Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.03.2014

PIT: Nieodpłatne świadczenia związane z promocją i reklamą

Ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają świadczenia polegające na wręczeniu w celach reklamowo-promocyjnych przedmiotów o niskiej wartości, a nie wypłata sum pieniężnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej (spr.), Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Bożena Pindel, Protokolant specjalista Katarzyna Kot, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2014 r. sprawy ze skargi A Sp. z o. o. Sp. komandytowa w P. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżoną interpretacją indywidualną z dnia [...] nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., zwanej dalej w skrócie "O.p.") uznał za nieprawidłowe stanowisko A sp. z o.o. w organizacji spółki komandytowej (zwanej dalej "Spółką") przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2012 r., który wpłynął do organu w dniu 2 stycznia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacania środków pieniężnych użytkownikom portalu internetowego w zamian za zwiększenie efektywności działań marketingowych portalu.

1. 1. Powyższą interpretację wydano w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, które przedstawiono poniżej.

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji spółką komandytową planuje prowadzić portal internetowy, którego celem będzie promowanie podmiotów gospodarczych wśród użytkowników portalu. W tym celu Spółka zawiera umowy o odpłatne świadczenie usług marketingowych z podmiotami gospodarczymi działającymi w sektorze handlu i usług (zwanych dalej "reklamodawcami") oraz z użytkownikami portalu chcącymi korzystać z ofert reklamodawców. Rejestracja oraz korzystanie z portalu mają być dla użytkownika bezpłatne, a umowy nie przewidują wypłaty żadnych świadczeń dla użytkowników będących osobami fizycznymi. Wynagrodzenie wnioskodawcy za świadczone usługi marketingowe ma być zależne tylko od efektywnych działań marketingowych i stanowić ma umowną procentową wartość każdej płatności dokonanej przez użytkownika portalu w punkcie handlowym reklamodawcy, w sposób określony przez Spółkę, zazwyczaj przy użyciu specjalnej karty debetowej. Wnioskodawca zamierza przeprowadzać akcje promujące portal, których celem będzie zmotywowanie jego użytkowników do zakupów oraz pozyskiwanie nowych klientów. Mają one polegać na zaoferowaniu świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które są użytkownikami portalu. Świadczenia te miałyby zostać wypłacane po spełnieniu warunków określonych w regulaminie promocji, przykładowo pod warunkiem wykonania oznaczonej ilości płatności z użyciem karty w okresie miesiąca. Po zakończeniu ustalonego w regulaminie okresu, Spółka, po weryfikacji spełnienia warunków promocji, uzna rachunek bankowy użytkownika kwotą świadczenia określoną w regulaminie promocji np. procentową wartością płatności w punktach reklamodawców. Jednorazowa wartość przyznawanego świadczenia nie będzie przekraczała 200 zł. Planowane akcje promocyjne trwałyby przez zdefiniowany czas obejmujący jeden lub kilka premiowanych okresów rozliczeniowych, przy czym spełnienie warunków w ramach poszczególnych okresów rozliczeniowych będzie weryfikowane każdorazowo, odrębnie dla danego okresu. Podsumowując wnioskodawca wskazał, że może się zdarzyć, że użytkownik portalu spełni warunek w danym okresie lub danych okresach, niekoniecznie jednak w każdym kolejnym okresie trwania akcji promocyjnej.

1.2. W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym, wnioskodawca postawił pytanie: czy świadczenia przekazywane osobom fizycznym będącym zarejestrowanymi użytkownikami portalu Spółki, nie będącymi jej pracownikami ani osobami pozostającymi z nią w stosunku cywilnoprawnym, w ramach organizowanych akcji promocyjnych, będą korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., zwanej dalej w skrócie "u.p.d.o.f.")?

Zdaniem wnioskodawcy świadczenia te będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przywołanym przepisie.

1.3. W celu potwierdzenia swojego stanowiska, Spółka odwołała się do wykładni językowej art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f., zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W ocenie wnioskodawcy tylko świadczenia otrzymywane w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy podlegają hipotezie analizowanego przepisu a taki właśnie jest charakter i cel świadczeń pieniężnych przekazywanych przez Spółkę w ramach organizowanych akcji promocyjnych.

Ponadto zaznaczył, że w powołanym przepisie wprowadzono ograniczenie zastosowania przedmiotowego zwolnienia wskazując, iż jednorazowa wartość tych świadczeń nie może przekroczyć kwoty 200 zł. Powyższy warunek, zdaniem wnioskodawcy, został odniesiony do jednorazowego, odrębnego zdarzenia, w związku z którym podatnikowi przyznawane jest świadczenie, względnie suma świadczeń. Odnosząc się do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazał, że takim odrębnym zdarzeniem jest każdorazowa weryfikacja spełnienia przez użytkownika portalu warunków regulaminu akcji promocyjnej, przykładowo dokonywana raz w miesiącu, celem wypłaty świadczeń pieniężnych o wartości nieprzekraczającej 200 zł. Akcja, wprowadzana regulaminem lub innym dokumentem precyzującym jej przebieg, zakłada bowiem weryfikację określonych warunków na wskazany moment. We wszystkich planowanych akcjach promocyjnych Spółka będzie każdorazowo dla danego okresu weryfikować spełnienie warunków oferty przez użytkownika na potrzeby przyznania świadczenia w danym okresie, tak więc każdorazowe przekazanie świadczenia i uznanie rachunku użytkownika uzależnione będzie od faktu spełnienia specyficznych kryteriów. Wnioskodawca zaznaczył przy tym, że klient może spełnić warunek w danym (danych) okresie (okresach), niekoniecznie jednak we wszystkich kolejnych okresach (w każdym okresie) trwania akcji, co podkreśla odrębność i rozerwalność powyższych zdarzeń. Zdaniem Spółki, w takim przypadku, ze zwolnienia korzystać będzie świadczenie lub suma świadczeń otrzymanych przez klienta po każdorazowej weryfikacji spełnienia warunków promocji, o ile nie przekroczy kwoty 200 zł.

Na potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca przywołał interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. o numerach: [...] oraz [...].

2. W dniu [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną uznającą stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe.

Ustosunkowując się do wniosku, organ interpretacyjny w pierwszej kolejności omówił regulację prawną znajdującą zastosowanie w przedstawionym przez wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym.

Wskazał, że zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c powołanej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei w myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem ar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »