Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.02.2014

Opodatkowanie dróg wewnętrznych podatkiem od nieruchomości

Z uzasadnienia: Skoro w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pojęcie powiązane zostało z elementem funkcjonalnym, tj. ruchem drogowym i obsługą (zabezpieczeniem) tego ruchu, regulacja ta zatem swoim zakresem nie obejmuje obiektów o innych funkcjach, w tym takich kategorii, jak parkingi oraz inne obiekty, które nie są bezpośrednio związane z ruchem drogowym i nie służą bezpośrednio obsłudze (zabezpieczeniu) tego ruchu, a np. zapewnieniu miejsc postojowych przed centrami handlowymi, stacjami paliw itp.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Marek Olejnik, Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "P." sp. z o. o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 131/11 w sprawie ze skargi "P." sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 9 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I Sa/Wr 131/11, oddalił skargę P. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - nazywaną dalej "Spółką", na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 9 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.

Z uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego pierwszej instancji wynika, że Spółka złożyła korektę deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości za 2004 r. W uzasadnieniu korekty podatkowej Spółka podniosła, że wraz ze zmianą art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.o.l.", wprowadzoną w dniu 9 grudnia 2003 r., należące do niej drogi wewnętrzne przestały być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Decyzją z dnia 14 czerwca 2010 r. Prezydent Miasta L. określił Spółce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 r. W ocenie organu, wskazane przez Spółkę obiekty nie odpowiadały między innymi definicji drogi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.) - były to bowiem wyznaczone białymi liniami przejazdy na terenie parkingu. Organ zwrócił uwagę, że zadeklarowana jako droga część nieruchomości nie została w tym celu wydzielona geodezyjnie. Odwołując się do art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) organ wskazał ponadto, że żadna część nieruchomości należącej do Spółki nie została oznaczona symbolem drogi (dr).

Rozpoznawszy odwołanie Spółki, wskazaną na wstępie decyzją, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zgodziło się ze Spółką, że na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pojęcia drogi nie można utożsamiać z gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr". Niemniej jednak, wskazane w korekcie deklaracji podatkowej nieruchomości - pasy komunikacyjne w obrębie parkingu położonego przy centrum handlowym - nie spełniały kryteriów drogi określonych w art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych w zw. z art. 3 pkt 1 lit. b i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W projekcie zagospodarowania terenu nie zawarto zastrzeżenia o planie budowy dróg wewnętrznych w obrębie inwestycji. Brakowało w nim informacji o szerokości pasa ruchu, szerokości jezdni, pasach włączenia i wyłączenia, konstrukcji nawierzchni jezdni. Również oględziny, przeprowadzone przez organ pierwszej instancji, oraz opinia biegłego nie potwierdziły faktu wyodrębnienia dróg wewnętrznych.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Spółka podniosła zarzut naruszenia art. 120, art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 194 § 3, art. 197 i art. 210 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy. Spółka podniosła także zarzut naruszenia art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. w zw. z art. 4 pkt 2 oraz art. 8 ustawy o drogach publicznych poprzez uznanie, że wskazane w korekcie deklaracji podatkowej obiekty nie stanowią dróg wewnętrznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę jako niezasadną.

Zdaniem sądu administracyjnego pierwszej instancji, organy podjęły wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnianie stanu faktycznego sprawy (art. 122 Ordynacji podatkowej) i prawidłowo ustaliły, że na terenie należącym do Spółki nie zostały wydzielone drogi wewnętrzne. Odwołując się do art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, art. 3 pkt 1 lit. b i art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że droga jest budowlą mieszczącą się w granicach pasa drogowego, służącą prowadzeniu, zabezpieczeniu i obsłudze ruchu, natomiast pas drogowy powinien być oznaczony odpowiednim symbolem w ewidencji gruntów i budynków.

Zdaniem sądu pierwszej instancji, z ustaleń organów podatkowych wynika, że żadna z powyższych przesłanek nie została spełniona. Organy trafne wskazały, że obiekty wskazane przez Spółkę nie zostały w wystarczający sposób wyodrębnione fizycznie - namalowania linii na powierzchni parkingu znajdujące...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »