Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.05.2013

PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym

„Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl Prawa budowlanego, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Bartosz Wojciechowski, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. B. i L. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 296/11 w sprawie ze skargi M. B. i L. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 29 listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Wrocławiu na rzecz M. B. i L. B. kwotę 1.112 (jeden tysiąc sto dwanaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 29 marca 2011 r., I SA/Wr 296/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M. B. i Ł. B. (dalej: "Skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. (dalej: "Dyrektor IS") z dnia 29 listopada 2010 r., nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.).

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA we Wrocławiu):

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA we Wrocławiu podał, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. decyzją nr [...] z dnia 18 sierpnia 2010 r. określił Skarżącym wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. Organ pierwszej instancji zakwestionował odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (31.010,98 zł) zaciągniętego na zakup od dewelopera nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. W ocenie organu, podatnicy nie mogli skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), z uwagi na to, że nabycie gruntu wraz z rozpoczętą budową (stan surowy zamknięty z wykończeniem wnętrz, bez części zewnętrznej) nie jest inwestycją uprawniającą do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej. Skarżący nie spełnili zatem przesłanki, o której mowa w powołanym przepisie.

2.2. W odwołaniu Skarżący wnieśli o zmianę skarżonej decyzji w części dotyczącej nieuznania odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej. Skarżący podnieśli, że w treści art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. brak jest zastrzeżenia, iż aby skorzystać z ulgi, nowo wybudowany dom ma być w stanie surowym zamkniętym, wykończonym lub jakimkolwiek innym. Nie jest również określone, że warunkiem do skorzystania z ulgi jest złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez przedsiębiorcę. Podkreślono ponadto, że w decyzji nie odniesiono się do danych zawartych w dzienniku budowy nr 1786/2006, powołując się jednocześnie na prawo budowlane. Przedłożony przez Skarżących dziennik budowy wskazuje jako jedynego wykonawcę budynku mieszkalnego dewelopera, którego budowę zakończono w dniu 4 marca 2009 r. Zawarte natomiast w art. 26b ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. odwołanie do przepisów prawa budowlanego nie ma w tej sprawie zastosowania. Organ, opierając się na definicji budynku zawartej w tej gałęzi prawa, bezpodstawnie ograniczył prawo do ulgi w podatku dochodowym, uzależniając ją od tego, jaki podmiot złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy, podczas gdy takie ograniczenie nie wynika z u.p.d.o.f. fizycznych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Skarżący powołali wyrok WSA z dnia 8 lutego 2010 r., I SA/Bk 518/09.

2.3. Dyrektor IS utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, w pełni podzielając ustalenia faktyczne organu pierwszej instancji oraz ich prawnopodatkową ocenę. W uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że art. 26b ust. 1 u.p.d.o.f. wyczerpująco wylicza przesłanki skorzystania przez podatnika z ulgi podatkowej związanej z inwestycją mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Niedopuszczalne jest rozszerzanie tych przesłanek i tworzenie dodatkowych warunków skorzystania z ulgi podatkowej, których nie przewidziała ustawa. Podkreślił, że z samego zwrotu "na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych" nie można wywodzić (tak jak czynią Skarżący), że ustawodawca objął zakresem wszelkie przypadki umożliwiające uzyskanie własnego mieszkania. Określenie "inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z..." doprecyzowuje, do jakich przypadków ustawodawca odnosi przedmiotowe zwolnienie. Osobno w pkt 1 powołanego przepisu używa pojęcia "budowa", zaś w pkt 3 posługuje się pojęciem "zakupu", odnosi jednak tę sytuację tylko do zakupu nowo wybudowanego budynku, a więc skończonego.

Dyrektor IS podkreślił, że do dnia 4 marca 2009 r., tj. do dnia zakupu przez Skarżących działki gruntu wraz z rozpoczętą budową mieszkalnego domu jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, podatnicy nie prowadzili budowy, a więc nie ponosili również wydatków na budowę. Budynek ten stanowił bowiem własność dewelopera i to deweloper posiadał pozwolenie na budowę. Skoro Skarżący nie uzyskali pozwolenia na budowę tej inwestycji, tym samym nie byli inwestorem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej w skrócie: ustawa Prawo budowlane). Natomiast fakt prowadzenia tej budowy po zakupie nieruchomości, na podstawie decyzji przenoszącej z dewelopera na Skarżących pozwolenia na budowę, pozostaje bez wpływu dla sprawy, gdyż z umowy kredytowej oraz z zaświadczenia banku wynika, że Skarżący środki uzyskane z kredytu przeznaczyli w całości na nabycie od firmy deweloperskiej rozpoczętej budowy, a nie na budowę własnego budynku mieszkalnego i tym samym nie spełniają przesłanki z art. 26b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.

Następnie Dyrektor IS stwierdził, że zakup gruntu wraz z niezakończoną budową budynku mieszkalnego nie jest tożsamy z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Przepis ten dotyczy bowiem nabycia budynku, którego budowa została zakończona, a o zakończeniu budowy można mówić w sytuacji uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku jego uzyskania - zawiadomienia o zakończeniu budowy takiego budynku zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane. Budynek zakupiono w "stanie surowym" do wykonania robót wykończeniowych i uzupełniających i dopiero wykonanie tych robót umożliwiało zakończenie budowy tego budynku. Przedłożony przez Skarżących dziennik budowy potwierdza wykonanie wszystkich etapów budowy przez inwestora - dewelopera, nie świadczy natomiast o tym, że Skarżący zakupili nowo wybudowany budynek, a więc skończony budynek. Podkreślono przy tym, że zgodnie z wyrażoną w art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: o.p.) zasadą legalizmu i praworządności organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Wydawane przez sądy orzeczenia nie stanowią źródła obowiązującego prawa, a zawarta w nich wykładnia nie ma mocy wiążącej wykraczającej poza sprawy, w której wyroki te zapadły. Nie oznacza to zatem, że organy podatkowe są zobligowane do bezwzględnego stosowania wykładni przyjętej w wyrokach zapadłych w innych sprawach. Reasumując, Dyrektor IS stwierdził, że wobec nie spełnienia przez Skarżących przesłanek z art. 26b ust. 1 pkt 1 i 3 u.p.d.o.f uznać należało brak uprawnienia do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu (Sądem pierwszej instancji):

3.1. W skardze Skarżący wnieśli o uchylenie decyzji organów obu instancji, zarzucając naruszenie: (1) art. 120 o.p., poprzez wydanie decyzji nieuwzględniającej prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej pomimo spełnienia przesłanek wskazanych w art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.; (2) art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., poprzez odmowę jego zastosowania w sprawie. W uzasadnieniu podniesiono, że nie można przyjąć, iż w art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f ustawodawca wiąże z "zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego" konieczność uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie bądź uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu takiego budynku na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane. Ustawa nie uzależnia bowiem ulgi od wybudowania budynku mieszkalnego, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zdaniem Skarżących organy podatkowe konstruują dodatkowe pozaprawne warunki, od których uzależniają prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej, co stanowi naruszenie zasady wyrażonej w art. 120 o.p. Podniesiono także, że przy interpretacji art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f nie można posługiwać się jedynie wykładnią językową, pomijając przy tym wykładnię celowościową, mającą w sprawie istotne znaczenie.

3.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (Sądu pierwszej instancji):

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał skargę za niezasadną. Wskazał, że stan faktyczny w sprawie jest niesporny. Nie budzi wątpliwości, że Skarżący uzyskali na podstawie umowy kredytu hipotecznego z bankiem kredyt na zakup mieszkania od dewelopera. Niekwestionowane jest także, że Skarżący nabyli na własność działkę gruntu wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym od dewelopera. Sporne są natomiast tylko konsekwencje podatkowe tego stanu rzeczy a mianowicie to, czy Skarżącym przysługuje prawo do odliczenia od dochodów odsetek od kredytu w części przeznaczonej na zakup domu w budowie na podstawie art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Odnosząc do spornego w sprawie uprawnienia do skorzystania z tzw. "ulgi odsetkowej" w zakresie opodatkowania dochodu osoby fizycznej na podstawie art. 26b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., w pierwszej kolejności wskazano, że w myśl art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. ulga podatkowa przysługuje także w razie inwestycji związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. Konieczność ścisłej wykładni oraz taksatywne wymienienie rodzajów inwestycji, których wspólnym mianownikiem jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, nakazuje tak rozumieć zakresy preferowanych inwestycji, aby już na skutek ich realizacji możliwe było zaspokojenie celu mieszkaniowego podatnika. W ocenie Sądu pierwszej instancji słusznie wywiodły organy, że zakup gruntu wraz z niezakończoną budową budynku mieszkalnego nie jest tożsamy z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gosp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »