Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.05.2012

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy

Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2012r. (data wpływu 16 stycznia 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 marca 2012r. (data wpływu 23 marca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wykonywanych na rzecz Gminy i sposobu ich dokumentowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania usług wykonywanych na rzecz Gminy i sposobu ich dokumentowania,
 • sposobu rozliczania podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do koparki.

Wniosek został uzupełniony w dniu 23 marca 2012r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego, przeformułowania pytania nr 1, stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego oraz uiszczenia opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, który został powołany do wykonywania powierzonych mu przez Gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określonych w statucie, a polegających m.in. na:

 • dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków dla mieszkańców i innych odbiorców,
 • eksploatacji, remontach i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • eksploatacji ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków,
 • remonty i modernizacja dróg i chodników,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • prowadzenie konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego,
 • utrzymanie zieleni komunalnej.

Ponoszone przez zakład koszty swej działalności pokrywane są z przychodów własnych (za wodę i ścieki) oraz przyznanych przez gminę dotacji:

 • dotacji przedmiotowej do 1 m3 wody i ścieków,
 • dotacji podmiotowej do zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.
Zakład Gospodarki Komunalnej jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
Zakład świadczy usługi z zakresu zadań o charakterze publicznym na rzecz Gminy rozliczając koszty poniesione do wykonania świadczonych usług z dotacji podmiotowej.
Zadania z zakresu:

 • remontów dróg i chodników, zimowego utrzymania dróg, zieleni gminnej, oświetlenia ulicznego, remontów budynków gminnych, itp. - finansowane są z dotacji podmiotowej.
 • gospodarki wodno - ściekowej, eksploatacji ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków - finansowane są z dochodów własnych i dotacji przedmiotowej do 1 m3 dostarczonej wody i odebranych ścieków.

Zakład świadczy usługi na rzecz Gminy, jak: konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżące utrzymanie dróg i chodników, bieżąca naprawa dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych – wykonanie których rozliczane jest obecnie z dotacji podmiotowej. Otrzymana dotacja podmiotowa nie ma wpływu na cenę świadczonych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy czynności wykonywane przez Zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz Gminy - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy wykonywane czynności zobowiązują Zakład do wystawiania faktur na rzecz Gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 51 ustawy o finansach publicznych, nie jest możliwe wystawianie faktury VAT na Gminę przez jakikolwiek podmiot, w tym zakład budżetowy, ponieważ Gmina zadania nałożone przepisami realizuje przez swoje jednostki podległe i nadzorowane, którym zgodnie z art. 15 ww. ustawy w statucie określiła zadania, które są pokrywane w formie dotacji. To w księgach rachunkowych tych jednostek są prowadzone rejestry sprzedaży i zakupów, które są informacją o opodatkowanych czynnościach rodzących obrót, który jest podstawą rozliczeń podatku VAT.
Wójt wykonuje zadania gminy, przekazując część uprawnień w formie pełnomocnictwa m. in. kierownikowi zakładu budżetowego, zakładając że nie jest możliwe zawarcie umowy z samym sobą jednostka organizacyjna gminy realizując zadania nałożone odrębnymi przepisami na Gminę, nie jest w tym zakresie podatnikiem VAT. Dlatego nie powinna wystawiać faktur na rzecz Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.
Należy zauważy, iż generalnie – poza wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności odpłatne.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.
Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów czy świadczenie usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »