Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.03.2015

PIT: Sprzedaż akcji i udziałów otrzymanych w wyniku likwidacji spółki

Z uzasadnienia: Składniki majątku otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki lub jej likwidacją, są przychodem z momentem ich zbycia, chyba że wspólnik dokona zbycia po okresie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie ze spółki i nie jest ono dokonywane w wykonaniu działalności gospodarczej. Przychód ten powstaje jedynie w przypadku odpłatnego zbycia. W takim przypadku ustalenie dochodu odbywa się zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT.

SENTENCJA

Dnia 3 marca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek, Sędziowie: WSA Agnieszka Jakimowicz, WSA Waldemar Michaldo (spr.), Protokolant: st.sekr.sąd. Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2015 r., sprawy ze skargi L.K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku,
III. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego koszty postępowania w kwocie 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych).

UZASADNIENIE

L.K. zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji i udziałów w spółce z o.o. objętych przez spółkę osobową, a otrzymanych przez wspólnika w związku z likwidacją spółki osobowej.

W ramach stanu faktycznego wnioskodawca wyjaśnił, że jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niewykluczone, że w przyszłości jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej (jawnej lub komandytowej, dalej: "Spółka") otrzyma z likwidowanej Spółki majątek likwidacyjny w postaci akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka, przed jej likwidacją, nie będzie prowadzić działalności w zakresie obrotu posiadanymi akcjami i udziałami.

Niewykluczone, że po otrzymaniu majątku likwidacyjnego Spółki wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia akcji i udziałów. Biorąc pod uwagę okoliczność, że przedmiotem działalności gospodarczej zarówno wnioskodawcy jak i Spółki nie będzie obrót papierami wartościowymi i udziałami, zadaniem wnioskodawcy przychód z ich odpłatnego zbycia nie stanowiłby przychodu z działalności gospodarczej, lecz z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 200 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.), tj. przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji). Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji i udziałów, które zostaną mu przekazane przez Spółkę w ramach procesu jej likwidacji.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji i udziałów otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki?

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku ewentualnego przyszłego odpłatnego zbycia akcji oraz udziałów otrzymanych tytułem likwidacji Spółki, wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji i udziałów w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, które nie zostały zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wnioskodawcę lub spółkę jawną. Tym samym wnioskodawca uważa, że przysługiwać mu będą koszty uzyskania przychodów, które przysługiwałyby spółce jawnej z tytułu nabycia lub wytworzenia tych udziałów, o ile nie zostały one przez spółkę jawną (lub wnioskodawcę) zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.

W opinii wnioskodawcy, sama czynność przekazania majątku likwidacyjnego ze spółki jawnej na rzecz osoby fizycznej, nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy majątek likwidacyjny ma postać środków pieniężnych, czy też niepieniężnych składników majątku. O braku powstania przychodu w wyniku przekazania majątku likwidacyjnego w postaci środków pieniężnych rozstrzyga art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f., natomiast składników majątków innych niż środki pieniężne - łączna wykładnia art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b i art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy.

Zgodnie z przywołanymi przepisami, powstaniem przychodu z działalności gospodarczej skutkuje dopiero odpłatne zbycie składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej, o ile odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Jednocześnie jednak, ustawodawca wskazał w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f., że za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji). Tym samym ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dwa alternatywne źródła przychodów, z których mógłby powstać przychód w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów (akcji) otrzymanych jako majątek likwidacyjny ze spółki osobowej. Zdaniem wnioskodawcy, o powstaniu przychodu z działalności gospodarczej (art. 14 u.p.d.o.f.) albo z kapitałów pieniężnych (art. 17 u.p.d.o.f.), decydować będzie związek (albo jego brak) otrzymanego majątku likwidacyjnego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez likwidowaną spółkę jawną i okoliczność, czy odpłatne zbycie tych składników majątku przez spółkę jawną skutkowałoby powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, czy z kapitałów pieniężnych.

W ocenie wnioskodawcy, ponieważ jak to zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, spółka jawna nie będzie wykorzystywać akcji i udziałów w prowadzonej działalności gospodarczej (lecz będą one jedynie stanowić majątek tej spółki jawnej) - przychód z ewentualnego odpłatnego zbycia akcji i udziałów nie będzie dla wnioskodawcy stanowił przychodu z działalności gospodarczej, lecz przychód z kapitałów pieniężnych. Na poparcie własnego stanowisko wnioskodawca wskazał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z 25 lutego 2014 r. Znak: [...].

Wnioskodawca uważa, iż w celu określenia jego kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji i udziałów, należy odwołać się do pierwotnych kosztów nabycia tych akcji i udziałów. Koszty nabycia tych akcji i udziałów stanowić będą koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji i udziałów przez wnioskodawcę, o ile, jak wskazuje przepis art. 24 ust. 3d u.p.d.o.f., koszty te nie zostały zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę.

W interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej, działający z upoważnienia Ministra Finansów, powyższe stanowisko wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

W podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołano art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej jako O.p.).

Organ wskazał, że w Rozdziale 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych noszącym tytuł "Szczególne zasady ustalania dochodu" ustawodawca sformułował przepis art. 24 ust. 3 d. który ma zastosowanie do dwóch rodzajów sytuacji, w jakich dochodzi do uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, wynikających z pochodzenia zbywanych składników majątku. To oznacza, że przepis należy czytać łącznie z art. 14 ust. 2 pkt 17 u.p.d.o.f.. Skoro zatem odpłatne zbycie składników majątku spółki osobowej przekazanych jej wspólnikom na skutek likwidacji spółki lub wystąpienia z niej tychże wspólników rodzi przychód z działalności gospodarczej, to dochód ustala się według szczególnych zasad przewidzianych w art. 24 ust. 3d u.p.d.o.f. W myśl art. 24 ust. 3d u.p.d.o.f.- dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

W ocenie organu z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że aby zastosować rozwiązanie wymienione w art. 24 ust. 3d u.p.d.o.f. przychód z tytułu odpłatnego zbycia musi być kwalifikowany do przychodu z działalności gospodarczej, tylko bowiem w takim przypadku nie zostanie rozerwany związek mię...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »