Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.02.2016

Opodatkowanie PIT zabezpieczenia alimentów na czas procesu rozwodowego

Pytanie podatnika: Czy kwoty 1200 zł miesięcznie otrzymywane przez Wnioskodawczynię od męża na Jej rzecz od dnia 13 lutego 2013 r. w sytuacji, kiedy cały czas są małżeństwem, a rozwód nie został jeszcze orzeczony, są świadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską i w związku z tym wyłączonych z zakresu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy, a więc nieopodatkowane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania „zabezpieczenia alimentów” na czas procesu rozwodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania „zabezpieczenia alimentów” na czas procesu rozwodowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z faktem, że mąż Wnioskodawczyni przestał łożyć na utrzymanie rodziny, w dniu 16 października 2012 r. Wnioskodawczyni złożyłam do Sądu Rejonowego pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Sąd Postanowieniem w dniu 23 października 2012 r. oddalił wniosek o zabezpieczenie alimentów. Następnie w listopadzie 2012 r. mąż Wnioskodawczyni w odpowiedzi na Jej pozew o alimenty, wniósł pozew o rozwód bez orzekania o winie. W odpowiedzi, Wnioskodawczyni wniosła pozew o rozwód z wyłącznej winy męża i mąż wówczas zmienił powództwo, żądając orzeczenia winy obu stron.

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w przedmiocie wniosku Wnioskodawczyni o zabezpieczenie powództwa w zakresie obowiązku alimentacyjnego postanowił zabezpieczyć powództwo poprzez zobowiązanie na czas trwania postępowania rozwodowego męża Wnioskodawczyni do łożenia kwoty 1200 zł miesięcznie tytułem alimentów na rzecz Wnioskodawczyni płatnych do Jej rąk do 10-ego dnia każdego miesiąca z góry. Wnioskodawczyni z mężem nie posiadają żadnych dzieci. Od lutego 2013 r. do dnia obecnego na konto Wnioskodawczyni co miesiąc wpływa od męża kwota 1.200,00 zł. W dalszym ciągu trwa postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym i rozwód nie został do dnia dzisiejszego orzeczony. Także do dnia dzisiejszego żadna ze stron nie wniosła o separację. W świetle prawa cały czas są małżeństwem, a pomiędzy Wnioskodawczynią i Jej mężem istnieje z mocy ustawy wspólność majątkowa małżeńska (ustawowa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w zaistniałym stanie faktycznym kwoty 1.200 zł miesięcznie otrzymywane przez Wnioskodawczynię od męża na Jej rzecz od dnia 13 lutego 2013 r. w sytuacji, kiedy cały czas są małżeństwem, a rozwód nie został jeszcze orzeczony, są świadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską i w związku z tym wyłączonych z zakresu stosowania Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nieopodatkowane?
 2. Czy też w zaistniałym stanie faktycznym kwoty 1200 zł miesięcznie otrzymywane przez Wnioskodawczynię od męża tytułem alimentów na Jej rzecz od dnia 13 lutego 2013 r. w sytuacji, kiedy cały czas są małżeństwem, a rozwód nie został jeszcze orzeczony, podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wolne są od podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł?

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane od dnia 13 lutego 2013 r. przychody nie są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Art. 27 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 583) stanowi, że „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.” Obowiązek ten trwa aż do ustania małżeństwa, orzeczenia separacji lub rozwodu oraz unieważnienia małżeństwa.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Postanowieniu z dnia 28 października 2011 r.:

„Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że podstawą obowiązku świadczeń alimentacyjnych między małżonkami w czasie trwania małżeństwa, a więc także i w trakcie procesu o rozwód jest art. 27 k.r.o.” I dalej w Postanowieniu Sąd Apelacyjny stwierdził kategorycznie: „Należy zatem stwierdzić, że podstawą materialnoprawną wniosku o udzielenie zabezpieczenia alimentów na rzecz małżonka, w trakcie trwania procesu o rozwód, jest art. 27 k.r.o.”

Z utrwalonego orzecznictwa jednoznacznie wynika, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 13 lutego 2013 r. w przedmiocie Jej wniosku o zabezpieczenie powództwa w zakresie obowiązku alimentacyjnego, są przychodami z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i jako takie są zwolnione od podatku na mocy art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dalszym ciągu trwa postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym i rozwód nie został do dnia dzisiejszego orzeczony. Także do dnia dzisiejszego żadna ze stron nie wniosła o separację. W świetle prawa cały czas Wnioskodawczyni i jej mąż są małżeństwem, a pomiędzy nimi istnieje z mocy ustawy wspólność majątkowa małżeńska (ustawowa).

Zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 31 § 1 k.r.o.: „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.”

Art. 31 § 2 k.r.o.: „Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)”.

Niewątpliwym jest, że do czasu orzeczenia przez sąd rozwodu, małżeństwo Wnioskodawczyni ciągle trwa, a Wnioskodawczyni może dochodzić od męża zobowiązania go do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie z treścią art. 27 k.r.o.

Zgodnie z art. 753 § 1 zdanie pierwsze Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101): „W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.” Innymi słowy, w sprawach o alimenty formą zabezpieczenia - do czasu wydania wyroku - może być nakazanie przez sąd obowiązanemu zapłaty osobie uprawnionej jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. Świadczenia te mają charakter alimentacyjny.

Zgodnie z treścią uzasadnienia Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r., III SA/Wa 3481/06: „Szeroko rozumiany charakter alimentacyjny danego świadczenia nie może sam w sobie decydować o jego opodatkowaniu jako alimentów.” i dalej: „Sam charakter alimentacyjny określonego świadczenia nie pozwala na uznanie, że wszystkie świadczenia tego typu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »