PIT: Szerokie określenie miejsca świadczenia pracy w umowie o pracę a podróż służbowa pracownika

Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztów na rzecz pracowników będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 29 marca 2013 r.), uzupełnionym w dniach 15 kwietnia i 18 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest:

 • nieprawidłowe - w części dotyczącej zwrotu kosztów noclegu,
 • prawidłowe - w części dotyczącej zwrotu kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz opłat za przejazd autostradą i opłat parkingowych.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność w zakresie hodowli oraz nasiennictwa roślin rolniczych. W ramach prowadzonej działalności w strukturze Spółki wydzielony jest Dział Sprzedaży i Marketingu. W zakres zadań Działu Sprzedaży i Marketingu wchodzi (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki z dnia 16.12.2010 nr xxx):

 1. sprzedaż elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego i innych produktów Wnioskodawcy,
 2. monitorowanie i analiza rynku rolnego, w tym przede wszystkim rynku nasion siewnych,
 3. poszukiwanie i rozszerzanie rynków zbytu dla materiału siewnego,
 4. planowanie i organizowanie różnych form promocji produktów Wnioskodawcy, w tym przede wszystkim materiału siewnego,
 5. opracowywanie planów krótko i długoterminowych w zakresie marketingu i sprzedaży materiału siewnego i innych produktów Wnioskodawcy,
 6. sprawozdawczość w zakresie obrotu materiałem siewnym,
 7. prowadzenie spraw związanych ze zbytem i kupnem materiału siewnego, a w szczególności:
  1. opracowywanie planów sprzedaży i kupna materiału siewnego,
  2. ewidencja zamówień,
  3. monitorowanie realizacji zleceń sprzedaży,
  4. przygotowywanie umów licencyjnych oraz kontraktacyjnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z reklamacjami materiału siewnego,
 8. monitorowanie przerobu nasion wspólnie z Działem Agronomii i Nasiennictwa,
 9. kontrola funkcjonalna w Oddziałach w zakresie:
  1. prawidłowości prowadzenia dokumentacji przerobu,
  2. terminowości pobierania prób i wnioskowania o świadectwa kwalifikacyjne,
  3. wywiązywania się ze zleceń sprzedaży,
  4. jakości uzyskiwanego materiału siewnego.

W strukturze działu wyodrębnione są następujące stanowiska: Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu (1 etat) oraz Specjalista ds. sprzedaży - handlowiec (3 etaty).

Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. sprzedaży - handlowiec jest następujący:

 • nawiązywanie nowych kontaktów handlowych,
 • prowadzenie sprzedaży elitarnych i kwalifikowanych nasion siewnych i sporządzanie dokumentacji,
 • zbieranie i ewidencja zamówień na materiał siewny,
 • analiza i badanie rynku nasiennego - zbieranie informacji o cenach, prowadzenie notatek ze spotkań z potencjalnymi klientami, ocena potencjału konkurencji,
 • sporządzanie analiz sprzedaży materiału siewnego, raportowanie obrotu,
 • prowadzenie i uzupełnianie kart klienta,
 • sporządzanie sprawozdań ze spotkań z klientami,
 • uczestnictwo w targach i dniach pola, jako przedstawiciel Wnioskodawcy,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamacjami.

Ponadto, specjalista ds. sprzedaży - handlowiec odpowiedzialny jest za: utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami oraz dbanie o dobry wizerunek firmy.

Organizując prace w Dziale ustalono, że poszczególni pracownicy Działu Sprzedaży i Marketingu wykonują pracę na przydzielonych sobie obszarach:

 • obszar 1 województwa: (…),
 • obszar 2 województwa: (…),
 • obszar 3 województwa: (…).

Miejscem wykonywania pracy, zgodnie z umowami o pracę, zatrudnionych na stanowiskach specjalista ds. sprzedaży - handlowiec jest obecnie siedziba Wnioskodawcy.

Pracownicy wykonują pracę w przydzielonych sobie obszarach. Ponoszą oni szereg kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych takich jak: noclegi, opłaty za przejazd autostradą, opłaty parkingowe, paliwo etc. Koszty te obecnie rozliczane są jako koszty delegacji.

Spółka planuje wprowadzić zmiany w umowach o pracę specjalistów ds. sprzedaży w ten sposób, iż miejscem ich pracy będzie cały obszar, na jakim obecnie wykonują oni swoje obowiązki służbowe.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż w związku ze zmianami w zapisach umowy o pracę pracowników zatrudnionych jako specjalista ds. sprzedaży - handlowiec, dotyczącymi miejsca wykonywania pracy z siedziby Spółki na obszar kilku województw, pracownicy nie będą odbywać podróży służbowych tj. nie będą przebywać w delegacji w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Wyjazdy służbowe pracowników będą miały miejsce na terenie województw, które zostaną wskazane w umowach o pracę jako miejsce wykonywania pracy, nie będzie to więc podróż służbowa w świetle przepisów Kodeksu pracy.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż pracownicy zatrudnieni jako specjaliści ds. sprzedaży - handlowiec, w wykonywaniu swoich obowiązków będą użytkować wyłącznie samochody służbowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztów na rzecz pracowników będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot pracownikom zatrudnionym na stanowisku specjalista ds. sprzedaży - handlowiec, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe na obszarze kilku wskazanych województw, kosztów takich jak: noclegi, opłaty za przejazd autostradą, opłaty parkingowe, paliwo etc. nie stanowi dla tychże pracowników przychodu ze stosunku pracy.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca prezentuje poniższe argumenty.

Brak definitywnego charakteru otrzymanego zwrotu.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, iż zwrot kosztów takich jak: noclegi, opłaty za przejazd autostradą, opłaty parkingowe, paliwo etc. nie spełnia ogólnej definicji przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W doktrynie podatkowej podkreślane jest, iż aby można było mówić o uzyskaniu przychodu musi on mieć charakter definitywny, co oznacza, ze nie będzie on podlegał zwrotowi lub jakiejkolwiek innej rekompensacie. Dopiero wówczas, gdy otrzymane świadczenie bezzwrotnie przynosi korzyść osobie je otrzymującej, możemy uznać, iż osoba ta uzyskała przychód.

W opinii Wnioskodawcy, zwrot pracownikom kosztów wyjazdów w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami służbowymi nie będzie miał charakteru definitywnego, bezzwrotnego. De facto bowiem zwracając pracownikowi poniesione koszty wyjazdów, pracodawca zwraca mu wydatki, jakie poczynił w imieniu i na rachunek Spółki, a które były niezbędne do realizacji obowiązków służbowych pracownika, którego obszar pracy obejmuje kilka województw.

Nie można w analizowanej sytuacji mówić, iż pracownik uzyskuje jakieś dodatkowe świadczenie, gdyż otrzymuje on wyłącznie zwrot wydatków poniesionych z własnych środków pieniężnych na pokrycie kosztów, jakie poniósł świadcząc pracę na rzecz swojego pracodawcy. Koszty takie stanowią dla Wnioskodawcy koszty jej działalności operacyjnej. Pracodawca, dokonując zwrotu, tylko wyrównuje pracownikowi stan jego majątku (zwracając wydatki związane z wykonywaniem obowiązków służbowych), a nie powiększa go dodatkowo ponad kwotę należnego wynagrodzenia.

Sytuacja w której wydatki związane z działalnością operacyjną Wnioskodawcy regulowane są przez pracowników z ich środków pieniężnych, które to wydatki są im następnie zwracane, nie różni się niczym od sytuacji, gdyby wydatki te byłby regulowane bezpośrednio przez Spółkę w drodze przelewów bankowych.

W świetle powyższego, zwrot kosztów, jakie Wnioskodawca będzie dokonywał na rzecz specjalistów ds. sprzedaży - handlowców nie będzie stanowił dla nich przychodu podatkowego - nie będzie bowiem miał charakteru definitywnego przysporzenia. Pracownicy Wnioskodawcy nie otrzymają bowiem w ten sposób żadnego dodatkowego świadczenia poza rekompensatą wydatków poniesionych na korzyść pracodawcy. Wnioskodawca dokonywać będzie bowiem tylko i wyłącznie zwrotu kosztów poniesionych i udokumentowanych przez pracowników bez doliczania dodatkowych kwot pieniężnych. Pracownik nie uzyska zatem nic więcej poza wyrównaniem stanu swojego majątku o kwoty poniesione na rzecz swojego pracodawcy - w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2629/11) czytamy, iż „przepisy ustawy a podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają żadnych regulacji dotyczących zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jest to naturalna konsekwencja konstrukcji podatku dochodowego. Zasadnicze znaczenie ma zatem ustalenie, czy po stronie pracownika wystąpiło przysporzenie majątkowe w postaci wartości noclegu sfinansowanego przez pracodawcę. Zgadnie ze słownikiem języka polskiego „pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »