Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.03.2015

Pełne odliczenie VAT od samochodu. Jak szczegółowa powinna być ewidencja?

Z uzasadnienia: Możliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu dla całej trasy z punktami pośrednimi. Niemniej jednak w rubryce dotyczącej opisu trasy (skąd - dokąd) powinien się znaleźć dokładny opis tej trasy ze wskazaniem adresów punktów pośrednich np. poczty, sklepów czy urzędów, a w rubryce "cel wyjazdu" powinien być wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, cel wyjazdu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska Sędziowie WSA Jarosław Szaro SO del. Piotr Popek / spr./ Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 lutego 2015 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w K. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

"A" Spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Skarżąca) w dniu 2 maja 2014 r. zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokonywania wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu.

Spółka przedstawiła następujący hipotetyczny stan faktyczny: w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wykorzystywać samochody, które zostaną uznane za wykorzystywane wyłącznie do jej działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa o VAT). Niektóre z tych samochodów w ciągu jednego dnia będą pokonywały bardzo krótkie odległości, np. w celu przejazdu do sklepu, w celu zakupu materiałów biurowych, przejazdu do urzędu, na pocztę. Poszczególny samochód w ciągu każdego dnia będzie wykonywał nawet po kilkadziesiąt tego typu przejazdów, a powrót nastąpi dopiero pod koniec danego dnia.

W przedstawionym w stanie faktycznym Spółka zadała pytanie: czy ewidencję przebiegu pojazdu określoną w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT będzie można uznać za prowadzoną prawidłowo, jeżeli dla samochodu wykonującego bardzo wiele krótkich przejazdów dzienni, w w/w ewidencji zostanie wprowadzony jeden wpis obejmujący opis trasy oznaczony np. "K-K", łączny cel wyjazdu oraz pozostałe dane określone w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT?

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 86a ust. 7 pkt 7 ustawy o VAT w ewidencji przebiegu pojazdu umieszcza się "wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu". Uważa pytająca, że za jednokrotne wykorzystanie pojazdu można uznać wyjazd w kilka różnych miejsc w obrębie jednego dnia, do momentu, w którym pojazd ten przestanie być używany przez osobę nim kierującą. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w takim przypadku wystarczającym będzie wprowadzenie do ewidencji przebiegu pojazdu tylko jednego wpisu, obejmującego opis trasy oznaczonej miejscowością wyjazdu i powrotu, łącznym celem wyjazdu oraz pozostałymi danymi określonymi w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej upoważniony w tym zakresie przez Ministra Finansów interpretacją indywidualną z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Zdaniem interpretatora zapis w ewidencji przebiegu pojazdu z punktu widzenia potwierdzenia wykorzystania pojazdu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika nie powinien wzbudzać wątpliwości. Dlatego dla samochodu wykonującego w danym dniu bardzo wiele krótkich przejazdów, w ewidencji przebiegu pojazdu należy dla każdej trasy dokonać odrębnych wpisów. Nie można uznać wyjazdu w kilka różnych miejsc, w obrębie jednego dnia, do momentu, w którym pojazd przestanie być używany przez osobę nim kierującą, za jednorazowe wykorzystanie tego pojazdu. Zapis dotyczący opisu trasy i celu wyjazdu powinien być na tyle szczegółowy by zapewnić rzetelność prowadzonej ewidencji, zatem konieczne jest dokonanie odrębnego wpisu każdej trasy przejazdu pojazdu przez oznaczenie celu wyjazdu oraz opisu trasy wyjazdu (np. poprzez wskazanie adresu sklepu, urzędu czy poczty) z uwzględnieniem pozostałych elementów określonych w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa interpretator w wyniku ponownej analizy sprawy stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej interpretacji.

Skargę od opisanej wyżej interpretacji indywidualnej z dnia [...] sierpnia 2014 r. wywiodła Spółka "A" Sp. z o.o. z siedzibą w K.

W skardze zarzuciła naruszenie następujących przepisów prawa:

1) art. 86a ust. 7 ustawy o VAT poprzez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na uznaniu, że w sytuacji, gdy podczas pokonywania jednej trasy pojazd pokona bardzo wiele krótkich przejazdów konieczne jest dokonywanie odrębnego wpisu dla każdego przejazdu w ramach jednej trasy, podczas gdy w ocenie Skarżącego w takim przypadku można mówić o jednej trasie i jednym wpisie w ewidencji pojazdu,

2) art. 86a ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT poprzez jego błędną wykładnię w kontekście oceny kiedy pojazd samochodowy wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej, polegającą na położeniu nacisku wyłącznie na treść ewidencji przebiegu pojazdu i pominięciu całkowicie kwestii związanych ze sposobem wykorzystania samochodów przez podatnika, podczas gdy oba dokumenty (zasady użytkowania samochodów i ewidencja) łącznie mają wskazywać na brak użytku prywatnego, powinny zatem być łącznie oceniane przez organ podatkowy,

3) art. 14b § 1, art. 120, art. 121 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: Ordynacja) poprzez błędną ocenę prawną stanu faktycznego, pominięcie istotnych okoliczności stanu faktycznego oraz uznanie stanowiska przedstawionego we wniosku za nieprawidłowe.

Wywodząc powyższe uchybienia prawa materialnego i procesowego Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi Spółka zgodziła się ze stanowiskiem interpretatora, że zapis w ewidencji przebiegu pojazdów nie powinien wzbudzać wątpliwości, niemniej jednak uważa, że ocenie powinna podlegać całość informacji zawartych w ewidencji we wszystkich jej rubrykach i to łącznie z zasadami użytkowania samochodu ustalonymi przez podatnika np. w formie regulaminu. Skarżąca z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »