Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.03.2013

PCC: Deklaracja złożona po terminie a zastosowanie stawki sankcyjnej

Posługując się argumentum a minori ad maius przyjąć należy, iż skoro w toku postępowania kontrolnego wyłączona jest możliwość ingerencji podatnika w wysokość zobowiązania podatkowego poprzez składanie korekt, to tym bardziej nie ma on możliwości skutecznego złożenia samej deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą. Zatem, stawka określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA (del.) Beata Cieloch, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2011 r. sygn. akt I SA/Go 1171/10 w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 20 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od J. T. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Z. kwotę 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z 13 stycznia 2011 r., I SA/Go 1171/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę J. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z 20 września 2010 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki. Z przyjętego przez Sąd pierwszej instancji stanu faktycznego wynika, że w dniu 22 maja 2009 r. organy kontroli skarbowej wszczęły wobec skarżącego postępowanie kontrolne obejmujące swoim zakresem m.in. źródła przychodu, wartość poniesionych wydatków oraz zgromadzonego w 2007 r. mienia, jak również prawidłowość opodatkowania czynności cywilnoprawnych w kontrolowanym okresie. W dniu 5 czerwca 2009 r. skarżący złożył deklarację PCC od umowy pożyczki z 7 maja 2007 r. na kwotę 380.000 zł. W tym samym dniu, tj. 5 czerwca 2009 r. na konto Urzędu Skarbowego w G. skarżący uiścił kwotę 7.600 zł wskazując, że jest to podatek od czynności cywilnoprawnej według 2% stawki podatku. Na fakt zawarcia umowy pożyczki w dniu 7 maja 2007 r. skarżący powołał się przed organem kontroli 16 czerwca 2009 r. w oświadczeniu o przychodach uzyskanych w 2007 r.

Decyzją z 29 czerwca 2010 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Z. określił skarżącemu zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76.000 zł. Organ uznał, że w związku z powołaniem się przez skarżącego na fakt zawarcia umowy pożyczki z 7 maja 2007 r. dopiero w toku postępowania kontrolnego zastosowanie znajdzie 20% sankcyjna stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynikająca z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.), dalej: "u.p.c.c." Wskazaną na wstępie decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Z. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim podatnik zarzucił decyzji naruszenie prawa materialnego - art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. polegające na jego błędnej wykładni i niewłaściwym zastosowaniu, co doprowadziło do nieuprawnionego objęcia skarżącego sankcyjną stawką podatku od czynności cywilnoprawnych oraz naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj.:

- naruszenie art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej: "O.p.", polegające na nie rozpoznaniu istoty niniejszej sprawy,

- art. 121 § 1 i art. 122 O.p. poprzez nie odniesienie się do merytorycznych zarzutów podnoszonych przez skarżącego w toku postępowania, w szczególności dotyczących wadliwości dokonanej wykładni i subsumpcji art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c., co w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego nałożenia na stronę sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych,

- art. 187 § 1 O.p., polegające na rozpoznaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego w sposób wybiórczy, albowiem zaskarżona decyzja całkowicie pomija podnoszone wyraźnie przez skarżącego twierdzenie o zapłacie podatku, a w konsekwencji twierdzenie o niewłaściwym zastosowaniu art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c w sytuacji, gdy podatek został zapłacony,

- art. 191 O.p. polegające na błędnym przyjęciu, iż spełnione zostały wszystkie konieczne przesłanki zastosowania stawki sankcyjnej uregulowanej w art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c, podczas gdy skarżący wykazał jednoznacznie, iż okoliczność taka nie miała faktycznie miejsca,

- art. 210 § 4 O.p., polegające na pominięciu w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji najbardziej istotnej kwestii interpretacji i stosowanie art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c., co jednoznacznie stanowi naruszenie obowiązku dokładnego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, w szczególności poprzez wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, oraz wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po zbadaniu skargi uznał, że objęta przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej decyzja nie narusza prawa. Sąd uznał, że w niespornym stanie faktycznym sprawy rozważyć należało, czy skarżący mógł w dniu 5 czerwca 2009 r. skutecznie złożyć deklarację PCC-3, a w konsekwencji czy podatek obliczony według stawki 2% został przez skarżącego uiszczony we właściwej wysokości. Sąd zauważył, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. w przypadku zwartej przez skarżącego umowy pożyczki miało to miejsce w dniu 7 maja 2007 r., a podatek winien zostać wpłacony w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 2%. Jeżeli jednak przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego - podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony, wówczas w myśl art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. stawka podatku wynosi 20 %.

W ocenie Sądu pierwszej instancji celem art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. było utrudnienie obchodzenia prawa podatkowego w zakresie dochodów ze źródeł nieujawnionych. Stawka określona w tym przepisie ma zatem zastosowanie, gdy należny podatek od czynności cywilnoprawnej nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki. Organ uprawniony jest przy tym do zastosowania podwyższonej stawki po upływie 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego, a więc od chwili zawarcia umowy), a zatem po niedopełnieniu przez podatnika przewidzianych w ustawie obowiązków z art. 10 ust. 1 u.p.c..c.

Wbrew stanowis...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »