Opłata za rejestrację samochodu w kosztach podatkowych

Z uzasadnienia: Wydatki na zarejestrowanie pojazdów zaliczanych do majątku trwałego podatnika nie mogą być kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Nie stanowią bowiem one kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uiszczona opłata rejestracyjna powinna wchodzić w skład wartości początkowej będącej podstawą naliczania amortyzacji.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf- Kalamala, Sędziowie: NSA Bogusław Dauter, WSA del. Andrzej Jagiełło (sprawozdawca), Protokolant Julia Chudzyńska, po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. [...] sp. z o.o. w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 115/10 w sprawie ze skargi P. [...] sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od P. [...] sp. z o.o. w L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 115/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę P. Sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

1.2 Jak ustalił Sąd pierwszej instancji, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w toku prowadzonego w stosunku do skarżącej spółki postępowania stwierdził, że dokonując samoobliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r. zawyżyła ona koszty uzyskania przychodów o kwotę 6.440 zł, poniesioną na obowiązkowe opłaty rejestracyjne nabytych przez nią nowych środków transportu (środków trwałych). W ocenie organu kwota ta powinna powiększać wartość początkową środków trwałych, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) - dalej jako: u.p.d.o.p. W konsekwencji kwota ta nie mogła być zaliczona, jak to uczyniła spółka, do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Oznacza to także, że zaniżone zostały o kwotę 365,20 zł. koszty uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych od tych środków transportu. Nadto, na skutek uwzględnienia w odrębnym postępowaniu dotyczącym podatku akcyzowego za okresy 2005 r., żądania spółki uwzględnienia przy wymiarze podatku akcyzowego prawa do odliczenia akcyzy zapłaconej przy nabyciu oleju opałowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego, kwota akcyzy 66.992,93 zł, wobec uwzględnienia jej odliczenia, nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Wobec takich ustaleń organ decyzją z dnia 2 lipca 2009 r. określił skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym za 2005 r. w kwocie 3.786.037 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania spółki Dyrektor Izby Skarbowej w W. zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji podzielając w całości jego argumentację. Nadto podniósł, że zaliczenie majątku do środków trwałych podlegających amortyzacji uzależniono od tego, aby był on kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Wprawdzie ustawodawca nie określił bliżej tych warunków, to spełnia je taki składnik majątku, który jest wyposażony w wszystkie elementy konstrukcyjne, pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawny technicznie i wyposażony w stosownych uprawnienia, homologacje i pozwolenia na użytkowanie. Skoro wszystkie zakupione środki transportu przeznaczone były do wykorzystywania w ruchu drogowym, czego dowodem była również przyjęta przez stronę zasada przekazania do używania pojazdów samochodowych (środków trwałych) po dokonaniu opłaty rejestracyjnej, to koszt z tytułu opłaty powinien powiększać wartość początkową poszczególnych środków trwałych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, spółka P. zarzuciła naruszenie art. 16g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16g ust. 3 oraz art. 15 ust. 6 i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.p. W jej ocenie wydatki na rejestrację pojazdów samochodowych związane były z realizacją obowiązku administracyjnoprawnego, natomiast nie można było ich zakwalifikować jako związanych z nabyciem środków trwałych, jak również - wobec nabycia nowych środków trwałych - nie były nawet związane z ewentualnym sprawdzeniem kompletności i zdatności do użytkowania danego pojazdu samochodowego. Nadto zarzuciła naruszenie art. 15 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim nie uznano za koszty uzyskania przychodów roku 2005 wydatków na podatek akcyzowy, który został odliczony w 2009 r. Podniesiono, że odliczenie podatku akcyzowego nie mogło nastąpić przed zamknięciem ksiąg za 2005 r. i dlatego uzasadnione było pomniejszenie kosztów w rozliczeniu za rok 2009.

1.3 Sąd pierwszej instancji uznał skargę za nieuzasadnioną. Jak wskazał, pierwszym spornym zagadnieniem było to, czy opłaty z tytułu rejestracji pojazdów samochodów wykorzystywanych do wykonywania przez skarżącą usług transportowych, poniesione przed oddaniem samochodów do używania, mogły być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, czy też powinny powiększyć wartość początkową poszczególnych środków trwałych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p. (według stanu prawnego mającego zastosowanie w sprawie), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wynika stąd, że ujęcie określonego kosztu w katalogu wyłączeń (art. 16 ust. 1) nie pozwala na jego uwzględnienie w rachunku podatkowym bez względu na jakąkolwiek inną ocenę, chociażby dotyczącą stopnia przydatności dla celu działalności gospodarczej, obowiązkowego charakteru wydatku i innych. Stosownie, zaś do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Na podstawie art. 16a ust. 1 pkt 2, środkami trwałymi są (między innymi), stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki transportu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wydatkami na nabycie środków trwałych, wyłączonymi z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.p.są te wydatki, które składają się na wartość początkową środka trwałego, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 16h ust. 1 pkt 1). W takim przypadku kosztami przychodu są odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6).

W ocenie Sąd, stwierdzenie, że chodzi o koszty związane z zakupem środka trwałego, a więc rzeczy kompletnej i zdatnej do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywanej przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, uzasadnia stanowisko, że w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy "koszty związane z zakupem" to koszty związane z operacją zapoczątkowaną uzyskaniem tytułu własności rzeczy i zakończoną oddaniem tej rzeczy do użytku, determinowanego wykonywaną przez podatnika działalnością gospodarczą. Za takim wyznaczeniem zakresu tego pojęcia przemawia również charakter niektórych kosztów wprost wymienionych w art. 16g ust. 3, jak na przykład kosztów montażu, które zasadniczo nie są związane z nabyciem rzeczy na podstawie czynności cywilnoprawnej, lecz dotyczą przysposobienia rzeczy do użytku w przedsiębiorstwie nabywcy. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1, za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę nabycia. Z kolei według ust. 3 art. 16g ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane min. z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Wymienienie w tym przepisie określonych rodzajów wydatków składających się na wartość początkową środka trwałego - nie ma charakteru wyczerpującego. Z tego też względu, mieścić się tu będą również inne koszty, o ile związane są z zakupem środkiem trwałego i naliczone zostały do dnia przekazania środka trwałego do używania. Jednakże pojęcia "kosztów związanych z zakupem" nie można odnosić jedynie do wydatków bezpośrednio związanych z czynnością cywilnoprawną w wyniku której podatnik uzyskał własność (współwłasność) rzeczy, zaliczonej następnie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »