Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.06.2012

Oprocentowanie nadpłaty w opłacie targowej

Podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje, wbrew literalnej treści art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej, żądanie naliczenia oprocentowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Ewa Kruppik - Świetlicka sędzia WSA Mirella Łent Protokolant: st. sekretarz sądowy Agnieszka Liberda - Koczorowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 maja 2012 r. sprawy ze skargi H. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty targowej oddala skargę.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 09 listopada 2007 r. strona wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w opłacie targowej wskazując, że prowadzi działalność w wynajętym pawilonie przy [...] w G. Z tego tytułu uiszczała opłatę targową, do czego nie była zobowiązana.

Decyzją z dnia [...] r. Prezydent Miasta G. odmówił stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej, albowiem strona pomimo wezwania nie wskazała okresu za jaki miałoby nastąpić stwierdzenie nadpłaty oraz nie przedłożyła dowodów uiszczenia przedmiotowej opłaty.

Rozpatrując złożone odwołanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. decyzją z dnia [...] r. uchyliło w całości zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania. Organ wskazał, że Prezydent Miasta G. nie powinien prowadzić w ogóle postępowania wyjaśniającego, zanim nie ustali jaka jest treść żądania strony.

Postanowieniem z dnia [...] r. Prezydent Miasta G. pozostawił wniosek strony bez rozpatrzenia, wskazując na nieusunięcie braków formalnych wniosku.

W wyniku złożenia zażalenia, postanowieniem z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. Organ wskazał na okoliczność braku precyzji w określaniu żądania strony, co uniemożliwia przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Rozpatrując złożoną skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 08 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 85/09 uchylił zaskarżone postanowienie stwierdzając, że określenie w pismach strony skarżącej przedmiotu żądania było wystarczające do podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem dnia 24 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1328/09 oddalił złożoną przez organ skargę kasacyjną.

W konsekwencji powyższego, Prezydent Miasta G. ponownie rozpatrując sprawę, decyzją z dnia [...] r. stwierdził nadpłatę w opłacie targowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r. w kwocie [...] zł, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 r. w kwocie [...] zł oraz za okres od 01 stycznia do 03 października 2007 r. w kwocie [...] zł. Organ jednocześnie odmówił naliczenia oprocentowania od nadpłaty opłaty targowej, wskazując, że to strona przyczyniła się do opóźnienia w jej zwrocie, gdyż z opóźnieniem przedstawiła dokumenty zawierające informacje niezbędne do wydania decyzji.

W złożonym odwołaniu skarżąca nie zgodziła się z odmową wypłaty oprocentowania od powstałej nadpłaty. Podniosła, iż złożony przez nią wniosek spełniał wymogi ustawowe, co znajduje odzwierciedlenie w wydanych w sprawie wyrokach sądów administracyjnych. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie art. 124 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: ord. pod.) poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 77 i art. 78 tej ustawy oraz odmowę naliczenia oprocentowania za wskazane lata. Strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w części i stwierdzenie oprocentowania nadpłaty.

Rozpatrując złożone odwołanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Organ stwierdził, że stronie nie przysługuje oprocentowanie nadpłaty, albowiem zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. c ord. pod., oprocentowanie przysługuje jeżeli nadpłata nie zostanie zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 6 tej ustawy, chyba że do opóźnienia zwrotu nadpłaty przyczynił się podatnik. Z powyższych przepisów wynika, że oprocentowanie nadpłaty przysługuje wyłącznie, gdy podatnik składa korektę zeznania (deklaracji), a więc uprzednio także musiał taki dokument złożyć. W wypadku opłaty targowej taki wymóg nie został spełniony, gdyż podmioty zobowiązane do jej uiszczania nie mają ani obowiązku, ani możliwości złożenia żadnej deklaracji lub zeznania podatkowego.

Odnosząc się z kolei do art. 78 § 3 pkt 3 lit. a Ordynacji podatkowej, który przewiduje, że oprocentowanie przysługuje podatnikowi, jeżeli nadpłata nie zostanie mu zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę, organ wskazał, że z oczywistych względów nie można wymagać od organów podatkowych orzekania o oprocentowaniu nadpłaty na podstawie tego przepisu, albowiem odwołuje się on do okoliczności zaistniałych już po wydaniu decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Organ podkreślił, że nie istnieje jakaś zasada ogólna oprocentowania nadpłat. Są one oprocentowane tylko wtedy, gdy przepis tak stanowi. Przepis art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej, który przewiduje, że nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, taką uniwersalną zasadą oprocentowania nadpłaty nie jest. Rozstrzyga on bowiem tylko o wysokości nadpłaty. O tym, czy oprocentowanie przysługuje, przesądza art. 78 § 3 Ordynacji podatkowej.

Odnosząc się do argumentacji zawartej w odwołaniu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że skarżąca mylnie zakłada, iż w wydanych w sprawie wyrokach rozstrzygnięto, że organ powinien wydać decyzję na podstawie pierwotnego wniosku. Organ podniósł, że Sądy wskazały tylko, iż strona doprecyzowując w piśmie

z dnia 02 lipca 2008 r., że wnosi o stwierdzenie nadpłaty od dnia 01 grudnia 2004 r., umożliwiła merytoryczne rozpatrzenie wniosku. W wydanym wyroku WSA w Bydgoszczy wskazał, że wystarczające do stwierdzenia nadpłaty jest określenie żądania poprzez wskazanie okresu, za który strona dochodzi nadpłaty. Z powyższego organ wywiódł, iż to strona poprzez złożenie pierwotnie niekompletnego wniosku, przyczyniła się do znacznego opóźnienia rozpatrzenia sprawy.

W skardze strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części odmawiającej naliczenia oprocentowania dokonanego zwrotu nadpłaty w opłacie targowej i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie art. 124 ord. pod. poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 77 i art. 78 tej ustawy oraz uznanie, że strona przyczyniła się do opóźnienia zwrotu nadpłaty.

Skarżąca przytaczając dotychczasowy przebieg postępowania podniosła, że zarzut organu pierwszej instancji, iż to ona swym postępowaniem sama przyczyniła się do zwłoki w wydaniu decyzji, jest bezpodstawny. W jej ocenie, aby taki zarzut postawić, organ winien udowodnić lub co najmniej uprawdopodobnić, iż skarżąca świadomie przedłużała postępowanie, mając na celu uzyskanie oprocentowania. Takiej sytuacji w tej sprawie jednak nie było. Skoro organ nie wydał decyzji stwierdzającej nadpłatę w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, to zdaniem strony, w takim przypadku oprocentowanie nadpłaty przysługuje od dnia jego złożenia.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Wstępnie Sąd zauważa, iż zgodnie z art. 184 Konstytucji RP w związku z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a. kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sprawowana jest o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do narusze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »