Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.08.2012

Opłaty za bezumowne korzystanie z majątkowych praw autorskich a VAT

Pytanie podatnika: Czy istnieje różnica w opodatkowaniu VAT kwot uzyskanych przez Stowarzyszanie w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp w przypadku ich uzyskania na podstawie wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej? Co uznać za obrót?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2.04.2012r. (data wpływu 6.04.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za korzystanie z majątkowych praw autorskich uzyskanych przez Wnioskodawcę:

 • w drodze wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej /pytanie nr 1/;
 • określenia podstawy opodatkowania wynagrodzenia stanowiącego całość otrzymanej kwoty wyliczonej w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /pytanie nr 2/;
 • określenia podstawy opodatkowania w przypadku otrzymania wynagrodzenia w drodze zawarcia ugody z użytkownikiem /pytanie nr 3/
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6.04.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za korzystanie z majątkowych praw autorskich uzyskanych przez Wnioskodawcę w drodze wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej. 

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszanie (dalej Stowarzyszenie) jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami (dalej ozz) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej upapp), która zrzesza twórców filmowych oraz inne podmioty, których działalność jest związana z twórczością filmową, powstałą w celu reprezentowania ich interesów zawodowych, twórczych i wynikających z ochrony w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Swoją działalność Stowarzyszanie prowadzi na podstawie przepisów upapp regulujących działalność ozz oraz na podstawie decyzji Ministra Kultury z dnia 29 maja 1995 r. zmienionej decyzjami z dnia 23 października 1998 r. oraz z dnia 28 lutego 2003 r. Na podstawie ww. decyzji Stowarzyszanie zostało upoważnione do zarządzania prawami autorskimi do utworów audiowizualnych oraz prawami pokrewnymi przysługującymi producentom utworów audiowizualnych do wideogramów. Jednym z podstawowych celów statutowych Stowarzyszania jest zatem zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reprezentowanych przez Stowarzyszanie podmiotów.
Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi polega na tym, że z jednej strony dochodzi do objęcia praw autorskich i praw pokrewnych w zbiorowy zarząd oraz uzyskanie uprawnienia do działania przez Stowarzyszanie na rzecz producentów i współtwórców utworów audiowizualnych. Objęcie praw w zbiorowy zarząd następuje na różnych podstawach prawnych tj. na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez producenta/autora, na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawieranych z innymi ozz (w tym również zagranicznymi) jak również wprost na podstawie przepisów upapp niezależnie od tego czy podmiot reprezentowany jest członkiem stowarzyszenia, powierzył swoje prawa w zarząd stowarzyszeniu, czy nie oraz czy w ogóle uprawniony jest organizacji znany.
Z drugiej strony zbiorowy zarząd polega na podejmowaniu czynności zmierzających do objęcia jak największej liczby użytkowników praw stosownymi umowami, na mocy których mogą oni korzystać za ustalonym wynagrodzeniem z całego repertuaru Stowarzyszanie, na który składają się prawa autorskie i prawa pokrewne do utworów audiowizualnych. W tym zakresie działalność Stowarzyszania polega na śledzeniu eksploatacji praw autorskich i praw pokrewnych objętych zbiorowym zarządem celem doprowadzenia do zawarcia umowy z podmiotem dokonującym tej eksploatacji, jak również inkasowanie wynagrodzenia związanego z tą eksploatacją na rzecz podmiotów reprezentowanych przez Stowarzyszanie oraz późniejsza repartycja tego wynagrodzenia na rzecz konkretnych producentów współtwórców utworów audiowizualnych.
W zakresie zbiorowego zarządu Stowarzyszanie zawsze działa we własnym imieniu ale na rzecz reprezentowanych producentów i współtwórców utworów audiowizualnych, stąd przyjmuje się, iż Stowarzyszanie bierze udział w świadczeniu usług licencyjnych (de facto świadczonych przez producentów i współtwórców utworów audiowizualnych).
Pomimo całokształtu czynności podejmowanych przez Stowarzyszanie w zakresie ustalania zobowiązanych do zapłaty użytkowników oraz w zakresie zawierania z nimi umów licencyjnych na rzecz producentów i współtwórców utworów audiowizualnych, istnieje pewna kategoria użytkowników korzystająca z praw autorskich i praw pokrewnych w sposób bezumowny.
Jak wynika z art. 79 ust. 1 upapp uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in.:

 • na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ) - naprawienia wyrządzonej szkody:
  • na zasadach ogólnych albo
  • poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
 • na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 4) wydania uzyskanych korzyści. 

Jak wskazuje praktyka dochodzenie roszczeń, o których mowa wyżej, wymaga od Stowarzyszenia wszczęcia odpowiedniego postępowania sądowego lub podjęcia kroków celem zawarcia ugody gdzie dopiero ustalana jest dokładna wartość roszczeń.
W interpretacji indywidualnej z dnia 2.02.2012 r. sygn. IPPP1/443-1648/11-2/MP Organ za prawidłowe uznał stanowisko Stowarzyszania, zgodnie z którym kwoty uzyskane w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp na rzecz producentów i współtwórców utworów audiowizualnych od użytkowników stanowią wynagrodzenie w rozumieniu podatku od towarów i usług z tytułu bezumownego świadczenia usług licencyjnych, a co za tym idzie co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT.
Powyższe stanowisko nie przesądza jednakże kwestii podstawy opodatkowania w sytuacji zawierania ugody z użytkownikiem lub określeniu wysokości świadczenia przez sąd w wyroku.
W przypadku zawarcia ugody możliwe jest zastosowanie co najmniej dwóch sposobów określania wysokości świadczenia.
Pierwszy z nich polegać może na analogicznym jak w ustawie ustalaniu iloczynu wysokości wynagrodzenia, które stosownie do art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. W przypadku naruszenia zawinionego łączna wartość świadczenia ustalana jest jako trzykrotność wysokości wynagrodzenia, które stosownie do art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, zaś w przypadku naruszenia niezawinionego — dwukrotność tego wynagrodzenia. Drugi sposób polegać może natomiast na ustaleniu stałej szacunkowo określonej kwoty, której zapłacenie czyniłoby zadość roszczeniom S (ściśle mówiąc twórców i producentów). W drugim ze sposobów nie jest wyodrębniany iloczyn wysokości wynagrodzenia, które stosownie do art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.
W związku z powyższym Stowarzyszanie nabrało wątpliwości dotyczących tego czy za wynagrodzenie uznać należy wszystkie kwoty uzyskane przez Stowarzyszanie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp, niezależnie od treści ugody/wyroku sądowego oraz sposobu określenia świadczenia, czy też tylko tą część świadczenia, która spełnia rolę wynagrodzenia sensu stricte.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 • Czy istnieje różnica w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług kwot uzyskanych przez Stowarzyszanie w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp w przypadku ich uzyskania na podstawie wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej...
 • Czy za podstawę opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usług uznać należy wartość jednokrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, czy też wynagrodzeniem w rozumieniu VAT jest całość otrzymanej w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp sumy pieniężnej, a więc dwukrotność (a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione — trzykrotność) tego wynagrodzenia...
 • Czy w przypadku zawarcia ugody z użytkownikiem, w wyniku której ustalona zostanie stała szacunkowo określona kwota, której zapłacenie czyniłoby zadość roszczeniom Stowarzyszania z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych bez określania iloczynu stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp podstawą opodatkowania będzie całość ustalonej kwoty świadczenia...

Zdaniem Wnioskodawcy: 
Ad. 1
Zdaniem Stowarzyszania nie istnieje różnica w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług kwot uzyskanych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp w drodze odpowiednio wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej.
W interpretacji indywidualnej z dnia 2.02.2012 r, sygn. IPPP1/443-1648/11-2/MP Organ podzielił argumentację Stowarzyszania z której wynika, że kwoty uzyskane na rzecz producentów i współtwórców utworów audiowizualnych od użytkowników z tytułu bezumownego świadczenia usług licencyjnych stanowią wynagrodzenie w rozumieniu VAT a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Z uwagi na powyższe w opinii Stowarzyszenia bez znaczenia dla określenia skutków podatkowych na gruncie VAT pozostaje sposób w jaki Stowarzyszanie otrzymało przedmiotowe świadczenia. Innymi słowy odpłatność i ekwiwalentność świadczenia uzyskanego przez Stowarzyszanie nie zostaje zachwiana z tego powodu, że zostało ono uzyskane w drodze wyroku lub odpowiednio ugody sądowej czy pozasądowej. Uzyskane w ten sposób kwoty są bowiem wynikiem przeprowadzenia przewidzianego przez prawo postępowania odpowiednio: sądowego czy ugodowego, które to postępowania są zwykłym i zgodnym z prawem sposobem na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności powstałych wskutek bezumownego korzystania z autorskich majątkowych praw i praw pokrewnych.
Aktualna pozostaje więc teza wyrażona w przywołanej we wstępie interpretacji, zgodnie z którą istnieje bezpośredni związek pomiędzy bezumownym korzystaniem z majątkowych praw autorskich a uzyskaniem świadczenia na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp. Przemawia za tym szereg okoliczności, wśród których podkreślenia wymaga ta, że w wyniku bezumownego korzystania z majątkowych praw autorskich następuje zwiększenie aktywów po stronie beneficjenta czyli w tym wypadku użytkownika. Brak podstawy prawnej w postaci umowy nie przesądza więc z góry o braku istnienia świadczenia a w konsekwencji o braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla celów VAT istotne jest jedynie istnienie świadczenia niezależnie od formy czy ram prawnych jakie przybiera. Z tego względu o braku związku pomiędzy bezumownym korzystaniem z praw autorskich a spełnieniem świadczenia nie może przesądzać fakt ustalenia wysokości tego wynagrodzenia w wyroku sądu, ugodzie sądowej czy ugodzie pozasądowej.
Ad. 2.
Zdaniem Stowarzyszenia kluczowe dla odpowiedzi na powyższe pytanie jest ustalenie jaki charakter mają kwoty uzyskiwane przez Stowarzyszanie na podstawie o art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp na rzecz producentów i współtwórców utworów audiowizualnych od użytkowników w drodze odpowiedniego postępowania (sądowego/ugodowego). Innymi słowy ustalenia wymaga czy jest to świadczenie o charakterze: odszkodowawczym, kompensacyjnym czy też represyjnym. W przekonaniu Stowarzyszanie gradacja wysokości świadczenia uzależniona została od hipotetycznego wynagrodzenia poprzez wskazanie jego wysokości jako iloczynu wynagrodzenia jakie byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.
O ile uzyskane na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp dodatkowe świadczenie powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż można przyjąć, że stanowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem, a późniejszym przysporzeniem majątkowym, to opisany wyżej sposób kształtowania jego wysokości zaburza w sposób oczywisty ekwiwalentność wzajemnych świadczeń oraz wskazuje, że część tego świadczenia spełnia rolę wynagrodzenia sensu stricte, a część ma charakter stricte odszkodowawczy.
Z uwagi na powyższe zdaniem Stowarzyszania świadczenie przewidziane przez art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp jest szczególnym środkiem ochrony autorskich praw majątkowych o charakterze kompensacyjno —odszkodowawczym zawierającym element sankcji cywilnej. Z tego powodu za wynagrodzenie dla potrzeb VAT może być uznana wyłącznie jednokrotność stosownego wynagrodzenia, która w chwili jego dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Jedynie bowiem w takiej części uzyskane świadczenie sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »