Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.04.2013

Opłata uzdrowiskowa za pobyt w szpitalu

Z uzasadnienia: Nie ma podstaw do różnicowania na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych. Gdyby ustawodawcy zależało na wyeliminowaniu szpitali uzdrowiskowych ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, to uczyniłby to wprost w cytowanym przepisie. Tymczasem ustawa posługuje się ogólnym określeniem "szpital" nie różnicując w żadnym przepisie rodzajów szpitali, które podlegają lub nie podlegają zwolnieniu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.),, Sędzia WSA Alicja Polańska, Protokolant Łukasz Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 marca 2013 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie uzdrowiskowej:

1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] nr [...],
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,
3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz M.P. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, ze zm.), dalej zwaną "Ordynacją podatkową", Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymało w mocy decyzję Burmistrza z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie uzdrowiskowej w kwocie [...] zł.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że M. P. pismem z dnia [...] r., zwrócił się do Burmistrza o zwrot nadpłaty powstałej w związku z uiszczeniem opłaty uzdrowiskowej w wysokości [...] zł za pobyt w [...] w [...] w okresie od [...] do [...]. W uzasadnieniu podniósł, że opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się za pobyt w szpitalu, którym jego zdaniem jest także szpital uzdrowiskowy, powołując się na stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt [...], według którego opłata uzdrowiskowa nie jest należna od pacjentów oddziałów szpitalnych.

Decyzją z dnia [...] r. Burmistrz nie zgadzając się z powyższym odmówił stwierdzenia nadpłaty w opłacie uzdrowiskowej, stwierdzając, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613, ze zm.), dalej zwanej "u.p.o.l." nie dotyczy szpitali uzdrowiskowych.

W odwołaniu od powyższej decyzji M. P., wniósł o ponowne rozpatrzenie jego wniosku o nadpłatę, argumentując, że opłata uzdrowiskowa nie dotyczy pobytu w szpitalu uzdrowiskowym.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie podzielając argumentów odwołania, wydało zaskarżoną decyzję, uznając stanowisko organu I instancji za prawidłowe.

W ocenie organu odwoławczego, za słuszny należało przyjąć pogląd, że pobyt w szpitalu uzdrowiskowym nie wyczerpuje przesłanki zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej przewidzianego w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. Organ ten nie zgodził się jednocześnie z twierdzeniem strony, że szpital uzdrowiskowy, w którym odbywała ona rehabilitację, po właściwym leczeniu szpitalnym, jest szpitalem w rozumieniu prawa podatkowego.

Dalej organ II instancji, w motywach swojego rozstrzygnięcia, w oparciu o definicje ustawowe zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 564 ze zm.), a także o przepisy art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.) dalej o lecznictwie uzdrowiskowym, wywiódł, że pojecie "szpital" nie jest tożsame z pojęciem "szpital uzdrowiskowy". Odnosząc to z kolei do przepisu art. 17 u.p.o.l. oraz odwołując się do zakazu prowadzenia rozszerzającej wykładni przepisów prawa podatkowego, stwierdził, że przedmiotowe zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej za pobyt w szpitalu oznacza tylko i wyłącznie niepobieranie opłaty za pobyt w takiej jednostce, a nie w innych kategoriach zakładu leczniczego, jak na przykład w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, którym według organu jest szpital uzdrowiskowy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w konsekwencji tak rozumianych przepisów (takiej wykładni przepisów), stwierdziło, że skierowanie skarżącego na leczenie uzdrowiskowe i pobyt w [...] w [...] (tj.. na terenie gminy posiadającej status uzdrowiska), działającym jako szpital uzdrowiskowy oznaczało obowiązek wniesienia opłaty uzdrowiskowej stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.o.l. Końcowo organ odwoławczy, odnosząc się do powoływanego przez skarżącego wyroku NSA, wyjaśnił, że orzeczenie to zapadło w stanie prawnym istniejącym przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (uchylającej wcześniej obowiązującą ustawę o zakładach opieki zdrowotnej), która pozwala w chwili obecnej jednoznacznie rozróżnić świadczenia udzielane w szpitalu uzdrowiskowym od świadczeń szpitalnych udzielanych w szpitalu. W ocenie organu odwoławczego, szpital, o którym mowa w przepisach podatkowych jest przedsiębiorstwem udzielającym świadczeń szpitalnych, natomiast szpital uzdrowiskowy - stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, M. P. nie podzielił stanowiska organów podatkowych, że szpital uzdrowiskowy nie jest szpitalem w rozumieniu art. 17 ust. 2 u.p.o.l., co skutkuje tym, że pobiera się opłatę uzdrowiskową. Skarżący, analogicznie jak w odwołaniu, nie zgadza się, że szpital uzdrowiskowy ze względu na wykonywanie charakterystycznych tylko dla tej kategorii zakładu leczniczego zadań traci przymiot szpitala i staje się odrębnym podmiotem, udzielającym świadczeń zdrowotnych. W ocenie Skarżącego szpital pozostaje pojęciem zbiorczym, szerszym, obejmującym swym zakresem szpital uzdrowiskowy, jak i innego tego typu jednostki stanowiące segment szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, i nie zmienia tego nawet dookreślenie jego zadań w przepisach szczególnych, tak jak np. w przypadku "szpitala psychiatrycznego" i ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ponadto, Skarżący przedstawił analizę przepisów art. 2, art. 6 i art. 8 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym oraz art. 2 o zakładach opieki zdrowotnej i zadań szpitala uzdrowiskowego oraz wskazał, że to nie burmistrzowie gmin lecz ustawodawca decyduje o zakresie poboru opłat uzdrowiskowych i zakresie zwolnienia z art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l., nie czyniąc wyjątku dla kategorii szpitali uzdrowiskowych.

W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie zaznaczyć należy, że stosownie do art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dalej P.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej m.in. poprzez badanie legalności, czyli zgodności z prawem wydawanych aktów w tym decyzji (postanowień) administracyjnych. Z treści art. 145 § 1 ustawy wynika, że sąd uchyla zaskarżoną decyzję (postanowienie), gdy stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, gdy naruszenie prawa daje podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego oraz gd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »