Pakiety medyczne a przychód pracownika

Z uzasadnienia: Nie jest też dopuszczalne, aby po uznaniu za podlegające opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia polegającego na otrzymaniu prawa skorzystania z określonej opieki medycznej opodatkowaniu podlegała jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usługi medycznej. Z tych powodów zagwarantowane pakietem medycznym prawo do korzystania z wchodzących w jego skład usług medycznych nie jest pozostawieniem tych usług do dyspozycji w rozumieniu (odpowiedniej części) art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.; otrzymanym (nieodpłatnym) świadczeniem jest już bowiem uprawniona zakupem pakietu możliwość wykorzystania tych usług.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Romała (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski, Sędzia WSA Irena Wesołowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Szymańska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 listopada 2012 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Wnioskiem z dnia 31stycznia 2012 r. "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. - dalej jako "Spółka", wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, że jest stroną umowy o świadczenie usług profilaktycznej opieki medycznej, na podstawie której finansuje wybranej grupie pracowników oraz członkom ich rodzin określone usługi medyczne (tzw. pakiety medyczne) świadczone przez placówkę medyczną. Postanowienia umowy przewidują, że usługi centrum medycznego będą świadczone na rzecz uprawnionych osób (pracowników oraz członków ich rodzin) w ramach jednego z dwóch pakietów: podstawowego lub rozszerzonego. Usługi medyczne świadczone w ramach każdego z tych pakietów obejmują zarówno świadczenia obowiązkowe, tj. takie, które Spółka (jako pracodawca) obowiązana jest zapewniać pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy (tzw. medycyna pracy), jak również świadczenia nieobowiązkowe, wykraczające poza zakres świadczeń przysługujących pracownikom w ramach tzw. medycyny pracy. W kręgu ww. osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki medycznej są osoby, których dane personalne (imię i nazwisko) zawiera wykaz stanowiący załącznik do umowy (wykaz ten jest okresowo aktualizowany przez Spółkę). Objęcie pracownika opieką medyczną przewidzianą w umowie odbywa się na warunkach dobrowolności, tzn. pracownik Spółki może w dowolnym czasie zgłosić się do objęcia go opieką medyczną lub też zrezygnować z usług oferowanych przez centrum medyczne. Centrum medyczne nie sporządza na rzecz Spółki szczegółowego wykazu świadczeń, z których faktycznie (rzeczywiście) skorzystali pracownicy i członkowie ich rodzin objęci opieką medyczną.

Następnie wnioskodawczyni podała, że zgodnie z brzmieniem umowy obowiązującym w okresie od 13 lutego 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. wynagrodzenie należne centrum medycznemu z tytułu realizacji umowy było określone w formie zryczałtowanej, uzależnionej od liczby osób uprawnionych do korzystania z opieki medycznej oferowanej przez centrum medyczne na podstawie umowy. Miesięczne wynagrodzenie centrum medycznego określane było wówczas wyłącznie w oparciu o właściwy przedział ilościowy osób objętych opieką medyczną. Wynagrodzenie to nie było zatem w tym okresie ustalane wprost proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do korzystania z usług centrum medycznego. Postanowienia umowy obowiązujące w ww. okresie nie wyodrębniały wartości obowiązkowych i nieobowiązkowych świadczeń medycznych, w związku z czym z kwoty należności za usługi medyczne, wykazanej przez centrum medyczne na fakturze wystawianej na rzecz Spółki, nie wynikało, jaka część kwoty wynagrodzenia należnego centrum medycznemu przypada na obowiązkowe świadczenia medyczne, a jaka na świadczenia nieobowiązkowe i to w odniesieniu zarówno do całości kwoty, jak i jej części przypadającej na określonego pracownika.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób Spółka, jako płatnik, powinna ustalić wysokość przychodu powstałego po stronie poszczególnych jej pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych, zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.) - dalej jako "u.p.d.o.f."?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawczyni podała, że w opisanym stanie faktycznym nie ma możliwości ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez poszczególnych jej pracowników na podstawie ww. przepisu, a tym samym - rozpoznanie przychodu uzyskanego przez pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie była ona obowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu uzyskania przez pracowników (oraz członków ich rodzin) nieodpłatnych świadczeń medycznych.

W ocenie Spółki w przedmiotowym przypadku po stronie pracowników nie doszło do powstania przychodu z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń, gdyż w przedstawionym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie, czy poszczególni pracownicy faktycznie skorzystali z usług centrum medycznego przewidzianych w umowie (a zatem, czy otrzymali oni nieodpłatne świadczenie), ani w jakim zakresie z usług tych skorzystali. Ponadto, nawet gdyby uznać, że u pracowników powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń (co w opinii wnioskodawczyni jest nieprawidłowe z uwagi na brak możliwości ustalenia, czy określony pracownik w ogóle skorzystał z przedmiotowych usług medycznych, a zatem, czy faktycznie doszło u niego do otrzymania nieodpłatnego świadczenia), to i tak nie jest możliwe obliczenie wartości tych świadczeń wg zasad określonych w przepisach art. 11 ust. 2a (w szczególności pkt 2 i 4) u.p.d.o.f. We wniosku wskazano, że na podstawie postanowień umowy nie było możliwe wyodrębnienie, jaka część wynagrodzenia należnego centrum medycznemu za usługi świadczone dla pracowników przypada na świadczenia obowiązkowe dla konkretnego pracownika, a jaka na świadczenia nieobowiązkowe, w odniesieniu zarówno do całości kwoty, jak i jej części przypadającej na określonego pracownika. Tym samym ryczałtowa kwota wynagrodzenia należnego centrum medycznemu z tytułu przedmiotowych usług dotyczyła zarówno świadczeń, do których zapewniania Spółka jako pracodawca była obowiązana na podstawie przepisów prawa pracy i które z tego powodu nie stanowiły przychodu pracownika ze stosunku pracy, jak i świadczeń nieobowiązkowych, do których zapewniania Spółka nie była zobligowana i które mogłyby potencjalnie stanowić przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń w sytuacji ich faktycznego otrzymania przez tego pracownika. Wobec powyższego, w opisanym stanie faktycznym nie było możliwe ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia udostępnionego pracownikom Spółki (oraz członkom ich rodzin) w oparciu o regulację art. 11 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f., tj. na podstawie ceny zakupu usługi medycznej nabytej przez Spółkę od centrum medycznego.

Zdaniem wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie nie było również możliwe ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia w oparciu o przepis art. 11 ust. 2a pkt 4 u.p.d.o.f., tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Pismem z dnia 4 maja 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej, działający z upoważnienia Ministra Finansów, stwierdził, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ administracji, opierając się na treści art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, 2, 2a i 2b oraz art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., wskazał, że do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które pracownik uzyskał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zdaniem organu do nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy zatem również objęcie pracownika opieką medyczną opłaconą przez pracodawcę, a w zasadzie wartość tego świadczenia przypadającą na pracownika. Organ podał, że w sytuacji, gdy świadczeniem objęty jest również członek rodziny pracownika, to wartość tego świadczenia również stanowić będzie przychód ze stosunku pracy, gdyż świadczenie to związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. Minister Finansów zwrócił przy tym uwagę, że gdyby nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy, członek rodziny nie otrzymałby tego świadczenia.

W dalszej części uzasadnienia organ administracji podniósł, że zgodnie z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) - dalej jako "Kodeks pracy", wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Stąd, w przypadku zakupu przez pracodawcę usług polegających na wykonaniu wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w sytuacji zakupu przez pracodawcę pakietu usług medycznych dla swoich pracowników dotyczących np. wykonania wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich, a także dobrowolnych usług medycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym - na zasadach określonych w art. 32 w zw. z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. - podlegać będzie jedynie wartość pieniężna tej części otrzymanego świadczenia (część opłaty), która przypada na dobrowolne usługi medyczne.

Minister Finansów podkreślił, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika czy też członka rodziny z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika i jego rodzinę prawa do korzystania z pakietu świadczeń zdrowotnych (o określonej wartości pieniężnej). Objęcie pracownika i członków jego rodziny nieobowiązkową opieką medyczną, której koszty ponosi pracodawca, stanowi nieodpłatne świadczenie, którego wartość ustala się wg cen jego zakupu, stosownie do art. 11 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f.

Na potwierdzenie słuszności zaprezentowanego stanowiska organ administracji wskazał na uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r. sygn. akt II FPS 1/10 oraz uchwałę poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r. sygn. akt II FPS 7/10, w których przesądzono jednoznacznie, że nieodpłatne świadczenie to już samo zagwarantowanie pracownikowi i innym uprawnionym osobom możliwości skorzystania z uprawnienia. Ponadto w uchwale z dnia 24 października 2011 r. wyjaśniono, że zagwarantowane wykupionym pakietem medycznym prawo do skorzystania z wchodzących w jego skład usług medycznych nie jest postawieniem tych usług do dyspozycji w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., bowiem otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem jest już uprawniona zakupem pakietu możliwość skorzystania z tych usług. O powstaniu przychodu nie decyduje natomiast okoliczność faktycznego skorzystania ze świadczenia.

Zdaniem Ministra Finansów ryczałtowy sposób opłacania przez pracod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »