Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.06.2012

Opodatkowanie podwyższenia wartości nominalnej udziałów

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten powstaje zarówno w sytuacji objęcia nowoutworzonych udziałów w spółce kapitałowej, jak i w sytuacji objęcia udziałów, których wartość nominalna ma być podwyższona (art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. [...] w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Ke 274/10 w sprawie ze skargi M. [...] w K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od M. [...] w K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2010 r., I SA/Ke 274/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę M. [...] w K. (powoływanego dalej jako "Skarżący") na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. (powoływanego dalej jako "Dyrektor IS"), działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 11 stycznia 2010 r., nr [...], w przedmiocie podatku od dochodowego od osób prawnych. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji):

2.1. Uzasadniając swoje stanowisko WSA w Kielcach podał, że w ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11 stycznia 2010 r. Dyrektor IS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2009 r., uzupełnionym w dniu 28 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podwyższeniem wartości nominalnej istniejących udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest nieprawidłowe.

2.2. W ww. wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Związek jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Związek jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy przedmiotowej spółki (jednoosobowej), zgodnie z jej aktem założycielskim miał być pokryty aportem m.in. zabudowanymi nieruchomościami oraz wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy dzieli się na równe i niepodzielne udziały. Spółka została wpisana do stosownego rejestru, jednak w trakcie procesu tworzenia spółki nie nastąpiło przeniesienie prawa własności nieruchomości, co powoduje, że kapitał zakładowy nie został pokryty. W celu uregulowania stanu prawnego, tj. pokrycia kapitału zakładowego spółki oraz dokonania przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz spółki, postanowiono dokonać obniżenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w trybie art. 264 § 2 w zw. z art. 263 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej w skrócie jako "K.s.h."). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiłoby poprzez umorzenie proporcjonalnie wszystkich udziałów do określonej wartości, nie niższej jednak niż minimalna nominalna wartość jednego udziału, tj. 50 zł (art. 154 § 2 K.s.h). Jednocześnie nastąpiłoby zgodnie z art. 264 § 2 K.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego spółki, który zostałby pokryty aportem w postaci zabudowanej nieruchomości. Kapitał zakładowy stanowiący sumę wartości nominalnej udziałów zostałby podwyższony o wartość aportu, nie stanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ani jego części. W wyniku tego działania nastąpiłoby proporcjonalne podwyższenie wartości nominalnej wszystkich udziałów w spółce.

W przedstawionym stanie faktycznym Skarżący zadał następujące pytanie: czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym, w świetle obowiązujących przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej w skrócie jako "u.p.d.o.p."), Skarżący, na skutek podwyższenia (uprzednio obniżonego) kapitału zakładowego spółki, pokrywając kapitał zakładowy aportem w postaci zabudowanej nieruchomości nie będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, ani jego częścią, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., a w konsekwencji, czy w takim przypadku powstanie obowiązek zapłaty podatku?

Zdaniem Skarżącego, obniżenie kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce z o.o. powodujące umorzenie proporcjonalnie w części wartości nominalnej wszystkich udziałów z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego aportem w postaci zabudowanej nieruchomości (nie będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, ani jego częścią), i proporcjonalnym podwyższeniem (wzrostem) wartości nominalnej wszystkich udziałów w spółce o wartość aportu, nie skutkuje powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika bowiem, że pokrycie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej aportem innym niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część powoduje powstanie przychodu, a w konsekwencji obowiązek zapłaty podatku przez wspólnika powstaje jedynie w przypadku, gdy wspólnik obejmuje udziały, a tak jest wtedy, gdy dochodzi do powstania (wykreowania) nowych udziałów, które wspólnik obejmuje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Natomiast w sytuacji, gdy nie następuje powstanie nowych udziałów w spółce, a jedynie zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów (posiadanych już wcześniej przez wspólnika) obowiązek zapłaty podatku nie wystąpi, mimo pokrycia kapitału zakładowego spółki aportem w postaci zabudowanej nieruchomości (nie będącej przedsiębiorstwem lub zorganizowaną jego częścią). Nie dochodzi bowiem do objęcia nowych udziałów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. Na potwierdzenie swojego stanowiska Skarżący powołał się na pismo Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 24 listopada 2004 r., znak: PD-1/005/2-410/04/WK, oraz pismo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2007 r., znak: 1421/BF/415-90/GJ/06.

2.3. Na tle przedstawionego stanu faktycznego organ wydając indywidualną interpretację wyjaśnił, że z treści art. 12 ust. 1b pkt 2 u.p.d.o.p. wynika, iż przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Zgodnie z art. 257 § 2 K.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. W świetle tych przepisów oznacza to, że przychód powstaje w dniu wpisu do rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego. Nie ma natomiast znaczenia, czy podwyższenie kapitału następuje w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących, czy też ustanowienia nowych. W każdym przypadku przychodem jest bowiem nominalna wartość udziałów. Z powołanych przepisów u.p.d.o.p. nie wynika bowiem, że przychód powstaje jedynie wtedy, gdy następuje obejmowanie nowoutworzonych udziałów. Nie ma więc podstawy do przyjęcia na podstawie przepisów K.s.h. zawężającej i rozbieżnej z językową wykładni art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. Przepis ten stanowi, że w przypadku objęcia udziałów w zamian za określony wkład niepieniężny przychodem jest wartość nominalna udziału, a nie wartość nominalna pierwotna, tj. wartość nominalna udziału z chwili jego utworzenia. Jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego wartość nominalna udziałów ulega podwyższeniu, przychodem jest zatem kwota odpowiadająca zwiększeniu wartości dotychczasowych udziałów.

2.4. W związku z wydaniem powyższej interpretacji Skarżący na podstawie art. 52 § 3 p.p.s.a. wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. W piśmie tym powtórzył argumentacje zawartą we wniosku i podkreślił znaczenie wykładni językowej przy interpretacji przepisów prawa.

2.5. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, organ w wyniku ponownej analizy sprawy stwierdził brak podstawy do zmiany ww. interpretacji przepisów prawa podatkowego.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji:

3.1. Na powyższą interpretację Skarżący złożył skargę do WSA w Kielcach wnosząc o jej uchylenie. Zaskarżonej interpretacji zarzucił naruszenie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p, art. 120 i art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej w skrócie jako "O.p.") oraz art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej w skrócie jako "Konstytucja RP"). W uzasadnieniu skargi Skarżący ponownie podniósł argumenty zawarte we wniosku, a ponadto wskazał na art. 257 § 2 K.s.h. wyjaśniając, że w razie podwyższenia wartości nominalnej udziałów dotychczasowych wspólników, niezależnie, czy każdy z nich mógł mieć tylko jeden udział (o potencjalnie nierównej wartości nominalnej), czy też większą liczbę udziałów - nie ma obowiązku składania oświadczeń o objęciu udziałów, ponieważ nie dochodzi w takim przypadku do utworzenia nowych udziałów. W wyniku podwyższenia kapitału zwiększa się jedynie wartość nominalna udziałów, które zostały już wcześniej objęte przez wspólników. Wyrażenie w powołanym przepisie należy uznać za niezręczne, objęcie dotyczyć może nie wartości (tej przecież nie można obejmować), lecz praw udziałowych (udziałów), mających określoną wartość nominalną (a poza tym - zbywczą, księgową, bilansową), która ulega zwiększeniu wskutek podwyższenia kapitału zakładowego.

3.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (Sądu pierwszej instancji):

4.1. Oddalając skargę, WSA w Kielcach stwierdził, że spór w sprawie sprowadza się do oceny, czy po stronie wspólnika spółki - Skarżącego - powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, wynikający z podwyższenia wartości nominalnej udziałów, w sytuacji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, nie będącego zorganizowanym przedsiębiorstwem ani jego częścią na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. stanowi, że przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepis normuje zatem wielkość przychodu, która odpowiada wartości nominalnej udziałów (akcji) w przypadku pokrycia udziałów aportem w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Moment powstania przychodu wskazuje art. 12 ust. 1b pkt 2 tej ustawy stanowiąc, że przychód określony w ust. 1 pkt 7 ww. artykułu powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Źródłem powstania przychodu powstającego po stronie udziałowca (podmiotu wnoszącego aport) jest zatem objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (aport) z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ustawodawca określając w art. 12 ust. 1b pkt 2 u.p.d.o.p. moment powstania przychodu odnosi go do daty wpisu do rejestru podwyższenia kapitału. Przez podwyższenie kapitału należy rozumieć wszystkie sytuacje przewidziane przez K.s.h. Zgodnie z art. 257 § 2 tej ustawy, podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub poprzez ustanowienie nowych. W myśl art. 262 § 1 K.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego zarząd spółki zgłasza do sądu rejestrowego, a podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru (art. 262 § 4 K.s.h.). Natomiast art. 258 § 2 K.s.h. stanowi, że oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego. Przepis ten jednoznacznie wskazuje na konieczność, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, objęcia przez dotychczasowego wspólnika nie tylko całej wartości nowoutworzonego udziału, ale także objęc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »