Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.02.2014

PIT od przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej

Pytanie podatnika: Czy dochody Wnioskodawcy uzyskiwane ze szklarniowej uprawy sałaty, jako dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego, w sytuacji, gdy w pozostałym zakresie prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza opodatkowana jest liniowym podatkiem dochodowym, w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2013 r. (data wpływu 17 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2014 r. (data wpływu 16 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej (pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 9 stycznia 2014 r., Nr IPTPB1/415-664/13-2/KSU na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 13 stycznia 2014 r., następnie w dniu 16 stycznia 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data wpływu 16 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie sprzedaży hurtowej warzyw i owoców. Zdarzenia gospodarcze dla potrzeb podatku dochodowego ewidencjonuje w księgach handlowych (pełna księgowość). Jest opodatkowany tzw. liniowym podatkiem dochodowym, tj. według zasad określonych w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przyszłości Wnioskodawca chciałby rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o uprawę sałaty w szklarniach ogrzewanych o powierzchni przekraczającej 25 m2. Dochód z tytułu uprawy sałaty Wnioskodawca zamierza ustalić w oparciu o normy szacunkowe określane w rozporządzeniu Ministra Finansów przyjmując, że źródłem przychodów są działy specjalne produkcji rolnej. W związku z powyższym, nie będzie zawiadamiał o założeniu ksiąg (te już prowadzi), ani o zamiarze wykazywania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej w już prowadzonych księgach. Sprzedaż sałaty będzie dokonywana przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego jednoosobowej działalności gospodarczej.

Alternatywnie Wnioskodawca, w celu prowadzenia uprawy szklarniowej sałaty, jako działu specjalnego produkcji rolnej, dopuszcza możliwość utworzenia spółki jawnej i wniesienia do niej w postaci wkładu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji Wnioskodawca także nie będzie wyrażał - w ramach spółki jawnej - zamiaru założenia ksiąg wykazujących te przychody.

Wnioskodawca ocenia, że przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą przekroczyć rocznie kwotę równowartości w złotych polskich 1.200.000 EURO netto (bez podatku VAT).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. Wnioskodawca dodał, że:

 1. w związku z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej warzyw i owoców prowadzi pełną księgowość (tj. księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości);
 2. przychody z tytułu uprawy sałaty (ściślej: z tytułu sprzedaży sałaty uprawianej w szklarni) będą podlegały zaliczeniu do działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioskodawca wyjaśnił, że opis zdarzenia przyszłego należy zatem rozumieć w ten sposób, że chciałby rozszerzyć prowadzoną działalność o uprawę sałaty w szklarniach ogrzewanych o powierzchni przekraczającej 25 m2, przy czym przychody ze sprzedaży sałaty będzie kwalifikować do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej a nie do przychodów z działalności gospodarczej;
 3. przedmiotem działalności nowoutworzonej spółki jawnej będzie działalność rolna opisana we wniosku, tj. uprawa sałaty w szklarniach oraz sprzedaż pozyskanej w ten sposób sałaty (przedmiot działalności mieścić się będzie w grupowaniach określonych w Sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności - Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo);
 4. źródłem przychodów spółki jawnej będą przychody z uprawy sałaty (ściślej: z tytułu sprzedaży sałaty uprawianej w szklarni), które będą podlegać zaliczeniu do działów specjalnych produkcji rolnej;
 5. będzie posiadać co najmniej 50% udziałów w zyskach spółki jawnej;
 6. siedziba spółki jawnej mieścić się będzie w miejscowości K. (tj. tam, gdzie znajdują się budynki szklarni);
 7. wspólnikami w spółce będą: Wnioskodawca oraz Jego małżonka. Między małżonkami istnieje ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej;
 8. w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej, wejdą składniki będące własnością Wnioskodawcy, wchodzące obecnie w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawcę, w tym nieruchomość, na której znajduje się szklarnia, naniesienia na tej nieruchomości, inne środki trwałe oraz wyposażenie - łącznie spełniające warunki określone w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będzie to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy dochody Wnioskodawcy uzyskiwane ze szklarniowej uprawy sałaty, jako dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego, w sytuacji, gdy w pozostałym zakresie prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza opodatkowana jest liniowym podatkiem dochodowym, w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów?
 2. Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki jawnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zespołu składników wyodrębnionych rzeczowo, finansowo i funkcjonalnie) i osiąganiu w ramach tej spółki dochodów z uprawy szklarniowej sałaty, dochody Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce jawnej, mogą zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego, w sytuacji, gdy Wnioskodawca prowadzić będzie także jednoosobową działalność gospodarczą (nieobejmującą jednak działów specjalnych produkcji rolnej), opodatkowaną liniowym podatkiem dochodowym, w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei w art. 10 ust. 1 ww. ustawy wyróżnione zostały poszczególne, odrębne źródła przychodów, spośród których w pkt 3 znalazła się pozarolnicza działalność gospodarcza, a w pkt 4 - działy specjalne produkcji rolnej.

Definicja działów specjalnych produkcji rolnej została zawarta w art. 2 ust. 3 ww. ustawy. Zalicza się do nich: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i grzybni, uprawy roślin in vitro, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwami rolnymi.

Planowana przez Wnioskodawcę uprawa sałaty szklarniowej mieści się zatem przedmiotowo w działach specjalnych produkcji rolnej.

Zasady ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stadem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w trakcie roku podatkowego. Przepis ten w zdaniu 2 stanowi natomiast, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg o których mowa w art. 15 ustawy, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Normy szacunkowe dochodu zostały ustalone na 2013 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1272).

Stosownie do regulacji art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »