Opodatkowanie PIT sprzedaży bitcoinów

Pytanie podatnika: Czy dokonywanie transakcji (tj. zbywania i nabywania) mających za przedmiot bitcoiny należy zakwalifikować do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza", czy też uznać za transakcje mające za przedmiot „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych" i w obu przypadkach zastosować stawkę podatku wynikającą ze skali podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2014r. (data wpływu 17 marca 2014 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-276/14-2/EC IPPP2/443-243/14-2/BH z dnia 13 maja 2014 r. (data nadania 14 maja 2014r., data doręczenia 3 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży wirtualnej waluty „bitcoin” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży wirtualnej waluty „bitcoin”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabywał wirtualne środki płatnicze (tzw. bitcoiny) za dolary amerykańskie w roku 2011 i w roku 2013. Bitcoiny były zbywane przez wnioskodawcę za dolary amerykańskie i złotówki w roku 2013.

Należy zauważyć, że bitcoinów nie można uznać za krajowy lub zagraniczny środek płatniczy. W tym celu niezbędne jest prawne uznanie danej waluty za środek płatniczy, przejawiający się w jej powszechnej akceptowalności. Ponadto, waluta powinna być wymienialna. Ponieważ wirtualna waluta jaką jest bitcoin nie spełnia wymagań art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie spełnia ona cechy „wymienialności". Bitcoinów nie można również uznać za pieniądz elektroniczny(zob. http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/K8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/ klima/3001oa.pdf).

Transakcje nabywania i zbywania bitcoinów podatnik realizował na trzech giełdach: w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii.

Ze względu na specyfikę działalności ww. giełd zbycie bitcoinów na ww. giełdach odbywało się na rzecz anonimowych nabywców. Podobnie rzecz się ma na giełdzie papierów wartościowych, gdzie zbywca papierów nie dokonuje ich zbycia na rzecz konkretnego podmiotu. Podobnie rzecz miała się w przypadku nabywania bitcoinów przez wnioskodawcę.

Ze specyfiki działalności ww. giełd wynika, iż nie wiadomo kto jest nabywcą bitcoinów (z punktu widzenia zbywcy), ani kto jest ich zbywcą (z punktu widzenia nabywcy). Dlatego też Wnioskodawca nie wiedział na czyją rzecz sprzedawał bitcoiny ani od kogo je kupował.
Do zawarcia transakcji (nabycia bądź zbycia bitcoinów) dochodzi przeważnie w momencie dokonania płatności. Tym samym zbywca bitcoinów w momencie ich zbycia otrzymuje od razu płatność. Powoduje to, że nie pojawia się „przychód należny" (nie ma oczekiwania na zapłatę).

Wnioskodawca nie zarejestrował ani nie zgłosił do organów podatkowych transakcji nabywania i zbywania bitcoinów (w tym jako działalności gospodarczej).

Podatnik zrealizował w roku 2013 około kilkunastu tysięcy transakcji w związku z czym rozliczenie każdej pojedynczej transakcji może być niezmiernie trudne lub wręcz niemożliwe. Szczególną trudność powoduje bankructwo giełdy w Japonii, w związku z czym brak możliwości uzyskania szczegółowych danych dotyczących transakcji tam realizowanych.

Podatnik nie prowadził ewidencji księgowej dokonywanych przez siebie transakcji nabywania i zbywania bitcoinów. Transakcje te zostały udokumentowane w formie przelewów bankowych.
Wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej. Wnioskodawca nie korzystał i nie korzysta ze zwolnień podatkowych (z wyjątkiem ulgi na internet). Oprócz dochodów ze zbycia bitcoinów Wnioskodawca osiągał dochody ze stosunku pracy, umowy o przeniesienie praw autorskich i z umowy o dzieło.

Wnioskodawca pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie sprecyzował pytanie nr 2 i własne stanowisko do pytań oraz uiścił brakującą opłatę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytania dotyczące opodatkowania PIT.

 1. Czy dokonywanie transakcji (tj. zbywania i nabywania) mających za przedmiot bitcoiny należy zakwalifikować do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 updof czy też uznać za transakcje mające za przedmiot „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 updof i w obu przypadkach zastosować stawkę podatku wynikającą ze skali podatkowej...
 2. Czy w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych nabywanie i zbywanie bitcoinów należy rozliczyć w ten sposób, że pierwsze zakupione bitcoiny należy uznać za sprzedane jako pierwsze... Innymi słowy, jeśli Wnioskodawca nabyłby 3 bitcoiny (najpierw A, potem B, na końcu C) w trzech różnych datach, a następnie sprzedał je pojedynczo również w trzech różnych datach, należałoby przyjąć, że najwcześniej sprzedano bitcoin A, potem B i jako ostatni bitcoin C... Czy w sytuacji opisanej we wniosku można posłużyć się analogią i zastosować art. 30a ust. 3 updof... W związku z tym czy wydatek poniesiony na nabycie pierwszego (pierwszych) bitcoina należy uznać za koszt uzyskania przychodu uzyskanego ze zbycia bitcoinu zbytego jako pierwszy itd....
 3. Czy transakcje opisane we wniosku można rozliczyć wyłącznie na podstawie przelewów bankowych (przelewy otrzymane tytułem zbycia bitcoinów minus przelewy dotyczące nabycia bitcoinów)...
 4. Czy dochód ze zbycia bitcoinów należy uznać za należący do kategorii opodatkowanej na zasadach art. 30a ust, 1 pkt 3 updof (przychody od środków pieniężnych) a więc podlegający opodatkowaniu wg stawki 19%...
 5. Czy dochód ze zbycia bitcoinów nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Pytania dotyczące opodatkowania VAT

 1. Czy transakcje polegające na nabywaniu i zbywaniu bitcoinów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Odpowiedź na pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (nr 1, 2, 3, 4 i 5) stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 updof źródłami przychodów są, między innymi, pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Transakcje nabywania i zbywania bitcoinów można teoretycznie zakwalifikować do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza" (tj. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof), niezależnie od tego, że czasami nie jest możliwe ustalenie przychodu należnego (tj. kwoty należne choćby nie zostały otrzymane) w rozumieniu art. 14 ust. 1 updof. Wynika to z faktu, iż do zawarcia transakcji (nabycia bądź zbycia bitcoinów) dochodzi przeważnie w momencie dokonania płatności. Tym samym zbywca bitcoinów w momencie ich zbycia otrzymuje od razu płatność. Powoduje to, że nie pojawia się „przychód należny".

Jednakże, uznaniu ww. czynności za działalność gospodarczą sprzeciwia się art. 5a pkt 6 updof, który stanowi, że za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Zdaniem wnioskodawcy dokonywanie transakcji mających za przedmiot bitcoiny nie można uznać za żadną z działalno...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »