PIT: Skutki udzielenia licencji na używanie oprogramowania

Pytania podatnika: W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć dochody uzyskane od podmiotu zagranicznego? Czy powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym? W jaki sposób powinien rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2012 r. (data wpływu 13 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2012 r. (data wpływu 26 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania.
Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749). Pismem z dnia 15 października 2012 r., Nr IPTPB2/415-595/12-2/MP, IPTPP2/443-717/12-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.
Wezwanie wysłano w dniu 15 października 2012 r., natomiast w dniu 26 października 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 24 października 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest twórcą programów komputerowych, tzw. aplikacji mobilnych. Pod pojęciem aplikacje mobilne rozumiane są w szczególności gry oraz inne programy komputerowe o charakterze użytkowym, przeznaczone do korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przenośnych np. typu ipad, iphone, smartphone itp.
Wnioskodawca udostępnia na zasadzie licencji ww. oprogramowanie poprzez sklepy internetowe prowadzone w USA, dzięki którym ww. aplikacje udostępniane są użytkownikom końcowym. Użytkownicy końcowi nabywają prawo do używania i korzystania z ww. aplikacji mobilnych. Sprzedaż licencji prowadzi podmiot zagraniczny, w tym przypadku dostawca z USA. Wnioskodawca natomiast zawiera umowę z podmiotem zagranicznym - USA - program partnerski, na mocy którego udostępnia i wyraża zgodę na dalsze udostępnianie ww. oprogramowania użytkownikom końcowym.
Z tytułu ww. umowy z podmiotem zagranicznym - po pobraniu ze sklepu internetowego - podmiotu zagranicznego, partnera, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie na rachunek bankowy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wnioskodawca nie jest w stanie określić kim są użytkownicy końcowi. Aplikacje może nabyć każdy, kto uzyska dostęp do sklepu internetowego. Firma, która udostępnia sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi odpowiada za sprzedaż.
Wnioskodawca nie przenosi autorskich praw majątkowych na ww. firmę, a jedynie udziela licencji na korzystanie z ww. oprogramowania.
W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, i nie będzie dokonywał sprzedaży praw własności, a jedynie udostępniał i wyrażał zgodę na dalsze udostępnianie, tzn. będzie udzielał licencji na wykonywanie majątkowych praw autorskich.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 • W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć dochody uzyskane od podmiotu zagranicznego...
 • Czy powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym...
 • W jaki sposób powinien rozliczyć koszty uzyskania przychodów...
 • Czy Wnioskodawca powinien rejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT...
 • Czy wykonywanie tego typu aplikacji mobilnych jest wykonywaniem działań poza terytorium RP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1, 2, 3 i 5. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 4, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
Zdaniem Wnioskodawcy uzyskane przychody od podmiotu zagranicznego, powinien traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wnioskodawca winien zastosować kurs z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji, ogłaszany przez bank, z którego usług korzystał, mający zastosowanie przy kupnie walut w przypadku wpływu przychodu na konto bankowe, natomiast kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu w przypadku wpływu na konto PayPal.
W stosunku do przychodów z innych źródeł, Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek miesięcznych w trakcie roku. Jego zdaniem, do przychodów z innych źródeł nie mają zastosowanie 20% koszty uzyskania przychodów. Zatem może zastosować, jako koszt uzyskania przychodu wydatki związane z tworzeniem przedmiotowego oprogramowania pod warunkiem udokumentowania tego rachunkami lub fakturami VAT.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Z przepisu art. 4a ww. ustawy wynika, iż art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca mieszkający w Polsce otrzyma dochody od podmiotu zagranicznego z USA w związku z udostępnieniem własnych - stworzonych przez siebie – aplikacji mobilnych przez internet oraz gier na urządzenia mobilne typu iphone/ipod/ipad oraz udostępnianiem powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej.
Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie na podstawie tzw. programu partnerskiego udostępniał ww. instrumenty. Płatność będzie otrzymywana przelewem na rachunek bankowy w walucie obcej.
Z podmiotem zagranicznym Wnioskodawca zawarł umowę. Przedmiotem programu partnerskiego jest wyznaczenie Spółki zagranicznej do spraw wprowadzania na rynek i dostarczania aplikacji licencjonowanych dla urządzeń iphone/ipad/smartphone użytkownikom końcowym za pośrednictwem sklepów internetowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.
W wyniku udostępnienia aplikacji mobilnych przez internet oraz gier na urządzenia mobilne typu iphone/ipad/ipod nie nastąpiło przeniesienie praw autorskich do ww. instrumentów na podmiot zagraniczny z USA.
W powyższej sprawie ma zatem zastosowanie Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1976 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania dochodów w związku z udostępnieniem własnych - stworzonych przez siebie – aplikacji mobilnych przez internet oraz gier na urządzenia mobilne typu iphone/ipod/ipad/smartphone. Oznacza to, iż dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z postanowieniami art. 5 Umowy („Ogólne zasady opodatkowania”).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej Umowy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w Polsce) może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo (w USA) z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa (z USA) i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.
Powyższe oznacza, że kwoty otrzymane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu udostępnienia własnych - stworzonych przez siebie - aplikacji mobilnych przez internet oraz gier na urządzenia mobilne typu iphone/ipod/ipad/smartphone oraz powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Jednakże w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w art. 20 ust. l Umowy (metoda zaliczenia).
Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. Umowy, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad), Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.
Jednocześnie jednak stosownie do art. 5 ust. 2 ww. Umowy, postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez:

 • prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub
 • przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
W art. 10 ust. 1 pkt 1 - 9 ww. ustawy, określono źródła przychodów wyszczególniając m.in.: działalność wykonywaną osobiście (np. umowy zlecenia, o dzieło - pkt 2, pozarolniczą działalność gospodarczą - pkt 3, najem, dzierżawę - pkt 6, prawa majątkowe - pkt 7, oraz inne źródła - pkt 9).
Należy podkreślić, że w przypadku niemożności jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy, przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł o którym mowa w pkt 9 tego przepisu.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i do tej kategorii można zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Korzyści takie pojawiają się nie tylko wówczas, gdy podatnikowi zostają przekazane środki pieniężne ale również wtedy, kiedy zmniejszone zostaną Jego zobowiązania, których nie musi już realizować z własnego majątku.
Przychody w walutach obcych, jak wynika z treści art. 11 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 4.
Natomiast, jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub bank nie ogłasza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote, stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11 ust. 4 ww. ustawy).
Przenosząc przepisy ustawy na grunt opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż przychód z tytułu udostępniania własnych - stworzonych przez siebie - aplikacji mobilnych przez internet oraz gier na urządzenia mobilne typu iphone/ipod/ipad/smartphone przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - jeżeli czynność ta nie wypełnia przesłanek działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy - należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy. Z opisanego we wniosku o interpretację zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że umowę stanowiącą podstawę do udostępnienia aplikacji mobilnych oraz powierzchni reklamowej na stronie internetowej należy zaliczyć do umów nienazwanych - stosunki prawne regulowane umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom i nie można jej jednoznacznie przypisać cech umowy najmu (dzierżawy) czy umowy zlecenia.
Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć, iż w myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »