Opodatkowanie PIT świadczenia usług doradczych

Pytanie podatnika: Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, mogą zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i czy w związku tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 15 lutego 2016 r.), uzupełnionym 6 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 15 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym. W dniu 6 kwietnia 2016 r., wniosek powyższy został uzupełniony.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca, na podstawie odpowiednich regulacji Kodeksu Spółek Handlowych w przyszłości zostanie powołany na stanowisko członka zarządu spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski.

Zgodnie z odpowiednimi uchwałami powołującymi Wnioskodawcę na członka zarządu zakres jego obowiązków będzie dotyczył wykonywania funkcji członka zarządu określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym będzie obejmował w szczególności:

 • reprezentowanie spółki zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych,
 • uczestnictwo w posiedzeniach zarządu,
 • współpracę z zarządem w zakresie realizowanych zadań,
 • podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych i personalnych,
 • zatwierdzanie kluczowych wydatków,
 • udział w spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi,
 • podpisywanie umów w imieniu Spółki z kontrahentami, pracownikami i innymi osobami trzecimi,
 • wykonywanie zadań w kierunku dążenia do maksymalizacji zysków spółki,
 • opracowywanie procedur wewnętrznych, mających zmaksymalizować efektywność i wydajność, a także kontrolę ich skuteczności.

Wnioskodawca będzie wykonywał funkcję członka zarządu w spółkach kapitałowych odpłatnie.

Wnioskodawca prowadzi również indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Możliwe jest, że w przyszłości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawrze umowy o świadczenie usług doradczych ze spółkami kapitałowymi z siedzibą na terytorium Polski, w których zostanie powołany na stanowisko członka zarządu. Możliwe jest zatem, że w przyszłości będzie pełnił funkcję członka zarządu spółki kapitałowej i jednocześnie wykonywał na rzecz tej spółki usługi doradcze w ramach działalności gospodarczej.

Umowa o świadczenie usług doradczych przewidywać będzie świadczenie przez Wnioskodawcę profesjonalnych usług doradczych, dotyczących w szczególności obszarów związanych z planowaniem strategicznym, sprzedażą, zakupami, działalnością marketingową, zarządzaniem jakością, doradztwem finansowym i polityką personalną.

Poniżej przedstawiony został zakres usług objętych umową doradczą:

 1. doradztwo w zakresie planowania strategicznego, w tym między innymi:
  1. doradztwo z zakresu koncepcji rozwoju oraz długo i krótkoterminowej strategii działalności Spółki,
  2. doradztwo w zakresie decyzji inwestycyjnych, w tym dotyczące analiz potrzeb i strategii inwestycyjnych, przygotowywania projektów inwestycyjnych, kalkulacji opłacalności inwestycji, analiz kosztów i korzyści inwestycji,
  3. stałe konsultacje z zakresu m.in.: rozwoju inwestycyjnego Spółki oraz bieżącej działalności Spółki,
  4. poszukiwanie biznesowych możliwości zwiększenia aktywów Spółki,
  5. analiza strategiczna w odniesieniu do nowych rozwiązań handlowych,
 2. doradztwo w zakresie procesów sprzedaży, w tym między innymi:
  1. dokonywanie analiz rynku, ukierunkowanych na intensyfikację sprzedaży i przedstawianie rekomendacji w tym zakresie,
  2. wsparcie w zakresie pozyskiwania rynku oraz utrzymywania i rozwoju kontaktów z kontrahentami,
  3. przygotowanie kontraktów i ofert dla kluczowych kontrahentów,
  4. budowanie relacji z kontrahentami (np. spotkania, udział w targach branżowych),
 3. doradztwo w zakresie procesów zakupowych, w tym między innymi:
  1. dokonywanie analiz rynku, ukierunkowanych na wyszukiwanie dostawców,
  2. analiza wiarygodności dostawców,
  3. wsparcie przy negocjowaniu warunków zakupu,
 4. doradztwo w zakresie działalności marketingowej, w tym między innymi:
  1. dokonywanie analiz i oceny rynku oraz tendencji na rynku,
  2. prowadzenie stałego monitoringu w branży nieruchomościowej w kraju i zagranicą,
  3. analiza informacji na temat kierunków w reklamie w branży nieruchomościowej,
  4. analiza krajowych i międzynarodowych trendów oraz kierunków rozwoju pod kątem możliwości implementacji,
  5. wsparcie w opracowywaniu projektów strategii marketingowej, w tym wsparcie w negocjowaniu umów promocyjno-marketingowych,
  6. wsparcie w przygotowywaniu projektów biznes planów,
  7. wsparcie w prowadzeniu akcji informacyjnych w celu zwiększenia efektywności sprzedaży,
 5. doradztwo w zakresie zarządzania jakością, w tym między innymi:
  1. wsparcie w opracowaniu działań optymalizujących zarządzanie jakością,
  2. wsparcie w zakresie wprowadzenia metod wspomagających zarządzanie jakością,
 6. doradztwo w zakresie zarządzania finansowego i kontrolingu, w tym między innymi:
  1. wsparcie w zakresie tworzenia i aktualizowania systemu planowani finansowego,
  2. wsparcie w opracowywaniu budżetów,
  3. dokonywanie bieżącej analizy danych finansowych,
  4. opracowywanie modeli i analiz finansowych,
  5. wsparcie w zakresie konsultacji przygotowanego budżetu,
  6. wsparcie w zakresie uzyskiwania finansowania zewnętrznego,
  7. wsparcie w przygotowywaniu i składaniu raportów zarządczych,
  8. ogólne wsparcie w czynnościach kontrolingowych,
  9. wsparcie w analizie wyników finansowych i raportów finansowych w celu zapewnienia ich zgodności z budżetem,
 7. doradztwo w zakresie polityki personalnej i zasobów ludzkich, w tym między innymi:
  1. wsparcie w tworzeniu i realizacji polityki personalnej,
  2. doradztwo w zakresie oceny zarządzania oraz efektywności i jakości pracy pracowników.

Jak wynika z powyższego, zakres umowy doradczej nie będzie obejmować zakresu czynności wykonywanych na podstawie powołania Wnioskodawcy na stanowisko członka zarządu. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować jakichkolwiek czynności zarządzania spółką lub dokonywania czynności o podobnym charakterze, na rzecz i w interesie tegoż przedsiębiorstwa. Wnioskodawca nie będzie również upoważniony w ramach usług doradczych do podejmowania lub wydawania jakichkolwiek decyzji lub oświadczeń woli, które wiązałyby spółkę albo odnosiły bezpośredni skutek dla spółki.

Dodatkowo, warunki umowy na świadczenie usług doradczych przewidywać będą m.in., że Wnioskodawca ponosił będzie odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn zleceniodawcy.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca:

 • ponosił będzie odpowiedzialność wobec spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych,
 • nie będzie wykonywał umowy o świadczenie usług doradczych pod kierownictwem,
 • ponosił będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie, wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług doradczych będzie odrębne, niż to otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki, z którą w przyszłości zostanie zawarta umowa na świadczenie usług doradczych.

Do 20 stycznia 2016 r. Wnioskodawca dokonał zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania z opodatkowania według skali podatkowej na opodatkowanie podatkiem liniowym. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowanie zasada określona w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w rezultacie czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z usług doradczych 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w rezultacie Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z usług doradczych 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) źródłami przychodów są m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolniczą działalność gospodarcza.

W art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wskazano, że przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9;

Przy czym w art. 5b ustawy o PIT wskazano, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Tym niemiej, Wnioskodawca pragnie wskazać, że powyższe warunki decydujące o wyłączeniu określonej działalności z zakresu pozarolniczej działalności gospodar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »