Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.08.2013

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Teza: Każdorazowo do wydania zaświadczenia pełnomocnikowi podatnika na podstawie przepisów działu VIIIA Ordynacji podatkowej niezbędne jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego oryginału, odpisu, wypisu, czy kopii), co na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obliguje zobowiązanego do uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Protokolant Katarzyna Domańska, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 czerwca 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 567/11 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 14 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w opłacie skarbowej oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 567/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: "WSA"), oddalił skargę J. S. (dalej również: jako "skarżący"), na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., (dalej jako: "SKO") z dnia 14 stycznia 2011 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej. Podstawą prawną powyższego orzeczenia Sądu I instancji był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), określanej dalej, jako "p.p.s.a". Z ustaleń stanu faktycznego podanego w zaskarżonym wyżej przywołanym wyroku wynika, że decyzją z 14 stycznia 2011 r. SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z 3 września 2010 r., w którym odmówiono J. S. stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 39,00 zł.

W dniu 2 grudnia 2009 r. skarżący złożył wniosek o zwrot opłaty skarbowej w łącznej kwocie 39,00 zł, w oparciu o art. 19 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 225, poz. 1635 ze zm., dalej: "u.o.s."). Skarżący wyjaśnił, że od dnia 4 czerwca 2001 r. jest pełnomocnikiem podatnika D. K. w postępowaniu toczącym się przed Pierwszym Urzędem Skarbowym w K. W związku ze zmianą adresu zamieszkania mocodawcy w październiku 2009 r., właściwym urzędem skarbowym stał się Naczelnik Urzędu Skarbowego K. Pomimo posiadanego pełnomocnictwa, pod groźbą odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, skarżący był zmuszony do dokonania w Urzędzie Skarbowym K. opłaty skarbowej od kolejnego pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, od potwierdzenia pełnomocnictwa do złożonego wniosku w kwocie 17,00 zł, od poświadczenia kopii pełnomocnictwa w kwocie 5,00 zł.

Prezydent Miasta K. decyzją z 12 grudnia 2009 r. odmówił dokonania zwrotu opłaty skarbowej w trybie art. 9 u.o.s., która to decyzja została w wyniku skutecznie wniesionego odwołania uchylona przez SKO, decyzji z 26 kwietnia 2010 r. nr [...]. W motywach rozstrzygnięcia, SKO wskazało, że w przedmiotowej sprawie wniosek skarżącego powinien zostać rozpatrzony w trybie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako: "o.p.") dotyczących nadpłaty podatkowej, a nie w trybie art. 9 u.o.s.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Prezydent Miasta K., decyzją z 3 września 2010 r., odmówił J. S. stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 39,00 zł. Motywując rozstrzygnięcie organ wskazał, że w dniu 4 czerwca 2001 r. D. K. udzielił skarżącemu pełnomocnictwa do reprezentowania go w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, od którego uiszczono opłatę skarbową w wysokości 15,00 zł. Urząd Skarbowy K. stał się dla D. K. właściwy miejscowo od dnia 6 października 2009 r., a w dniu 20 października 2009 r. wpłynął do tamtejszego urzędu wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, natomiast 23 października 2009 r. został tam złożony oryginał pełnomocnictwa dla J. S. oraz zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie podatku VAT. Z przedłożonych dowodów wpłaty wynikało, że od powyższego pełnomocnictwa dwa razy uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł, a raz 5,00 zł. Organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s., opłacie podlega każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, a obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia dokumentu. Pełnomocnictwo złożone w 2001 r. nie może służyć do przedłożenia przed nowym (aktualnym) urzędem skarbowym, zgodnym z obecną właściwością. D. K. figurował w rejestrze podatników Urzędu Skarbowego K. od dnia 6 października 2009 r., dlatego wszelkie sprawy powinny być rozpatrywane w świetle obecnie obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej. Odnosząc powyższe zasady do zaistniałego stanu faktycznego organ stwierdził, że J. S. reprezentował D. K. przed Urzędem Skarbowym K. w dwóch sprawach: (1) w przedmiocie zgłoszenia aktualizacyjnego VAT z 23 października 2009 r. oraz (2) wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Skoro były to dwie indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej, to organ słusznie pobrał dwukrotnie kwotę w wysokości 17,00 zł. Z uwagi natomiast na fakt, że do jednej ze spraw należało potwierdzić kopię pełnomocnictwa, należało pobrać opłatę w wysokości 5,00 zł.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył skarżący, podnosząc, że jego zdaniem pełnomocnictwo udzielone mu przez D. K. w dniu 4 czerwca 2001 r. posiadało charakter ogólny i zostało udzielone bezterminowo. Z chwilą zmiany właściwości urzędu skarbowego, przedmiotowe pełnomocnictwo nie zostało odwołane i wraz z innymi dokumentami podatkowymi zostało przesłane do nowego urzędu. W związku z powyższym, zdaniem skarżącego, brak było podstaw do zakwestionowania tegoż pełnomocnictwa przez Urząd Skarbowy K. i żądania przedłożenia nowego pełnomocnictwa.

SKO po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z 14 stycznia 2011 r. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. odmawiającą skarżącemu stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 39,00 zł. Organ odwoławczy wyjaśnił, że art. 2 § 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 3 lit. "c" o.p. wskazuje, że przepisy tej ustawy stosuje się również do opłaty skarbowej, a ilekroć mowa jest o podatkach, należy przez to rozumieć opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Powołano również art. 75 o.p., z którego wynika, że stwierdzenie nadpłaty może nastąpić jedynie w odniesieniu do podatków powstających z mocy prawa, w przypadku zaistnienia wymienionych tam sytuacji. Organ odwoławczy podniósł, że artykuł 19 u.o.s. jest przepisem przejściowym, który nakazuje stosować przepisy dotychczasowe do spraw, w których przed dniem wejścia w życie ustawy złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis. Przez przepisy dotychczasowe należy rozumieć ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Dla opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa de...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »