Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.05.2015

Organy podatkowe nie muszą same szukać dowodów?

Z uzasadnienia: Naczelny Sąd Administracyjny co do zasady za poprawne uznał rozumowanie zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że "Na organy podatkowe nie można nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów, jeżeli dowodów w tym zakresie nie dostarczył sam podatnik, a z ustaleń organu podatkowego wynikają wnioski przeciwne do twierdzeń podatnika".

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Zbigniew Romała, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. sp. z o.o. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 912/12 w sprawie ze skargi K. sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 30 października 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 912/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 11 kwietnia 2012 r. w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r.

Sąd administracyjny pierwszej instancji następująco przedstawił stan sprawy:
Decyzją z 29 czerwca 2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w K. określił Skarżącej wysokość straty poniesionej w 2006 r. w kwocie 701.840,78 zł, podczas gdy spółka w złożonej deklaracji wykazała stratę z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 749.986,39 zł. W uzasadnieniu wyjaśniono, że Spółka nieprawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup usługi odśnieżania terenu oraz na zakup biletów lotniczych. Oceniając zeznania świadków, organ uznał, że usługa odśnieżania terenu nie została wykonana, z kolei odnosząc się do wydatku na zakup biletów lotniczych, wskazał, że poza fakturą brak jest innych dowodów dokumentujących zakup tych biletów. Spółka nie przedstawiła żadnych dowodów, ani nie złożyła żadnych wyjaśnień, które uzasadniałyby celowości poniesienia tego kosztu.

Spółka zaskarżyła powyższą decyzję w drodze odwołania, w którym zarzuciła organowi błędną interpretację zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, co w konsekwencji spowodowało nieprawidłowe zrekonstruowanie stanu faktycznego.

Decyzją z 11 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, argumentując że o możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych decyduje to, czy zostały one poniesione w związku z transakcjami zrealizowanymi w ramach działalności gospodarczej. Organ podkreślił, że w postępowaniu kontrolnym i podatkowym obowiązuje tzw. zasada współdziałania. Znajduje ona uzasadnienie w realizacji zasady prawdy materialnej oraz w prawach strony do czynnego udziału w postępowaniu. Ustalenie pewnych faktów, zwłaszcza tych, o których wiedzy nie posiada nawet strona (podatnik), pozostaje poza zakresem możliwości organu.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie spółka zarzuciła naruszenie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.) poprzez odmowę zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług odśnieżania oraz usług transportu lotniczego, art. 122 w zw. z art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) poprzez oparcie rozstrzygnięcia na wadliwie ustalonym stanie faktycznym, art. 180 § 1 w zw. z art. 188 Ordynacji podatkowej poprzez nieprzeprowadzenie wszystkich dowodów wnioskowanych przez stronę - dla wykazania istotnych dla wyniku sprawy okoliczności, art. 122 w zw. z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez brak podjęcia wszelkich starań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a to ze względu na brak zebrania całego materiału dowodowego i jego wnikliwego rozpatrzenia, art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, poprzez błędne uzasadnienie faktyczne decyzji, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez brak zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w K. podtrzymał stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), Woje...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »