PIT: Wynajmujący ma prawo do ulgi mieszkaniowej

Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedała. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupiła nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupiła mieszkanie z myślą, że za 2 do 3 lat zakończy działalność gospodarczą i wówczas przeprowadzi się do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciałaby wynajmować mieszkanie, aby pokryć koszty związane z jego utrzymaniem. Czy jeśli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez nią, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2019 r. (data wpływu 26 kwietnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego, który do czasu zamieszkania będzie wynajmowany - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego, który do czasu zamieszkania będzie wynajmowany.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wniosek Wnioskodawczyni dotyczy interpretacji podatkowej ulgi mieszkaniowej przy wykorzystywaniu mieszkania na własne cele mieszkaniowe.

W 2016 roku Wnioskodawczyni otrzymała aktem darowizny od swojej córki mieszkanie w Poznaniu. Po dwóch latach wynajmowania tego mieszkania, tj. w 2018 roku Wnioskodawczyni sprzedała je, gdyż w mieszkaniu co chwilę występowały jakieś usterki i lokatorzy wymagali od Wnioskodawczyni zajmowania się naprawami. Wnioskodawczyni dodaje, że mieszka w G, a mieszkanie było w P.

W styczniu 2019 roku Wnioskodawczyni zakupiła o podobnej wartości nowe mieszkanie, ale tym razem w G.

W chwili obecnej, pomimo że Wnioskodawczyni ma 67 lat i jest emerytką, to nadal prowadzi jeszcze działalność gospodarczą i zamieszkuje w domu, który jest jej własnością i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jej firmy.

Wnioskodawczyni mieszkanie zakupiła z myślą, że za 2 do 3 lata zakończy działalność i wtedy chce przeprowadzić się do właśnie zakupionego mieszkania.

Do tego czasu Wnioskodawczyni chciałaby wynajmować mieszkanie, aby pokryć koszty związane z jego utrzymaniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jeśli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez nią, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

Zdaniem Wnioskodawcy śledząc podobne sytuacje Wnioskodawczyni spotkała się często z interpretacją, iż zakup mieszkania na wynajem można potraktować jako realizacje własnych celów mieszkaniowych, gdyż ostatecznie Wnioskodawczyni tam zamieszka.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2-1.4011.381.2018.2.MN.

W chwili obecnej brak jest interpretacji ogólnej Ministra Finansów, dlatego Wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o interpretację indywidualną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle przywołanego wyżej przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała aktem darowizny od swojej córki mieszkanie. W 2018 r. Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie po dwóch latach wynajmowania. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupiła nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupiła mieszkanie z myślą, że za 2 do 3 lat zakończy działalność gospodarczą i wówczas przeprowadzi się do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciałaby wynajmować mieszkanie, aby pokryć koszty związane z jego utrzymaniem.

Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „nabycia”, a tym bardziej nie określa szczególnych sposobów nabycia. Należy, mając przy tym na uwadze jego znaczenie językowe, odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), a w szczególności do art. 155 § 1, który stanowi, że: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny: przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że w 2016 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny od swojej córki mieszkanie.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wydatkowania środków na nabycie lokalu mieszkalnego, który do czasu zamieszkania przez Wnioskodawczynię będzie wynajmowany.

Odpłatne zbycie w 2018 r. lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny od córki Wnioskodawczyni stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem dochód uzyskany ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl natomiast ust. 2 ww. przepisu: podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »