Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artykuły: Dzia豉lno嗆 gospodarcza

22.12.2009

Orzecznictwo: Obowi您ek zg這szenia wniosku o upad這嗆 sp馧ki kapita這wej

Fakt wszcz璚ia i nie zako鎍zenia post瘼owania uk豉dowego nie zwalnia cz這nk闚 zarzadu sp馧ki z o.o. z obowi您ku zg這szenia wniosku o jej upad這嗆, je瞠li w toku post瘼owania uk豉dowego wyst徙i ustawowe przes豉nkmi postawienia d逝積ika, tj. sp馧ki kapitalowej, w stan upad這軼i.

Sentencja

Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Gliwicach w sk豉dzie nast瘼uj帷ym: Przewodnicz帷y S璠zia NSA Ewa Madej, S璠ziowie WSA Teresa Randak, Krzysztof Winiarski (spr.), Protokolant Anna Bartkowiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi J. F. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od os鏏 fizycznych oddala skarg

Uzasadnienie

Decyzj z dnia [...] r. nr [...] Naczelnik Urz璠u Skarbowego w C. orzek o solidarnej odpowiedzialno軼i J. F., jako osoby trzeciej - by貫go Prezesa Zarz康u A Sp馧ki z o.o. (z M. S. - in. cz這nkiem zarz康u tej sp馧ki) za zaleg這軼i podatkowe wymienionej sp馧ki, jako p豉tnika z tytu逝 pobranego, a niewp豉conego podatku dochodowego od os鏏 fizycznych od dokonanych wp豉t w miesi帷u grudniu 2002 r. w wysoko軼i [...] z. wraz z odsetkami za zw這k - od dnia powstania zaleg這軼i do dnia wydania decyzji w kwocie [...] z. oraz koszty egzekucyjne w wysoko軼i [...] z.

Od decyzji tej J. F. odwo豉 si, zarzucaj帷 jej naruszenie art. 116 Ordynacji podatkowej przez przyj璚ie, 瞠 odwo逝j帷y si we w豉軼iwym czasie nie z這篡 wniosku o upad這嗆 sp馧ki A, wnosz帷 jednocze郾ie o uchylenie zaskar穎nej decyzji oraz o umorzenie post瘼owania.

W uzasadnieniu odwo豉nia strona wskaza豉, i jej zdaniem terminem w豉軼iwym do zg這szenia upad這軼i sp馧ki A by 11 czerwca 2003 r. Nadmieni豉, 瞠 we w豉軼iwym czasie wszcz皻o post瘼owanie zapobiegaj帷e upad這軼i. Ustalaj帷 "czas w豉軼iwy do og這szenia upad這軼i" - zdaniem strony - organ podatkowy nie uwzgl璠ni dzia豉 zarz康u sp馧ki zmierzaj帷ych do zapobie瞠nia upad這軼i. Dowodem tego mia這 by sporz康zenie bilansu na dzie 19 maja 2000 r., a nast瘼nie w dniu 31 maja 2000 r. z這瞠nie wniosku o otwarcie post瘼owania uk豉dowego, kt鏎e nast瘼nie zosta這 otwarte postanowieniem S康u z dnia 8 listopada 2000 r., a zatwierdzone w dniu 24 kwietnia 2001 r. Strona stwierdzi豉, 瞠 wg organu podatkowego z bilansu wynika stan zagro瞠nia sp馧ki, nie obliguj帷y zarz康u do zg這szenia wniosku o upad這嗆. Z tych te wzgl璠闚 zarz康 sp馧ki, d捫帷 do jej ratowania, nie zg這si wniosku o upad這嗆, lecz wybra alternatywne rozwi您anie w postaci wniosku o otwarcie post瘼owania uk豉dowego. Zdaniem strony czas z這瞠nia wniosku o otwarcie post瘼owania uk豉dowego jest "czasem w豉軼iwym", co potwierdza otwarcie i zatwierdzenie uk豉du przez S康.

Strona nadto zarzuci豉, 瞠 organ pierwszej instancji pomin掖 w decyzji unormowanie art. 15 § 2 prawa o post瘼owaniu uk豉dowym - Rozporz康zenia Prezydenta RP z dnia 24 pa寮ziernika 1934 r., kt鏎y stanowi, 瞠 od daty otwarcia post瘼owania uk豉dowego do czasu prawomocnego rozstrzygni璚ia co do uk豉du lub umorzenia post瘼owania, nie mo瞠 by og這szona upad這嗆 d逝積ika. Z regulacji tej strona wywiod豉 wniosek, 瞠 w trakcie realizacji post瘼owania uk豉dowego nie by這 mo磧iwe z這瞠nie przez ni wniosku o upad這嗆 sp馧ki. Wniosek taki zosta przez stron z這穎ny, gdy pozwala造 mu na to przepisy prawa.

Strona podnios豉 te, 瞠 w stosunku do niej nie zosta這 wszcz皻e post瘼owanie, o kt鏎ym mowa w art. 17(1) i nas. Prawa upad這軼iowego, tj. nie orzeczono wobec niej zakazu pe軟ienia funkcji reprezentanta lub pe軟omocnika przedsi瑿iorcy.

Podatnik nie zgodzi si te z twierdzeniem organu, 瞠 egzekucja prowadzona z maj徠ku sp馧ki okaza豉 si nieskuteczna, poniewa maj徠ek sp馧ki zosta spieni篹ony, natomiast zarz康 sp馧ki nie mia wp造wu na ceny sprzeda篡 tego maj徠ku i koszty post瘼owania upad這軼iowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzj z dnia [...] r. nr [...] utrzyma w mocy rozstrzygni璚ie organu podatkowego pierwszej instancji.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwo豉wczy stwierdzi, 瞠 zgodnie z art. 127 ustawy Ordynacja podatkowa, wyra瘸j帷ym zasad dwuinstancyjno軼i, nie jest zwi您any tre軼i odwo豉nia, w zwi您ku z czym w post瘼owaniu odwo豉wczym rozpatrzeniu podlega sprawa w ca造m zakresie, a nie tylko zaistnia貫 w niej kwestie sporne. Przedmiotem orzekania w niniejszej sprawie jest solidarna odpowiedzialno嗆 podatkowa osoby trzeciej - cz這nka zarz康u sp馧ki z o.o. za zaleg這軼i podatkowe tej sp馧ki. Organ przywo豉 tu tre嗆 art. 107 Ordynacji podatkowej, odnosz帷y si do odpowiedzialno軼i solidarnej osoby trzeciej z podatnikiem. W dalszej kolejno軼i powo豉 si na art. 116 O.p., w brzmieniu obowi您uj帷ym w 2003 r. Podkre郵ono, 瞠 stosownie do tego przepisu za zaleg這軼i podatkowe m.in. sp馧ki z ograniczon odpowiedzialno軼i odpowiadaj solidarnie ca造m swoim maj徠kiem cz這nkowie jej zarz康u, je瞠li egzekucja z maj徠ku sp馧ki okaza豉 si w ca這軼i lub w cz窷ci bezskuteczna, a cz這nek zarz康u nie wykaza, 瞠 we w豉軼iwym czasie zg這szono wniosek o og這szenie upad這軼i lub wszcz皻o post瘼owanie zapobiegaj帷e og這szeniu upad這軼i (post瘼owanie uk豉dowe) albo niezg這szenie wniosku o og這szenie upad這軼i lub niewszcz璚ie post瘼owania zapobiegaj帷ego og這szeniu upad這軼i (post瘼owania uk豉dowego) nast徙i這 bez jego winy i nie wskazuje mienia sp馧ki, z kt鏎ego egzekucja umo磧iwi zaspokojenie zaleg這軼i podatkowych sp馧ki w znacznej cz窷ci (art. 116 § 1). Wskazano r闚nie, 瞠 odpowiedzialno嗆 cz這nk闚 zarz康u, okre郵ona w § 1, obejmuje zaleg這軼i podatkowe z tytu逝 zobowi您a, kt鏎e powsta造 w czasie pe軟ienia przez nich obowi您k闚 cz這nka zarz康u (art. 116 § 2).

Powo逝j帷 si na orzecznictwo s康owe (wyrok NSA z dnia 6 marca 2003 r., sygn. akt SA/Bd 85/03) podkre郵ono, 瞠 organ podatkowy jest obowi您any wykaza jedynie okoliczno嗆 pe軟ienia obowi您k闚 cz這nka zarz康u, czasie powstania zobowi您ania podatkowego, kt鏎e przerodzi這 si w zaleg這嗆 podatkow sp馧ki oraz bezskuteczno嗆 egzekucji przeciwko sp馧ce, natomiast obowi您ek zaistnienia przes豉nek zwalniaj帷ych od odpowiedzialno軼i za cudze zobowi您ania podatkowe cz這nka zarz康u sp馧ki z o.o. ci捫y na tym cz這nku.

W dalszej cz窷ci uzasadnienia organ odwo豉wczy poni鏀, 瞠:

- zaleg這嗆 podatkowa sp馧ki A jest bezsporna, a termin p豉tno軼i zaleg貫j zaliczki na poczet podatku dochodowego przypada na dzie 20 stycznia 2003 r.,

- w okresie powstania zaleg這軼i podatkowej sp馧ki J. F. pe軟i funkcj cz這nka zarz康u tej sp馧ki (okoliczno軼i bezsporne),

- prowadzona z maj徠ku sp馧ki egzekucja okaza豉 si bezskuteczna, co stwierdzone zosta這 postanowieniem o umorzeniu post瘼owania egzekucyjnego oraz postanowieniem o stwierdzeniu, 瞠 egzekucja okaza豉 si bezskuteczna.

W zwi您ku z tym organ zaj掖 si ocen czy zosta豉 spe軟iona przes豉nka egzoneracyjna, tj. czy upad這嗆 zosta豉 zg這szona we w豉軼iwym czasie.

Ustalaj帷 znaczenie okre郵enia "we w豉軼iwym czasie" organ odwo豉wczy odwo豉 si do regulacji prawa upad這軼iowego, stwierdzaj帷, 瞠 (art. 1 § 1 i § 3) podmiot gospodarczy, kt鏎y zaprzesta p豉cenia d逝g闚 b璠zie uznany za upad貫go. Upad這嗆 ma miejsce r闚nie w闚czas, gdy maj徠ek podmiotu gospodarczego nie wystarcza na zaspokojenie d逝g闚. Za taki stan organ uzna stan niewyp豉calno軼i d逝積ika, tj. sytuacj maj徠kow, przy kt鏎ej d逝積ik nie jest w stanie trwale wype軟i swoich zobowi您a pieni篹nych, niezale積ie od tego czy jest to spowodowane nadmiernym zad逝瞠niem, czy te innymi przyczynami.

Podkre郵ono, 瞠 stosownie do art. 5 Prawa upad這軼iowego, nie p騧niej ni w terminie dw鏂h tygodni od zaprzestania p豉cenia d逝g闚 lub dnia, w kt鏎ym maj徠ek sp馧ki nie wystarcza na zaspokojenie d逝g闚 zarz康 sp馧ki winien z這篡 wniosek o jej upad這嗆.

Jednocze郾ie zwr鏂ono uwag, 瞠 w豉軼iwy czas na zg這szenie wniosku o upad這嗆 nast瘼uje z momentem, kiedy warto嗆 zobowi您a sp馧ki przekracza warto嗆 jej maj徠ku (wyrok NSA z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1287/05). Podstaw upad這軼i jest r闚nie trwa貫 zaprzestanie p豉cenia d逝g闚.

Organ przy tym zwr鏂i uwag na inne cele post瘼owania upad這軼iowego i uk豉dowego. Podkre郵i, 瞠 stosownie do art. 1 Rozporz康zenia Prezydenta RP z dnia 24 pa寮ziernika 1934 r. - Prawo o post瘼owaniu uk豉dowym (Dz. U. nr 93, poz. 836 ze zm.), post瘼owanie uk豉dowe jest post瘼owaniem prewencyjnym, ma s逝篡 umo磧iwieniu wywi您ania si przez d逝積ika ze swych zobowi您a, a w konsekwencji zapobie瞠niu upad這軼i. Organ zwr鏂i uwag, 瞠 czas w豉軼iwy do wszcz璚ia post瘼owania uk豉dowego, to czas w豉軼iwy ze wzgl璠u na ochron wierzycieli. Organ wyra幡ie przy tym zaznaczy, 瞠 wstrzymanie p豉tno軼i, uzasadniaj帷e otwarcie post瘼owania uk豉dowego, musi mie charakter kr鏒kotrwa造.

W kolejnym fragmencie uzasadnienia decyzji organ odwo豉wczy przybli篡 okoliczno軼i stanu faktycznego, dotycz帷e sytuacji finansowej sp馧ki A.

Wskazano, 瞠 z bilansu sporz康zonego na dzie 19 maja 2000 r. wynika這 zagro瞠nie sp馧ki niewyp豉calno軼i (aktywa jej wynosi造 w闚czas [...] z. w tym maj徠ek trwa造 - [...] z., nale積o軼i dochodzone w drodze s康owej - [...] z., zobowi您ania - [...] z., strata na dzia豉lno軼i gospodarczej - [...] z.).

Wobec powy窺zego sp馧ka A wyst徙i豉 z wnioskiem o otwarcie post瘼owania uk豉dowego.

Postanowieniem z dnia [...] r. S康 Rejonowy w K. otworzy post瘼owanie uk豉dowe, a postanowieniem z dnia [...] r. zatwierdzi uk豉d (uk豉dem obj皻o 161 wierzycieli na sum [...] z. i wierzytelno軼i te - wraz z odsetkami - zredukowano o kwot [...] z.).

Na dzie 25 maja 2001 r. sp馧ka zalega豉 z p豉tno軼i zobowi您a, kt鏎e nie zosta造 obj皻e uk豉dem na kwot [...] z.

W dniu 29 marca 2003 r. sporz康zono bilans na dzie 31 grudnia 2000 r., z kt鏎ego wynika這, 瞠 suma kapita堯w w豉snych sp馧ki zmniejszy豉 si o kwot [...] z., a suma zobowi您a kr鏒koterminowych wzros豉 o kwot [...] z., co stanowi這 144% sumy zobowi您a wykazanej w bilansie otwarcia. Rachunek zysk闚 i strat zosta zamkni皻y strat w wysoko軼i [...] z.

W opinii bieg貫go rewidenta, sporz康zonej w dniu 11 czerwca 2001 r., dot. sprawozdania sp馧ki za 2000 r., zwr鏂ono uwag na wysoki ujemny stan kapita堯w w豉snych (-[...] z.), co mia這 oznacza, 瞠 aktywa s finansowane 鈔odkami obcymi.

W bilansie sporz康zonym w dniu 29 marca 2002 r. na dzie 31 grudnia 2001 r. wykazano maj徠ek trwa造 sp馧ki w wysoko軼i [...], natomiast kapita w豉sny - [...] z.

Natomiast w bilansie sporz康zonym w dniu 28 marca 2003 r., na dzie 31 grudnia 2002 wykazano, 瞠 aktywa sp馧ki wynosz [...] z., kapita w豉sny -[...] z., a zobowi您ania i rezerwy [...] z., w tym zobowi您ania kr鏒koterminowe [...] z.

W dniu 11 czerwca 2003 r. sp馧ka zg這si豉 wniosek o upad這嗆. W uzasadnieniu wnio...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »