PIT. Opodatkowanie przychodów z wynajmowanego budynku użytkowego

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie systemów zabezpieczeń mienia i osób. Jednym z dodatkowych zakresów prowadzonej przez niego działalności, są usługi sklasyfikowane w PKD w grupowaniu 55.20 Z - tj. Obiekty noclegowe turystyczne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Przychody z działalności rozliczane są przy zastosowania podatku liniowego. Wnioskodawca zawarł umowy wynajmu jako osoba prywatna poza prowadzoną działalnością. Czy przychód z wynajmowanego budynku użytkowego opodatkować ryczałtem w wysokości 8,5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 1 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 138e § 3 oraz art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. znak ILPB1/4511-1-591/16-2/AN, ILPP5/4512-1-146/16-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 24 czerwca 2016 r., natomiast w dniu 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił braki wskazane w wezwaniu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która od 2010 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie systemów zabezpieczeń mienia i osób. Jednym z dodatkowych zakresów prowadzonej przez niego działalności, są usługi sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupowaniu 55.20 Z - tj. Obiekty noclegowe turystyczne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są przez Wnioskodawcę rozliczane przy zastosowania podatku liniowego (tj. wykazywane w deklaracji PIT 36L).

Wnioskodawca jest właścicielem poniższych nieruchomości:

 1. budynku, który zakupiony został w 2008 r., w którym zlokalizowana jest tzw. Willa, która nie została wprowadzona do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej (przy czym do dzisiaj nie zakończyły się prace remontowe i modernizacyjne w tej nieruchomości);
 2. mieszkania, które zostało zakupione w 2013 r., czyli po rozpoczęciu działalności gospodarczej i w 2015 r. było wprowadzone do ewidencji prowadzonej działalności. W 2015 r. nieruchomość została sprzedana;
 3. budynek w zabudowie wolnostojącej, który został zakupiony w grudniu 2014 r. i w styczniu 2015 r. został wprowadzony do ewidencji prowadzonej działalności. Budynek jest aktualnie przystosowany do wynajmu komercyjnego, gdyż większość powierzchni to pomieszczenia o charakterze usługowym;
 4. budynku w zabudowie szeregowej, który został zakupiony przed 2010 r. i nigdy nie był wprowadzany do ewidencji prowadzonej działalności, budynek ten częściowo pełni funkcję mieszkalną i w tym celu jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę, a częściowo ma funkcję budynku użytkowego (dalej budynek użytkowy).

Umowy wynajmu nieruchomości wskazanych w pkt 1 i 2, 3, które są składnikami prowadzonej działalności, Wnioskodawca zawiera w ramach prowadzonej działalności, a przychody z tego tytułu rozlicza i wykazuje w deklaracji rocznej PIT-36L, stosując przepisy dotyczące tzw. podatku liniowego. W odniesieniu do powyższego wynajmu Wnioskodawca co do zasady wystawia najemcom faktury VAT.

W odniesieniu do nieruchomości wskazanej w pkt 4 powyżej, Wnioskodawca zawarł umowy wynajmu jako osoba prywatna poza prowadzoną działalnością a osiągane z tego tytułu przychody opodatkowywał ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% i rozlicza w deklaracji PIT-28. Budynek użytkowy jest obecnie wynajmowany na rzecz dwóch spółek, które są powiązane z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

W związku z przeprowadzoną u Wnioskodawcy kontrolą podatkową wyżej wskazany sposób opodatkowania wynajmu budynku użytkowego został zakwestionowany, przy czym organ podatkowy nie wskazał okoliczności uzasadniających uznanie tego wynajmu za świadczenie realizowane w ramach działalności gospodarczej (kontrola zakończyła się wydaniem protokołu z kontroli podatkowej, który doręczono 20 stycznia 2016 r.) Ze względu na ryzyko ewentualnych odsetek i odpowiedzialności karno-skarbowej, mimo iż Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniami kontroli skorygował deklarację PIT zgodnie z zaleceniami kontroli i odpowiednio skorygował deklaracje VAT uwzględniając przychód z najmu budynku użytkowego jako przychód uzyskiwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie zgadza się z powyższym stanowiskiem, w związku z czym poniżej prezentuje swoją argumentację przemawiającą za możliwością zastosowania ryczałtu od przychodów w odniesieniu do wynajmu budynku użytkowego.

W piśmie będącym uzupełnieniem wniosku Zainteresowany wskazał, że w jego opinii usługi najmu nieruchomości wskazanej w pkt 4 opisanego stanu faktycznego tj. nieruchomość - zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 34, poz. 256 i Nr 222, poz.1753) - mieszczą się w grupowanie 68.20.12.0. tj. „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż może on przychód z wynajmowanego budynku użytkowego opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż może on w przedstawionym stanie faktycznym, przychód uzyskiwany z wynajmu budynku użytkowego opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów jest: „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.”

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT: „dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

Na podstawie art. 2 ust. 1a - ustawy o ryczałcie: „osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ryczałcie, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, zastosowanie ma ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Warunkiem rozliczania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Jak wynika z powyższych regulacji, co do zasady ustawodawca pozostawił wybór kwalifikacji i sposób rozliczania przychodów z najmu, osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w sytuacji, gdy:

 • przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą lub
 • umowy najmu zawierane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

przychód z wynajmowanej nieruchomości nie może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5%.

Oceniając powyższe przesłanki, które wykluczają możliwość rozliczania przychodów z najmu na zasadach ryczałtu 8,5% - zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym przedmiotowa nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności, więc nie występuje pierwsza przesłanka wyłączająca możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania.

Analizując zaistnienie drugiej przesłanki stwierdzić należy, iż ma ona charakter obiektywny, bowiem jak wskazuje się w doktrynie:

„Prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie z tej działalności przychodów jest stanem obiektywnym, w którym nie ma znaczenia decydującego zamiar podmiotu w kwestii uznawania danej działalności za działalność gospodarczą. W szczególności brak dopełnienia przez dany podmiot czynności rejestracji formy organizacyjno-prawnej w ewidencji działalności gospodarczej nie należy uważać za element decydujący o zorganizowanym charakterze prowadzonych działań” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Komentarz, Warszawa 2011, s. 23).

Uwzględniając powyższe należy ocenić, czy analizowany wynajem budynku użytkowego świadczony jest na własny rachunek w sposób zorganizowany i ciągły przy czym wszystkie te cechy muszą zostać spełnione jednocześnie (zgodnie z wyżej wskazanym art. 5a pkt 6 ustawy o PIT zawierającym definicję „działalności gospodarcze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »