Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.09.2014

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

Pod pojęciem „pełnomocnictwa dołączonego do akt” sprawy podatkowej, o którym mowa w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej należy rozumieć jakikolwiek zwerbalizowany akt woli działania mocodawcy oraz zamanifestowania tej woli działania przez pełnomocnika w uprzednio wszczętym postępowaniu podatkowym. Udzielone pełnomocnictwo dla jego skuteczności prawnej, nie musi stanowić zwerbalizowanego aktu woli w postaci jednego (odrębnego) dokumentu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Domańska, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 1546/11 w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi na rzecz A. K. kwotę 4.367 (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (dalej jako: "WSA") w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1546/11, oddalił skargę A. K. (dalej: "Skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (dalej: "Dyrektor IS") z dnia 31 października 2011 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm., dalej: "p.p.s.a.").

Z uzasadnienia wyroku WSA wynika, że w dniu 23 grudnia 2002 r., skarżący nabył nieruchomość o pow. 1.721 m2, położoną w L. przy ul. [...] za kwotę 20.000 zł. W dniu 2 lutego 2005 r. Skarżący sprzedał tę działkę o powierzchni gruntu 14 arów 52 m2 za kwotę 200.000 zł.

Decyzją z dnia 27 lipca 2011 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego L. (dalej: "Naczelnik US") określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że na podstawie analiz umów kupna - sprzedaży nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach ustalono, że w okresie 2002 - 2010 Skarżący dokonał 42 transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości, ewentualnie udziału w tych nieruchomościach. Z powyższego organ wywiódł, że Skarżący we wskazanym wyżej okresie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, za czym przemawia również powtarzalność (cykliczność) działań Skarżącego na rynku nieruchomości, co potwierdza stały zawodowy ich charakter. Ponadto organ ustalił również, że Skarżący osiągał przychód z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w L., przy ul. [...] i ul. [...], a także urządzeń technicznych i mebli biurowych do dnia 31 października 2005 r. Zarządzaniem tych nieruchomości zajmowała się spółka z o.o. "K." w L., w której Skarżący pełnił funkcję prezesa zarządu.

Po rozpatrzeniu odwołania Skarżącego od powyższej decyzji Dyrektor IS utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał w pierwszej kolejności, że dokument ustanawiający pełnomocnika winien być przedłożony do akt sprawy, w której następuje umocowanie danego pełnomocnika. W niniejszej sprawie załączenie pełnomocnictwa ogólnego do akt kontroli podatkowej nie stanowi na podstawie art. 137 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: "o.p.") zgłoszenia pełnomocnika do udziału w postępowaniu podatkowym, jeżeli zostanie ono następnie wszczęte w stosunku do kontrolowanego uprzednio podatnika, bowiem, zdaniem organu, postępowanie kontrolne i postępowanie podatkowe to dwa różne, odrębnie umocowane postępowania prawne, których nie można utożsamiać, pomimo iż dotyczyć mogą tych samych zobowiązań podatkowych. Następnie Dyrektor IS stwierdził, że Naczelnik US poinformował Skarżącego w zakresie przepisów dotyczących wszczynania postępowań podatkowych oraz udzielania pełnomocnictwa i obowiązku złożenia do akt danej sprawy dokumentu stwierdzającego ustanowienie takiego pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową. W związku z tym Dyrektor IS stwierdził, że organy podatkowe zasadnie przyjęły w niniejszej sprawie, że Skarżący działał osobiście bez pełnomocnika.

Następnie Dyrektor IS podniósł, że w odniesieniu do przepisów prawa materialnego istotę problemu w niniejszej sprawie stanowi zasadność zakwalifikowania Skarżącego do kręgu podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Organ wskazał, że po uzyskaniu informacji od poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta w L. odnośnie przeznaczenia jej na budowę domu rodzinnego twierdzenia Skarżącego nie potwierdziły się, co podważyło ich wiarygodność a także prawdziwość argumentacji dotyczącej przeznaczenia wspomnianej nieruchomości. Ponadto odnosząc się do twierdzeń Skarżącego o zamiarze przeznaczenia uzyskanego przychodu ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, Dyrektor IS wskazał, że sprzedaż spornej nieruchomości rodziła obowiązki (złożenie deklaracji PIT-23), których Skarżący nie dopełnił, tym samym nie zakwalifikował tej nieruchomości do źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.

Dyrektor IS podniósł, że z przeprowadzonego postępowania podatkowego jednoznacznie wynika, iż działania Skarżącego związane z obrotem nieruchomościami i ich zarządzaniem wypełniają dyspozycję definicji działalności gospodarczej, bowiem dokonując tak wielu transakcji zakupu/sprzedaży nieruchomości, jak również wynajmu tych nieruchomości Skarżący stał się profesjonalistą w tym zakresie działającym w celach zarobkowych.

Końcowo, organ, odnosząc się do kwestii wynajmu nieruchomości oraz ruchomości wskazał, że przychody osiągnięte przez Skarżącego w 2005 r. z wynajmu wspomnianych wyżej nieruchomości i ruchomości stanowią przychody z działalności gospodarczej nie są zaś najmem wykonywanym prywatnie.

W skardze do WSA Skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie:

1) art. 136 i art. 145 § 2 o.p. - w zakresie dotyczącym pełnomocnika, a także zasad ogólnych ordynacji podatkowej sprecyzowanych w art. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »