Parkowanie pod domem pracownika a 100% odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy w związku z garażowaniem samochodów w miejscu zamieszkania pracowników powstaje po stronie pracodawcy obowiązek rozpoznania podatku VAT z tytułu świadczeń nieodpłatnych w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i czy ulega ograniczeniu uprawnienie podatnika do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z użytkowaniem tych samochodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 marca 2017 r. r. (data wpływu 21 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 18 maja 2017 r.) oraz pismem z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu 18 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w związku z praktyką garażowania samochodów w miejscu zamieszkania pracowników oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki dotyczące samochodów, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 i ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w związku z praktyką garażowania samochodów w miejscu zamieszkania pracowników oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki dotyczące samochodów, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 i ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 18 kwietnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, w dniu 18 maja 2017 r. o adres elektroniczny do doręczeń oraz w dniu 18 maja 2017 r. o potwierdzenie uiszczenia dodatkowej, należnej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego towarów. Użytkuje na podstawie umowy najmu długoterminowego samochody opisane w art. 86a ust. 4 pkt 2) i ust. 9 pkt 2) ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponieważ kierowcy rozpoczynają pracę o różnych godzinach i niejednokrotnie zamieszkują w odległości kilkunastu kilometrów od siedziby pracodawcy, co więcej miejsca rozpoczęcia załadunku niejednokrotnie znajdują się bliżej miejsca zamieszkania kierowcy niż siedziby pracodawcy, w celu usprawnienia pracy przedsiębiorstwa pracodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą samochody są garażowane w miejscu zamieszkania pracownika - kierowcy. Kierowcy nie obsługują stałych tras (zlecenia są one pozyskiwane na bieżąco z krótkim wyprzedzeniem czasowym), więc niejednokrotnie konieczność dojazdu kierowcy do siedziby pracodawcy po samochód i dopiero następnie dojazd samochodem do klienta uniemożliwiłby przyjęcie wskazanego zlecenia, bo nie zdążono by na wyznaczoną godzinę załadunku. Garażowanie samochodu pod domem kierowcy zwiększa jego dyspozycyjność, a tym samym dyspozycyjność przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W okresach urlopowych pracownik nie ma możliwości takiego garażowania samochodu. Użytek prywatny samochodów jest zakazany. Zasady parkowania i użytkowania samochodów ustalone są w regulacjach wewnętrznych pracodawcy (regulamin użytkowania samochodów służbowych).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że wszystkie samochody, o których mowa w opisie stanu faktycznego posiadają badanie techniczne potwierdzające spełnianie przez nich warunków opisanych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisaną praktyką garażowania samochodów w miejscu zamieszkania pracowników powstaje po stronie pracodawcy obowiązek rozpoznania podatku VAT z tytułu świadczeń nieodpłatnych w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i czy ulega ograniczeniu uprawnienie podatnika do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z użytkowaniem tych samochodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opisaną praktyką garażowania samochodów w miejscu zamieszkania pracowników nie powstaje po stronie pracodawcy obowiązek rozpoznania podatku VAT z tytułu świadczeń nieodpłatnych, nie ulega także ograniczeniu prawo podatnika do pełnego odliczenia podatku VAT od kosztów związanych zużytkowaniem tego samochodu.

W uzasadnieniu własnego stanowiska dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca wskazał, że: „Dla rozstrzygnięcia wątpliwości podatnika konieczne jest więc ustalenie, czy garażowane samochodów w miejscu zamieszkania pracownika wiąże się wyłącznie z realizacją obowiązków służbowych, czy też pracownik ma możliwość wykorzystania samochodu dla celów prywatnych. Przychód powstanie tylko w odniesieniu do ostatniej sytuacji, tzn. gdy pracownik ma możliwość wykorzystania samochodu do celów prywatnych.

Brak będzie przychodu pracownika w sytuacji, gdy samochód jest wykorzystywany przez pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą na rzecz pracodawcy. Przydzielenie samochodu służbowego wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku służbowego o ile samochód ten jest wykorzystywany w celach służbowych. Pracownicy są kierowcami, więc nie można mieć wątpliwości, Że samochód przydzielono im w celu realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego garażowanie samochodów w miejscu zamieszkania kierowców służy zaspokojeniu potrzeb pracodawcy w zakresie zwiększonej dyspozycyjności na gruncie oferowanych przez pracodawcę usług. W konsekwencji przejazdy z miejsca pracy do miejsca parkowania i odwrotnie nie będą skutkowały powstaniem przychodu ze stosunku pracy.

Przejazdy te należy bowiem uznać za realizację celu służbowego jakim jest utrzymanie gotowości do użytkowania samochodów w celu służbowym. Z kolei parkowanie służbowego pojazdu samochodowego w miejscu wskazanym przez pracodawcę ma na celu ułatwienie wykorzystania pojazdu w celach służbowych.

Nie bez znaczenia jest także okoliczność, że zagadnienie nie dotyczy samochodów osobowych, ale samochodów wielozadaniowych.

Z tego względu w przedmiotowym przypadku należy uznać, iż parkowanie w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika i przejazdy z oraz do miejsca parkowania nie będą skutkowały powstaniem przychodu u pracownika. Parkowanie oraz przedmiotowe przejazdy stanowią bowiem realizację zadań służbowych oraz mają na celu zwiększenie gotowości do służbowego użytkowania pojazdu w konsekwencji osiągania przychodu dla wnioskodawcy.

W ocenie wnioskodawcy u jej pracowników nie powstanie przychód z tytułu korzystania lub potencjalnego wykorzystania dla celów prywatnych pojazdów samochodowych w związku z ich garażowaniem w miejscu zamieszkania pracownika. Opisane używanie samochodów służbowych służy wyłącznie celom związanym zrealizowaniem zadań pracowniczych (zadań służbowych). Tym samym bezpodstawnym byłoby także stwierdzenie, że w takiej sytuacji następuje przysporzenie majątkowe dla pracownika w postaci nieodpłatnego świadczenia”.

Z tych samych względów, jak opisane powyżej w odniesieniu do zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych w ocenie Wnioskodawcy nie dochodzi do nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W szczególności podatnik nie jest zobowiązany do rozpoznania podatku od towarów i usług od tych świadczeń.

Uznanie, że dochodzi do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz pracownika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest niemożliwe w kontekście tego, iż w świetle regulacji obowiązujących u podatnika oraz cech fizycznych pojazdów nie jest możliwe wykorzystywanie pojazdów do celów prywatnych. A sam fakt, iż samochody są garażowane pod domem pracownika nie służy prywatnym celom pracowników, ale jak wskazano powyżej jest związane z charakterem prowadzonej działalności i służy pełnemu i efektywnemu wykorzystaniu taboru transportowego i zwiększeniu dochodowości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko potwierdzają: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2015 r. I SA/Po 1203/14; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r. III SA/Wa 3275/14; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 r. I SA/Wr 1706/15.

Odnosząc się do kwestii zachowania prawa do pełnego odliczenia VAT wskazać należy, że pytanie dotyczy samochodów, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2) ustawy o podatku od towarów i usług, a więc takich, które zostały uznane przez ustawodawcę za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, ponieważ ich konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. W tej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje zawsze uprawnienie do pełnego odliczenia VAT w związku z eksploatacją tych pojazdów w oparciu o art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3, 4, i 9. Niezależnie od tego, jak wskazano powyżej opisane garażowanie samochodów pod domem nie stanowi świadczenia na rzecz pracownika, nie zachodzi więc wykorzystywanie samochodu do celów nie związanych z działalnością gospodarczą. Gdyby nawet uznać (czemu Wnioskodawca zaprzecza), że dochodzi o ovatowanego świadczenia na rzecz pracowników to nadal samochód wykorzystywany jest wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca ma pełne prawo do odliczenia całości podatku od towarów i usług związanych z wykorzystywaniem samochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »