Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.06.2014

Opodatkowanie dróg wewnętrznych

Z uzasadnienie: Dana budowla może być uznana za drogę wewnętrzną jedynie wówczas, gdy przeznaczona ona jest do ruchu drogowego (rozumianego jako możliwość korzystania z drogi przez nieoznaczoną ilość osób, każdego użytkownika dróg), a nie służy tylko przedsiębiorcy do wewnętrznej komunikacji w obrębie danej nieruchomości (na terenie jego zakładu).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA Krzysztof Winiarski (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Protokolant Katarzyna Domańska, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. [...] sp. z o. o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 r. sygn. akt III SA/Po 946/11 w sprawie ze skargi P. [...] sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 27 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu,
2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu na rzecz P. [...] sp. z o. o. z siedzibą w W. kwotę 2.167 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Po 946/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę P. [...] z siedzibą w W. (dalej: spółka, strona) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd I instancji podał, że w dniu 27 grudnia 2010 r. spółka złożyła wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty zapłaconego w 2005 r. podatku od nieruchomości w kwocie 17.456,70 zł w odniesieniu od dróg wewnętrznych oraz gruntów pod drogami wewnętrznymi. Do wniosku dołączona została korekta deklaracji na podatek od nieruchomości na 2005 r.

Zdaniem strony wskazana kwota została uiszczona przez spółkę z tytułu nieprawidłowego zakwalifikowania części obiektów wchodzących w skład jej majątku (tj. dróg wewnętrznych) jako obiektów podlegających w 2005 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przedmiotowe obiekty stanowią drogi, które w latach 2004 -2006 podlegały wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (zgodnie z obowiązującym wówczas art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: u.p.o.l.).

Burmistrz Miasta i Gminy W. określił wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005 r. na kwotę 143.915,10 zł, stwierdzając nadpłatę 1,20 zł. Organ nie znalazł podstaw do przyjęcia stanowiska, że spółka w 2005 r. niesłusznie opodatkowała budowle o charakterze drogi wewnętrznej. Dokonała ona jednak niezasadnego zawyżenia powierzchni zadeklarowanych gruntów o 1,96 m², wobec czego należało kwotę 1,20 zł zwrócić stronie.

Wyjaśniono, że w latach 2004-2006 na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegały pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczaniem i obsługą ruchu. Zapis nie oznacza, że każda droga podlega wymienionemu wyłączeniu z opodatkowania. Ze zwolnienia określonego art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., korzystała tylko taka budowla o charakterze drogi, która była częścią pasa drogowego, natomiast pas drogowy to grunt wydzielony liniami granicznymi.

Grunty, w których posiadaniu jest spółka nie zostały sklasyfikowane jako drogi, lecz jako inne tereny inwestycyjne (Bi). Z ewidencji gruntów i budynków nie wynika wobec tego, że na spornej nieruchomości doszło do wytyczenia drogi wewnętrznej.

Po rozpatrzeniu odwołania strony SKO w Poznaniu, decyzją z dnia 27 września 2011 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, podzielając w całości ustalenia faktyczne i prawne organu I instancji.

Kierując się poglądami wyrażonymi w wyroku NSA z dnia 29 października 2009 r., II FSK 854/08, organ uznał, że przy określaniu zakresu niepodlegania podatkiem od nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., w brzmieniu obowiązującym od 19 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., należy kierować się zapisami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. SKO wskazało, że droga jest specyficzną budowlą, albowiem zawsze jest posadowiona na gruncie w granicach pasów gruntowych. Świadczy o tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), które w § 68 ust. 3 pkt 7 wprowadza symbol "dr" dla terenów komunikacyjnych, a mianowicie dla dróg.

Z kolei załącznik Nr 6 do tego rozporządzenia określa, że do użytku gruntowego o nazwie "drogi" zalicza się grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958). Zatem droga i pas drogowy są niemal tożsame i nie ma potrzeby oraz faktycznych możliwości oznaczać i wprowadzać symboli dla pasa drogowego, co potwierdza również definicja pasa drogowego, zawarta w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

Kolegium wyjaśniło, że skoro obiekty budowlane: drogi (które zarówno w świetle Prawa budowlanego jak i ustawy o drogach publicznych stanowią budowle) oraz obiekty związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu muszą współistnieć z pasem drogowym, to nie mogą stanowić samoistnego przedmiotu wyłączenia. Według organu pojęcie pasa drogowego należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy o drogach publicznych albowiem termin ten nie występuje w mowie potocznej a ustawodawca nie nadał mu innego znaczenia. SKO skonstatowało, że jeżeli zatem obiekty uważane przez stronę za drogi wewnętrzne nie znajdowały się w wydzielonych liniami granicznymi pasach gruntów, to nie mogły w 2005 r. korzystać z wyłączenia, przewidzianego w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.

W skardze na powyższą decyzję strona zażądała uchylenia jej w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji wskazując na naruszenie:

1. art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym od 9 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.,

2. art. 120, art. 122 w zw. z art. 187 §1 oraz art. 191, art. 194 §3, art. 197, art. 210 §1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: O.p.).

Uzasadniając skargę podano, że wskutek wejścia w życie ustawy zmieniającej, art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. został rozszerzony zakres wyłączenia z opodatkowania o kategorię dróg innych niż publiczne. Dla celów wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości ustawodawca celowo rozdzielił pojęcie "pasa drogowego", "drogi" oraz "obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu". Od 9 grudnia 2003 r. wyłączone z opodatkowania zostały nie tylko drogi publiczne, ale także wszystkie inne obiekty budowlane stanowiące "drogę", w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych.

Zdaniem Spółki pojęcia "droga", "pas drogowy" nie są tożsame, albowiem rozróżnia je ustawodawca na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W ewidencji gruntów i budynków nie ma symbolu właściwego dla gruntów stanowiących pasy drogowe. Ponadto ewidencja gruntów i budynków, jak wskazuje już jej nazwa, nie jest dokumentem obejmującym budowle, w tym drogi. Oznacza to, że ewidencja nie jest z definicji kompletna, bowiem nie obejmuje niektórych kategorii gruntów oraz budowli. W konsekwencji, dane zawarte w niej są niewystarczające do ustalenia, czy na danym terenie znajduje się budowla, np. droga.

Strona uznała, że dla ustalenia czy dana droga wewnętrzna podlega wyłączeniu z podstawy wyliczenia podatku od nieruchomości nie jest konieczny wpis do ewidencji gruntów, wskazujący na istnienie pasa drogowego, gdyż o zaliczeniu danej drogi do kategorii obiektów budowlanych podlegających w 2005 r. wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości decyduje przede wszystkim stan faktyczny i spełnienie przesłanek ustawowych (wystarczyć powinno wykazanie, że droga wewnętrzna stanowi "drogę" w rozumieniu ustawy o drogach publicznych).

Zdaniem spółki SKO nie podało uzasadnienia prawnego uznania, że określenie "pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu" jest właściwe wyłącznie dla budowli umiejscowionej na gruncie oznaczo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »