Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.01.2017

Płatność za pośrednictwem systemu PAYPAL a eksport towarów w VAT

Pytanie podatnika: Czy ww. sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji gdy klienci kupujący w sklepie internetowym płacą przez system PAYPAL, każda wpłata jest połączona z konkretnym zamówieniem i każda wpłata zawiera szczegółowe dane kupującego (imię nazwisko, adres)? Dla każdej wysyłki jest wystawiana imienna faktura sprzedażowa. Czy ww. sprzedaż może zostać uznana za sprzedaż eksportową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z zastosowaniem stawki 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 7 listopada 2016 r. (data wpływu 16 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży za eksport towarów i prawa do opodatkowania tej sprzedaży stawką 0% oraz w zakresie zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej gdy zapłata następuje za pośrednictwem systemu PAYPAL - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży za eksport towarów i prawa do opodatkowania tej sprzedaży stawką 0% oraz w zakresie zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej gdy zapłata następuje za pośrednictwem systemu PAYPAL.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających miejsce zamieszkania poza Unią Europejską. Towary wysyłane będą do nabywców za pośrednictwem poczty i firm kurierskich, które dokonają odprawy celnej wywożonych towarów. Każda sprzedaż będzie udokumentowana imienną fakturą sprzedażową oraz dokumentem celnym potwierdzonym przez graniczny urząd celny.

Należność za sprzedany towar będzie płacona przez odbiorcę przelewem z jego konta osobistego bądź kartą kredytową za pośrednictwem systemu PAYPAL. Dodatkowo Wnioskodawca może zwrócić się do kontrahenta o oświadczenie, że kupujący nie prowadzi działalności gospodarczej oraz oświadczenie, że posiada miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy ww. sprzedaż może zostać uznana za sprzedaż eksportową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z zastosowaniem stawki 0%?
 2. Czy ww. sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji gdy klienci kupujący w sklepie internetowym płacą przez system PAYPAL, każda wpłata jest połączona z konkretnym zamówieniem i każda wpłata zawiera szczegółowe dane kupującego (imię nazwisko, adres)? Dla każdej wysyłki jest wystawiana imienna faktura sprzedażowa.
 3. Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia ewidencjonowania tej sprzedaży na kasę fiskalną - w sytuacji w której otrzymanie środków za pomocą systemu PAYPAL de facto nie stanowi ich otrzymania na rachunek bankowy podatnika?

Zdaniem Wnioskodawcy.

1.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez eksport towarów należy rozumieć „dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawce lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych”.

Z powyższego przepisu wynika, że aby uznać daną czynność za eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

 • musi mieć miejsce dostawa towarów, tj. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
 • musi nastąpić wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty przez dostawce lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni),
 • wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W sytuacji gdy podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o VAT, eksport towarów podlega opodatkowaniu wg stawki 0%.

W art. 41 ust. 6a ustawy o VAT wymienione zostały dokumenty, potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE. Należą do nich:

 • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu,
 • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
 • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Przedstawiony katalog ma charakter przykładowy, co oznacza, że wywóz towarów poza terytorium UE może zostać przez podatnika potwierdzony również innymi dokumentami niż wskazane w przywołanym przepisie.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów ustawy o VAT, warunkiem zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT jest posiadanie stosownych dokumentów spełniających warunki określone w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej. Oznacza to, że w sytuacji gdy wnioskodawca będzie dysponował dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej (takich jak IE-599 lub SAD) będzie miał on prawo do opodatkowania dokonanej dostawy towarów w ramach eksportu stawką 0%.

Fakt, iż nabywcą wywożonych poza UE towarów jest osoba fizyczna, nie powinien mieć wpływu na zaliczenie transakcji do eksportowej.

2.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencje obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przy czym w art. 111 ust. 8 ustawy ustawodawca zawarł delegacje dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z tego obowiązku oraz określenia warunków korzystania z tego zwolnienia. Zasady dotyczące m.in. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uregulowano w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. Zwolnienie to jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Pod poz. 37 załącznika wymieniono dostawę towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczednościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Niespełnienie jednego z tych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej wskazanego w poz. 37 załącznika do powołanego rozporządzenia. W ocenie wnioskodawcy wnioskodawca wykonując opisane czynności winien korzystać z powołanego wyżej zwolnienia przedmiotowego.

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy: sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, posiadających miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej spełnia przesłanki z ustawy o podatku od towarów i usług, a więc może zostać uznana za sprzedaż eksportową z zastosowaniem stawki VAT 0% po spełnieniu warunków wynikających z tejże ustawy.

Sprzedaż określona powyżej, ponieważ stanowi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, nie musi zostać, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jako że płatność dokonywana za pośrednictwem systemu PAYPAL pozwala na jej powiązanie z konkretnym odbiorcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Towarami - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »