Opodatkowanie VAT otrzymanej kwoty odstępnego

Pytanie podatnika: Czy „odstępne” (w rozumieniu art. 396 § 1 Kodeksu cywilnego) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Jeśli nie, a Spółka kwotę „odstępnego” opodatkowała poprzez kasę fiskalną bez wystawiania faktury, to czy Spółka może sporządzić notatkę służbową w której szczegółowo opisze zaistniałe zdarzenie i na jej podstawie skoryguje VAT należny w rejestrze sprzedaży i sporządzi korektę deklaracji VAT-7 wraz z wyjaśnieniem podstawy jej sporządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej kwoty odstępnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej kwoty odstępnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną, prowadzi działalność w szczególności w zakresie:

 1. PKD: 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 2. PKD: 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 3. PKD: 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierzała zakupić od osoby fizycznej nieruchomość zabudowaną. Strony zawarły notarialną przedwstępną umowę sprzedaży. W umowie przedwstępnej postanowiono m.in. że w terminie do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej (tu wskazano konkretną datę), każdej ze stron - jednostronnie - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie notarialnego poświadczenia podpisów, zaś jego skuteczność uzależniona jest od doręczenia go drugiej stronie lub wysłania go listem poleconym na potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji tego aktu. Stawający postanowili, że w przypadku gdyby od umowy przedwstępnej odstąpił.

Sprzedający wówczas aby jego odstąpienie było skuteczne muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. sprzedający złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 2. odstąpienie nastąpi za zapłatą kwoty odstępnego (art. 396 Kodeksu cywilnego) - tu podano konkretną kwotę odstępnego,
 3. wraz z zapłatą odstępnego sprzedający zobowiązany był do zwrotu na rzecz kupującej Spółki całej uiszczonej na jego rzecz kwoty ceny sprzedaży - tu podano konkretną kwotę ceny sprzedaży,
 4. zapłata wyżej wskazanych kwot winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy kupującej Spółki z którego została uiszczona kwota ceny sprzedaży Sprzedającemu. Sprzedający - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej skorzystał z tego prawa i odstąpił od umowy przedwstępnej:
  • złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie notarialnego poświadczenia podpisu,
  • zapłacił kwotę odstępnego ustaloną w umowie przedwstępnej,
  • zwrócił na rzecz kupującej Spółki całą uiszczoną na jego rzecz kwotę ceny sprzedaży,
  • zapłata ww. kwot nastąpiła na rachunek bankowy Spółki.

Spółka - Wnioskodawca zarejestrowała wpłatę „odstępnego” w kasie fiskalnej, ponieważ wpłaty dokonała osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ze stawką 23%. Faktury VAT nie wystawiono, ponieważ sprzedający - osoba fizyczna nie zgłosiła chęci jej otrzymania. Obrót ten wykazano w rejestrze sprzedaży VAT i w deklaracji VAT-7. Podatek został zapłacony do właściwego Urzędu Skarbowego.

Po ponownym przeanalizowaniu wyżej opisanego zdarzenia gospodarczego, zdaniem Spółki otrzymane „odstępne” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opisane zdarzenie nie podlega ustawie VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy „odstępne” (w rozumieniu art. 396 § 1 Kodeksu cywilnego), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 2. Jeśli kwota „odstępnego” nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT a Spółka kwotę „odstępnego” opodatkowała poprzez kasę fiskalną bez wystawiania faktury, to czy Spółka może sporządzić notatkę służbową w której szczegółowo opisze zaistniałe zdarzenie i na jej podstawie skoryguje podatek VAT należny w rejestrze sprzedaży i sporządzi korektę deklaracji VAT-7 wraz z wyjaśnieniem podstawy jej sporządzenia?
 3. W jakim terminie należy skorygować podatek VAT należny w ww. sytuacji, w miesiącu sporządzenia notatki służbowej, czy w miesiącu w którym niesłusznie wykazano podatek VAT należny od kwoty „odstępnego”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Otrzymane „odstępne” (w rozumieniu art. 396 § 1 Kodeksu cywilnego) w sytuacji opisanej powyżej nie podlega ustawie VAT w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 2. W przypadku omyłkowego opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej „odstępnego” od osoby fizycznej poprzez zaewidencjonowanie tego zdarzenia w kasie fiskalnej, Spółka może sporządzić notatkę służbową na podstawie której dokona korekty w rejestrze sprzedaży VAT a następnie sporządzi korektę deklaracji VAT-7.
 3. Korekty podatku VAT należy dokonać w deklaracji VAT-7 w miesiącu w którym omyłkowo wykazano podatek VAT należny do zapłaty od kwoty otrzymanego „odstępnego”.

Uzasadnienie:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Kwota otrzymanego „odstępnego” nie stanowi towaru, nie stanowi też usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Za odpłatne świadczenie należy uznać, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

„Odstępn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »