń ukrytych (0,97) 45.432,00 zł., współczynnik zbywalności (0,57) 25.896,00 zł., ustalił wartość pojazdu metodą:
-urealnionego kosztu naprawy na kwotę 13.946,00 zł.,
-zredukowanego kosztu naprawy na kwotę 29.044,00 zł.
-stopnia uszkodzenia z uwzględnieniem współczynnika zbywalności na kwotę 25. 896,00 zł. tj.:

Organ I instancji na podstawie powyższej opinii ustalił średnią wartość rynkową samochodu metodą stopnia uszkodzenia na kwotę 45.432,00 zł, nie uwzględniając współczynnika zbywalności. Po odliczeniu zawartej w tej kwocie wartości podatku VAT oraz podatku akcyzowego, podstawa opodatkowania wyniosła 31.144,00 zł. Tak ustalona kwota odbiegała od wskazanej przez podatnika w deklaracji o 60 %.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem Skarżący złożył odwołanie.

Podstawowym zarzutem, było nieuwzględnienia współczynnika zbywalności, w czym Skarżący upatrywał nieuzasadnioną ingerencję organu w sferę zastrzeżoną dla biegłego. W ocenie Skarżącego organ nie miał prawa samodzielnej weryfikacji opinii, w tym eliminacji współczynnika zbywalności czy też weryfikacji przyjętych w niej kosztów poprzez sięgnięcie do serwisu internetowego allegro. Nie zgadzając się z wynikami opinii powinien był powołać innego biegłego, tymczasem domagając się uzupełnienia przedłożonej ekspertyzy, w sposób nieuprawniony przerzucił ciężar dowodowy na Skarżącego.

Powyższych zarzutów nie podzielił Dyrektor Izby Celnej, który wspomnianą na wstępie decyzją utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Organ odwoławczy podzielił w całości ustalenia jak również wyciągnięte na ich podstawie wnioski organu I instancji. W odpowiedzi na zarzuty, organ odwoławczy wskazał, że Naczelnik Urzędu Celnego nie kwestionował ani nie podważał wskazanych przez rzeczoznawcę wartości, lecz dokonując jej oceny stwierdził, iż nie wszystkie opisane w niej współczynniki będą miały znaczenia dla oceny średniej wartości rynkowej pojazdu.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji, że dla ustalenia średniej wartości rynkowej pojazdu najbardziej właściwa będzie metoda stopnia uszkodzenia, a nie metoda kosztu naprawy, której zastosowania domagał się Skarżący. Metoda ta, jak wskazał, nie koreluje z definicją średniej wartości rynkowej i odnosi się do niepewnych elementów mogących wystąpić w przyszłości. W ocenie organu odwoławczego nie było również podstaw do zastosowania współczynnika zbywalności pojazdu z uwagi na to, że współczynnik zbywalności jest wielkością okresową zmienną i trudną do zweryfikowania, dotyczy w głównej mierze sytuacji sprzedaży pojazdu i jest pojęciem subiektywnym. Ponadto organ odwoławczy zwrócił również uwagę na to, że współczynnik zbywalności nie pozostaje bez wpływu na określenie średniej ceny katalogowej, ponieważ wśród źródłowych cen samochodów, wyszczególniono samochody pochodzące z nabycia z różnych regionów kraju, zatem uśredniona cena uwzględnia aktualną i regionalną sytuację rynkową, jak również trudności w zbyciu samochodu osobowego określonej marki. Nie zgodził się również z zarzutem naruszenia przepisów postępowania w tym przerzucenia ciężaru dowodowego na Skarżącego. W ocenie organu odwoławczego organ I instancji prawidłowo przyjął, że to na Skarżącym spoczywał obowiązek wykazania przyczyn uzasadniających niską wartość pojazdu. Ponadto uznał, że organ I instancji miał prawo zwrócić się do Skarżącego o uzupełnienie przedstawionych dowodów, które miały świadczyć o racji Skarżącego, niezależnie od tego, że dowodem tym była ekspertyza rzeczoznawcy.

W skardze na powyższą decyzję Skarżący domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji jak i decyzji ją poprzedzającej. Zarzucił decyzjom naruszenie procedury podatkowej, w tym zasad przeprowadzenia postępowania dowodowego. Podkreślił, że to organ powinien dążyć do wyjaśnienia prawdy obiektywnej, a nie przerzucać obowiązki na Skarżącego. Nie zgadzając się z wnioskami ekspertyzy przedstawionej przez Skarżącego powinien był zwrócić się o sporządzenie niezależnej opinii. Tymczasem organ jako dowód przyjął ekspertyzę przedłożoną przez Skarżącego, a oparł się jedynie na jej części.<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »