Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.01.2014

Opłaty za wywóz śmieci a VAT

Pytanie podatnika: Czy opłata za wywóz śmieci w Spółdzielni Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłaty za wywóz śmieci ponoszonych przez posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz posiadających odrębną własność lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłaty za wywóz śmieci ponoszonych przez posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz posiadających odrębną własność lokalu mieszkalnego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Co miesiąc rozlicza się z urzędem skarbowym z tytułu tego podatku. Spółdzielnia osiąga przychody z czynszów swoich mieszkańców. Jednym ze składników czynszu jest opłata za wywóz śmieci. Jest ona naliczana mieszkańcom co miesiąc. Do 30.06.2013r. Spółdzielnia miała podpisaną umowę z firmą, która świadczyła usługi wywozu odpadów i wystawiała fakturę za wykonaną usługę. Kwota z faktury była rozliczana na mieszkańców. Przy naliczaniu opłaty za wywóz śmieci Spółdzielnia stosowała stawkę 8%. W związku z wejściem w życie, z dniem 01.07.2013r., nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiedzialność za gospodarkę odpadami została przeniesiona na gminę. Gmina w wyniku przetargu wyłoniła firmę i podpisała z nią umowę w zakresie świadczenia usługi wywozu śmieci. Rada gminy w drodze uchwały ustaliła stawkę opłaty i zobowiązała Spółdzielnię do złożenia deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie tej deklaracji gmina obciążyła Spółdzielnię comiesięczną opłatą za wywóz śmieci. Nie wystawiła faktury VAT.

W budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię znajdują się 54 lokale mieszkalne. Są one użytkowane na podstawie następujących tytułów prawnych:

 • 47 lokali - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • 7 lokali - odrębna własność lokalu.

Jeśli mieszkańcy nie regulują należności za wywóz śmieci w terminie są informowani o powstałej zaległości. W przypadku dalszego uchylania się od płacenia wysyłane są wezwania do zapłaty, po trzecim monicie sprawa kierowana jest na drogę sądową. Ta procedura stosowana jest w stosunku do wszystkich 54 lokali zarówno ze spółdzielczym własnościowym prawem jak i z odrębną własnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opłata za wywóz śmieci w Spółdzielni Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 u. p. t. u. dostawa towarów to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług to, według art. 8 ust. 1 u. p. t. u., każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym, z mocy prawa.

W przypadku opłaty za wywóz śmieci należałoby wziąć pod uwagę jedynie świadczenie usług, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z towarem, ale z usługą. Zatem świadczenie usług ma miejsce, gdy między podmiotami jest dwustronny stosunek zobowiązaniowy, którego założeniem jest, że istnieje podmiot będący nabywcą usługi i podmiot świadczący usługę. To zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu wynikające z umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z nową Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 01.07.2013r, na gminie ciąży obowiązek ustalenia i pobierania opłaty za wywóz odpadów. Gmina dokonuje tego na podstawie złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podatnik jest zobowiązany do jej złożenia. W przypadku jeśli tego nie zrobi, według art. 6o u. u. cz. p. ., wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty. A więc opłata za wywóz śmieci jest opłacana, podobnie jak podatek od nieruchomości, na podstawie decyzji administracyjnej, a nie faktur.

Opłata za wywóz śmieci to pewnego rodzaju danina publiczna, która stanowi dochód gminy przeznaczony na działania w interesie publicznym. W tym przypadku jest nim zagospodarowanie odpadów.

Pojęcie „daniny publicznej” definiuje art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że jest to podatek, składka, opłata, wpłata z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenie pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.

W myśl art. 6 Ordynacji podatkowej podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy.

Opłata za wywóz śmieci ma cechy podatku:

 1. jest uiszczana na rzecz organu publicznoprawnego - gminy,
 2. z tytułu jej zapłaty podatnikowi nie przysługuje roszczenie w stosunku do gminy o świadczenie usługi,
 3. jest przymusowa,
 4. nie podlega zwrotowi,
 5. jest pobierana w pieniądzu.

Podsumowując opłata za wywóz śmieci nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie ma tutaj miejsca odpłatne świadczenie usługi, ale danina publiczna (podatek). Ma ona cechy charakterystyczne daniny publicznej, a mianowicie:

 • przymusowość,
 • brak możliwości wyboru przez podatnika firmy odbierającej odpady, na rzecz której opłata jest uiszczana,
 • wysokość opłaty jest ustalana przez uchwałę rady gminy,
 • wysokość opłaty dla właścicieli nieruchomości wynika ze złożonej deklaracji,
 • opłata jest dochodem gminy przeznaczonym na działania wykonywane w interesie publicznym,
 • gmina pobierając tę opłatę ma uprawnienia organu podatkowego.

Gmina pobiera tę opłatę w ramach realizowanych przez nią zadań nałożonych na nią odrębnymi przepisami (w tym przypadku przez Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Opłatę za wywóz śmieci można nazwać quasi-podatkiem. Spółdzielnia nie płaci za usługę, więc gmina nie wystawia faktury VAT.

Spółdzielnia nie podpisywała żadnej umowy cywilnoprawnej, ponieważ tę opłatę każdy musi płacić. Natomiast umowę zawiera się dobrowolnie, nikogo nie można zmusić do jej zawarcia. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatne świadczenie usług. W przypadku świadczenia usług Wnioskodawca podpisuje umowę cywilnoprawną, co nie ma już obecnie miejsca odnośnie opłaty za wywóz śmieci. Ponadto świadczenie usług jest odpłatne i Zainteresowany może egzekwować od firmy wywożącej śmieci wykonania usługi. Natomiast obecnie opłata za wywóz śmieci musi być wpłacona do gminy i nie ma możliwości roszczenia o wykonanie usługi. Zatem opłata za wywóz śmieci powinna być traktowana podobnie jak podatek od nieruchomości i nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wniosko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »