Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.03.2014

PIT od pieniędzy wypłaconych wspólnikowi występującemu ze spółki

Pytanie podatnika: Czy wypłata Wnioskodawczyni (tu: wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej handlowej) kwoty stanowiącej równowartość kapitału zapasowego, zaewidencjonowanego w bilansie otwarcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na moment jej utworzenia, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2013 r. (data wpływu 18 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych wypłaconych wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej powstałej wskutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, została zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem ... stycznia 2013 r. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Przedmiotowa Spółka powstała wskutek przekształcenia działalności gospodarczej jednoosobowego przedsiębiorcy prowadzonej przez Wnioskodawczynię, która prowadziła działalność gospodarczą w tej formie od dnia ... kwietnia 1994 r.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostało dokonane stosownie do art. 5841 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) - dalej: ksh.

Wartość bilansowa netto majątku przedsiębiorstwa przekształcanego (aktywów netto) wynosiła 1.938.745,12 zł i została ustalona jako różnica wartości aktywów (majątku) a wartością zobowiązań.

W akcie założycielskim Spółki, sporządzonym dnia ... grudnia 2012 r. zapisano, iż Wnioskodawczyni, na podstawie art. 5841 ... ksh zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy H….prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład ... W par. 6 aktu założycielskiego Spółki wskazano, że kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 500.000 zł (pięćset tysięcy zł). Kapitał zakładowy dzieli się na 10.000 udziałów o wartość: nominalnej po 50 zł. Wszystkie udziały objęła Wnioskodawczyni jako jedyny wspólnik tej Spółki w zamian za majątek przekształconego przedsiębiorcy Zakładu ...

Na dzień 31 grudnia 2012 r., w bilansie zamknięcia sporządzonym dla Zakładu …., w pozycji pasywów uwidoczniony był kapitał własny Wnioskodawczyni w kwocie 1.998.125,25 zł. Natomiast w bilansie otwarcia sporządzonym dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na moment jej powstania wykazano, zgodnie z planem przekształcenia i aktem założycielskim Spółki, kapitał podstawowy w kwocie 500.000 zł, natomiast pozostałą równowartość kapitału własnego przedsiębiorcy przekształcanego w kwocie 1.498.125,25 zł zaewidencjonowano (przeznaczono) na kapitał zapasowy Spółki.

Aktualnie planowane jest przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 551 § 1 ksh, w spółkę osobową handlową, tj. w spółkę jawną lub w spółką komandytową. Przedmiotowy przepis wskazuje, że spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W spółce osobowej byłoby najprawdopodobniej trzech wspólników. Jednym ze wspólników byłaby Wnioskodawczyni. Pozostali wspólnicy, to osoby fizyczne, które w trakcie 2013 r. nabyły od Wnioskodawczyni część udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Równowartość kwoty 1.498.125,25 zł, stanowiąca wartość części przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni przekształconego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ujęta na koncie kapitału zapasowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowić będzie wartość wkładu Wnioskodawczyni w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia z ww. Spółki kapitałowej. Kapitał zapasowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z jej kapitałem podstawowym - na moment przekształcenia „zostanie przeniesiony” do majątku spółki osobowej i uwidoczniony w księgach spółki osobowej jako kapitał podstawowy (właścicielski) Wnioskodawczyni. W konsekwencji wartość wkładów w spółce osobowej będzie większa w stosunku do aktualnej wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wnioskodawczynię w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zapasowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z jej kapitałem podstawowym na moment przekształcenia „zostanie przeniesiony” do majątku spółki osobowej i uwidoczniony w księgach spółki osobowej, jako kapitał podstawowy (właścicielski) Wnioskodawczyni. W konsekwencji wartość wkładów w spółce osobowej będzie większa w stosunku do aktualnej wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wnioskodawczynię w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dalszej kolejności Wnioskodawczyni planuje wystąpienie ze spółki osobowej.

Na moment wystąpienia ze spółki osobowej Wnioskodawczyni nie otrzyma zwrotu wkładu w kwocie 500.000 zł ujętego na kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawczyni chciałaby otrzymać zwrot środków pieniężnych będących częścią kapitału własnego stanowiącego równowartość kapitału zapasowego w kwocie 1.498.125,25 zł, uwidocznionej w bilansie otwarcia sporządzonym na moment utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na moment przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, na kapitale zapasowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najprawdopodobniej nie będzie zgromadzonych zysków z działalności tej Spółki w 2013 r. Gdyby jednak zyski takie się pojawiły to nie będą one podlegały jakiejkolwiek „wypłacie” przez Wspólników na moment przekształcenia w spółkę osobową.

W przypadku wystąpienia ze spółki osobowej Wnioskodawczyni chce otrzymać zwrot kwoty 1.498.125,25 zł, która to kwota odpowiada wartości części przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni przekształconego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ujętej na koncie kapitału zapasowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie na kapitale podstawowym w Spółce osobowej. Kwota ta nie pochodzi (nie jest równowartością) ani z zysków wygenerowanych w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ani też z ewentualnych zysków wygenerowanych w spółce osobowej. Przedmiotowa kwota nie będzie przewyższała również wartości wkładu (kapitału) udziałowego Wnioskodawczyni w spółce osobowej.

Po wystąpieniu Wnioskodawczyni ze spółki osobowej, spółka osobowa nadal będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w momencie przekształcenia Spółki, ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową handlową, po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty kapitału zapasowego zaewidencjonowanej w bilansie otwarcia Spółki sporządzonym na moment jej utworzenia?
  2. Czy wypłata Wnioskodawczyni (tu: wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej handlowej) kwoty stanowiącej równowartość kapitału zapasowego, zaewidencjonowanego w bilansie otwarcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na moment jej utworzenia, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 2. W zakresie pytania Nr 1 wydana zostanie odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródłem przychodów podlegającym opodatkowaniu jest, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, także pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 updof, co do zasady do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Od tej zasady przewidziane są jednak wyjątki.

W okolicznościach wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki osobowej zastosowanie znajduje art. 14 ust. 3 pkt 11 tej ustawy, który wskazuje, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »